Förtroendenätet

Aktia fungerar som leverantör av identifieringsverktyg i Förtroendenätet för stark elektronisk autentisering. Detta betyder att Aktia inte efter år 2019 tillhandahåller identifieringstjänster för företagskunder (TUPAS). Aktia tillhandahåller identifieringstjänster i Förtroendenätet för förmedlingstjänster för identifiering.

Aktias kunder kan även i fortsättningen identifiera sig med nätbankskoderna både för den offentliga och privata sektorns elektroniska tjänster.

Prissättning

Leverantören av förmedlingstjänster för identifiering bör erlägga en ersättning för användningsrättigheten till identifieringstjänsten som är tre cent för varje förmedlad identifiering. Till priset läggs till vid var tidpunkt gällande moms. I andra än Förtroendenätets tjänster följs Aktias gällande prislista.

Aktia debiterar i ersättning 0,03 euro (+ moms %) / identifiering.

Avtalsvillkor för Aktia Identifieringstjänst (FI)
Servicebeskrivning (FI)
Service Description of the Finnish Trust Network

 

Aktia Nätbetalning logo Ladda ner Aktia Identifieringstjänstens logo
Download Aktia Identification Service logo

 

Kontaktinformation

Kundkontakt: carola.nyman@aktia.fi
Tekniskt stöd: ftn-sd@aktia.fi

 
 

The Finnish Trust Network

Aktia is a provider of an identification device in the Finnish Trust Network for strong electronic identification. This means that Aktia does not provide identification services for corporate customers (TUPAS) after 2019. Aktia provides identification services in the Finnish Trust Network for identification broker services.

Aktia's customers can identify themselves also in the future with bank IDs both for public and private sector electronic services.

Pricing

The identification broker service provider must pay a fee for the right of use of the identification service. The fee is three cents per brokered identification event. VAT applicable at the given time is added to the price. In other than Trust Network services Aktia's applicable price list is used.

The fee Aktia charges is 0.03 euro (+ VAT%) / identification event.

Terms and conditions for Aktia's trust network
Service description

Contact information

Customer contact: carola.nyman@aktia.fi
Technical support: ftn-sd@aktia.fi