Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä soitetaan huijauspuheluita, joissa varoitetaan esimerkiksi pankkitunnusten tai tilin olevan vaarassa

Huijari pyrkii todistamaan asiansa oikeaksi lähettämällä tekstiviestin, joka näkyy samassa tutussa viestiketjussa kuin Aktian aidot viestit. Lue lisää.

Aktia kasvattaa vaikuttavuussijoittamisen rahastovalikoimaa – Aktia Sustainable Government Bond -korkorahastolle Artikla 9 -luokitus

Aktia kasvattaa vaikuttavuussijoittamisen rahastovalikoimaa – Aktia Sustainable Government Bond -korkorahastolle Artikla 9 -luokitus

Maanantai 9. lokakuuta 2023 Blogit ja artikkelit Uutisarkisto

– Haluamme tuoda lisää vastuullisen sijoittamisen ja vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuuksia asiakkaillemme. Tämä on jo Aktian viides Artikla 9:n mukainen rahasto, ja se tarjoaa nykyisessä markkinatilanteessa mielenkiintoisen mahdollisuuden tehdä vaikuttavuussijoittamista moninkertaisesti palkitun korkovarainhoitajan kanssa, Aktian ESG-päällikkö Eeva Toivonen sanoo.  

Lue lisää rahastosta ja tee merkintä

Jo pidempään Aktian valikoimassa ollut Aktia Government Bond+ -rahasto on päivitetty EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (SFDR) Artikla 8:n mukaisesta Artikla 9:n mukaiseksi. 

Uudelleen nimetty Aktia Sustainable Government Bond on niin sanottu tummanvihreä vaikuttavuussijoittamisen rahasto, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia, joiden tulee edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.  

Vaikuttavia sijoituksia

Rahasto tavoittelee positiivista vaikuttavuutta sijoittamalla kestäviin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitusuniversumiin kuuluvat ICMA:n (International Capital Market Association) periaatteiden mukaiset, valtioiden ja muiden SSA-liikkeeseenlaskijoiden (sub sovereign, supranationals, agency) joukkovelkakirjalainat, joilla rahoitetaan korvamerkittyjä ympäristöön liittyviä hankkeita (green bonds), yhteiskunnallisia hankkeita (social bonds), kestävyyteen liittyviä hankkeita (sustainability bonds) tai kestävyystavoitteisiin sidottuja hankkeita (sustainability linked bonds).  

 – Positiivisia ympäristövaikutuksia tavoittelevista hankkeista voidaan nostaa esiin esimerkiksi kestävään rakentamiseen, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeet, joiden positiivisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä ja torjuminen, ekosysteemien kestävä käyttö ja biodiversiteetin, eli luonnon monimuotoisuuden, suojelu. Yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia voivat olla esimerkiksi sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, koulutuksen ja oppimisen tukeminen, eriarvoisuuden vähentäminen tai kestävämpi infrastruktuuri, Toivonen kertoo. 

Rahasto sijoittaa vain sellaisiin joukkovelkakirjalainoihin, joilla on positiivinen nettovaikuttavuus ympäröivään maailmaan. 

Rahasto sijoittaa vain sellaisiin joukkovelkakirjalainoihin, joilla on positiivinen nettovaikuttavuus ympäröivään maailmaan. Nettovaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään suomalaisen Upright Projectin tekemää kvantitatiivista mallinnusta, joka huomioi kokonaisvaltaisesti rahoitettavien projektien positiiviset ja negatiiviset vaikutukset yhteiskuntaan, tiedon luomiseen ja jakamiseen, ihmisten terveyteen sekä ympäristöön.   

Lisäksi tarkastellaan liikkeeseenlaskijan eli valtion tai ylikansallisen toimijan vastuullisuutta eri ESG-tekijöiden kautta. Rahastotasolla mitataan myös asemoitumista kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. 

Kiinnostavia mahdollisuuksia vaikuttavuudesta kiinnostuneelle korkosijoittajalle 

Korkosijoittaminen voi tarjota nykyisessä markkinaympäristössä tuoton ja hajautuksen näkökulmista sijoittajalle hyviä mahdollisuuksia.  

– Korkomarkkinoilla on kasvavaa tarjontaa vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta kiinnostuneelle sijoittajalle, kun valtiot ja esimerkiksi kehitysrahoittajat rahoittavat aktiivisesti kestävää kehitystä edistäviä hankkeita, Toivonen muistuttaa. 

Lue lisää rahastosta ja tee merkintä

Tämä on mainos. Rahaston historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa varat kokonaan tai osittain. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tuleva sijoitustoiminnan tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi sijoitusrahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä. Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava kestävyystekijöiden lisäksi huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan rahaston esitteessä, avaintiedoissa, säännöissä ja muissa virallisissa asiakirjoissa. Lisätietoja Aktia Sustainable Government Bond -rahaston kestävyyteen liittyvistä näkökohdista löytyy osoitteesta aktia.fi/vastuullinen-sijoittaminen. Rahastoja hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä. Säännöt, rahastoesitteet, avaintietoesitteet ja muut viralliset asiakirjat Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille rahastoille sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi.