Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä soitetaan huijauspuheluita, joissa varoitetaan esimerkiksi pankkitunnusten tai tilin olevan vaarassa

Huijari pyrkii todistamaan asiansa oikeaksi lähettämällä tekstiviestin, joka näkyy samassa tutussa viestiketjussa kuin Aktian aidot viestit. Lue lisää.

Eurooppalaisten valtioiden, muiden julkisyhteisöiden ja valtioliitännäisten toimijoiden kestäviin arvopapereihin sijoituksia tekevä korkorahasto

Aktia Sustainable Government Bond sopii sinulle, joka

  • haluat sijoittaa korkomarkkinoille sijoittavaan rahastoon, joka sijoittaa euromääräisiin valtioiden, muiden julkisyhteisöiden ja valtioliitännäisten toimijoiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, joissa varat käytetään kestäviin tarkoituksiin
  • haluat hajauttaa sijoituksia kohtuullisen riskin sijoituskohteeseen
  • haluat sijoittaa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Eurooppalaiset valtiot, muut julkisyhteisöt ja valtioliitännäiset toimijat ovat viime vuosina alkaneet laskea liikkeelle kestäviä joukkovelkakirjalainoja. Esimerkkejä liikkeeseenlaskijoista ovat Saksan valtio, Euroopan Unioni, Euroopan Investointipankki sekä saksalainen kehityspankki KfW.

Tämän rahaston tavoitteena on yhteiskunnallisia tavoitteita edistävien kestävien sijoitusten tekeminen. Rahasto ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Lisätietoja rahastonhoitajan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista sekä muut oleelliset kestävyystekijöiden huomiointiin ja vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät tiedot löytyvät rahastonhoitajan sivuilta ja dokumentaatiosta.

”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristöön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan.

Kurssikehitys

Tuottohistoriassa on huomioitu rahastoon liittyvät juoksevat kulut (nettotuotto) ja mahdollinen tuottosidonnainen palkkio. Lopulliseen tuottoon vaikuttaa rahastosijoitukseen liittyvät merkintä-, lunastus- ja kaupankäyntipalkkiot sekä asiakkaan henkilökohtainen verotus. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Omaisuusluokkajakauma

Suurimmat liikkeeseenlaskijat

Suurimmat maapainot

Perustiedot

Digikanavalla tarkoitetaan verkko- ja mobiilipankin toimeksiantotoimintoja. Rahastoa hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy.

Raportit ja dokumentit

Yleistä tietoa sijoittamisesta

Kaikkea sijoitustoimintaamme ohjaa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme ja ilmastostrategiamme. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta täältä.

Active Share

Osakerahastot julkistavat yhä useammin active share -tunnusluvun. Active share ilmoitetaan 0 – 100 välillä olevana prosenttilukuna. Mitä suurempi luku on, sen enemmän rahasto poikkeaa vertailuindeksistään.

Alpha

Alpha ilmaisee kuinka paljon sijoitus on tuottanut yli- tai alituottoa verrattuna sen sisältämään markkinariskiin ja kuvaa salkunhoitajan sijoituspäätösten vaikutusta rahaston tuottoon. Alphaa käytetään yleisesti rahastoissa kannattavuusmittarina. Positiivinen alpha kertoo rahaston lyöneen vertailuindeksinsä.

Arvioitu osinkotuotto

Arvioitu osinkotuotto ilmoitetaan prosentteina ja kuvaa kuinka paljon rahaston sijoitusten odotetaan tuottavan osinkoa. Luku perustuu osakeanalyytikkojen rahaston sijoituskohteista antamiin ennusteisiin.

Beta

Beta on riskimittari, joka kuvaa rahaston markkinariskiä ja rahaston arvon muutosten herkkyyttä markkinan muutoksille. Markkina-arvon muutoksen kuvaajana käytetään yleensä rahaston vertailuindeksin muutoksia. Beta kertoo, kuinka paljon rahaston arvo keskimäärin muuttuu prosentuaalisesti markkinoiden muuttuessa yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli beta on korkeampi kuin yksi, nousevassa markkinassa rahasto-osuuden arvo nousee keskimäärin markkinaa enemmän.

Jos beta on esimerkiksi 1,2 nousee rahasto keskimäärin 1,2 % vertailuindeksin noustessa prosentilla ja käänteisesti vertailuindeksin laskiessa prosentilla rahaston osuuden arvo laskee keskimäärin 1,2 %.

Informaatiosuhde (Information Ratio)

Informaatiosuhde on rahaston ja indeksin tuottoeron, eli alphan suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu suhteessa otettuun aktiiviseen riskiin. Suurempi informaatiosuhde indikoi keskimääräistä parempaa tehokkuutta.

Juoksevat kulut

Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Hallinnointipalkkio ja säilytyspalkkio sisältyvät juokseviin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja ja mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Rahaston avaintietoasiakirjassa juoksevista kuluista käytetään nimeä hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut.

Kestävyysluokittelu

Kestävyysluokittelu kuvaa Aktian rahastojen ominaisuuksien mukaisuutta EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFRD-tiedoksiantovelvoitteen suhteen.

Artikla 6 mukaiset sijoitustuotteet eivät ota huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Näissä rahastoissa voidaan kuitenkin ottaa huomioon kestävyysriskit.

Artikla 8 mukaiset sijoitustuotteet edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä, ja sijoitusten kohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

Artikla 9 mukaisten sijoitustuotteiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia ja niiden tulee edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, eivätkä ne saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille kestävyysindikaattoreille.

Lähipiirin palkkio-osuus

Luku kertoo kuinka suuri osuus arvopaperikaupasta toteutetaan samaan konserniin kuuluvan arvopaperivälittäjän kautta.

Modifioitu duraatio

Modifioitu duraatio on korkoriskiä mittaava tunnusluku. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille. Jos esimerkiksi rahaston sijoitusten modifioitu duraatio on viisi, yhden prosenttiyksikön muutos korkotasossa muuttaa rahaston korkosijoitusten arvoa viisi prosenttia.

Morningstar-hiiliriskiluokittelu

The Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki annetaan rahastoille, joilla on matala hiiliriski sekä matala altistuminen uusiutumattomiin polttoaineisiin. Hiiliriskit voivat realisoitua taloudellisen arvon menetyksiksi, kun yhteiskunta siirtyy kohti vähähiilisempää taloutta ja mikäli sijoitusten liiketoiminta on riippuvaista esimerkiksi fossiilisista polttoaineista. Hiiliriskiluokittelu muodostuu, kun Morningstarin datan kattavuus rahaston sijoituksista on vähintään 67 %.

Morningstar-tähtiluokitus

Morningstar on johtava riippumatonta sijoitustutkimusta tuottava yritys, joka muun muassa julkaisee kuukausittain rahastojen luokituksia. Morningstar luokittelee rahastot niiden sisällön perusteella erityyppisiin ryhmiin omaisuuslajien, maantieteellisen alueen, sijoitustyylin ja sijoitussuuntauksen mukaan. Paremmuusjärjestys perustuu rahaston pitkän aikavälin riskikorjattuun tuottoon. Jokaisessa ryhmässä rahastot asetetaan paremmuusjärjestykseen ja niille annetaan 1-5 tähteä. Paras 10 % saa 5 tähteä ja heikoin 10 % saa 1 tähden. Rahastolla tulee olla 3 vuoden tuottohistoria.

Morningstar-vastuullisuusluokittelu

Vastuullisuusluokittelu eli maapallot kuvaavat Morningstarin arviota rahastojen vastuullisuusriskeistä (ESG-riskit) ja miten hyvin ESG-riskit on huomioitu rahastojen sijoituskohteissa. Mitä enemmän maapalloja, sitä pienempiä ovat rahaston ESG-riskit suhteessa rahaston vertailuryhmään. ESG-riskit voivat muodostua taloudellisesti merkittäviksi riskeiksi. Vastuullisuusluokittelu eli sustainability rating muodostuu, kun Morningstarin datan kattavuus salkulle on vähintään 67 %.

P/B (Price per Book value)

P/B-luku kertoo osakekurssin suhteen omaan pääomaan per osake, eli osakkeen arvoa verrataan yrityksen kirjanpidolliseen arvoon. Eli jos P/B-luku on yli 1, yrityksen markkina-arvo on enemmän kuin sen kirjanpidollinen arvo.

P/E-luku (Price-to-Earnings)

P/E luku, eli voittokerroin kertoo, monenko vuoden voitoilla pystyisi maksaman osakkeen hinnan. Lasketaan päivän osakekurssilla jaettuna seuraavan jakson odotetulla tuotolla tai viimeksi julkistetulla osakekohtaisella tuloksella. Rahaston P/E-luku on painotettu keskiarvo rahaston sijoitusten P/E-luvuista.

Yleisesti yrityksen, jolla on korkea P/E-luku, odotetaan kasvavan vahvasti tulevana vuonna, jolloin myös yrityksen osakkeesta ollaan valmiita maksamaan suhteellisen korkea hinta. Korkea P/E-luku voi toisaalta myös indikoida sijoituksen olevan yliarvostettu.

Rahaston kaupankäyntikulut

Rahastolle muodostuu kaupankäyntikuluja arvopaperinvälityksestä ja valuutanvaihdosta, jotka veloitetaan rahaston varoista. Rahaston kaupankäyntikulut ilmoitetaan prosentteina vuodessa ja ilmaisee missä määrin kaupankäyntikulut vaikuttavat rahaston arvoon vuositasolla. Luku lasketaan siten, että rahaston edeltävän 12 kuukauden jakson todelliset euromääräiset kaupankäyntikulut jaetaan jakson korkeimmalla rahastopääomalla.

Rahaston NAV (Net Asset Value)

Yksittäisen rahasto-osuuden arvo, joka kertoo minkä arvoisia rahaston yhtä osuutta vastaavat omistukset ovat.

Running yield

Running yield, eli juoksevaa tuottoa käytetään sijoitusten vuosittaisten tuottojen arvioimiseen. Running yield on sijoituksen vuotuinen tuotto (korot) jaettuna sen nykyisellä markkina-arvolla.

Salkun kiertonopeus

Ilmaisee arvopapereiden keskimääräisen vaihtuvuuden rahastossa vuoden aikana. Esim. luku 1,5 krt/v tarkoittaa, että rahaston arvopaperit ovat vaihtuneet keskimäärin 1,5 kertaa vuoden aikana. Luvun laskennassa huomioidaan kaupankäyntiaktiviteetti, joka voi muodostua joko aktiivisesta salkunhoidosta tai rahaston merkintöjen ja lunastuksien aiheuttamasta rahavirrasta.

Pieni kiertonopeus indikoi, että rahavirta on pääasiassa ohjannut rahaston kaupankäyntiä. Jos rahaston rahavirta on suurempi kuin arvopapereiden ostojen ja myynnin yhteenlaskettu arvo on kiertonopeus negatiivinen.

Salkun kiertonopeus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Kiertonopeus= ((Summa 1 – Summa 2)/M) x 100

X= Arvopaperien ostot
Y= Arvopaperien myynnit
Summa 1 = X+Y

S= Rahaston merkinnät
T= Rahaston lunastukset
Summa 2 = S + T

Luvuissa ei huomioida johdannaisia.

Sharpe (Sharpe Ratio)

Sharpe mittaa riskikorjattua tuottoa ja kertoo kuinka paljon lisätuottoa rahasto on tuottanut kun se suhteutetaan tuoton volatiliteettiin. Positiivinen sharpe kertoo että rahaston riskinotto on ollut kannattavaa ja mitä korkeampi sharpe, sitä paremmin rahasto on tuottanut ottamaansa riskiin nähden.

Tracking error

Tracking error kertoo kuinka tarkasti rahaston tuotto on seurannut vertailuindeksinsä tuottoa. Suuri tracking error kertoo, että rahaston tuotto on vaihdellut paljon suhteessa vertailuindeksiin. Aktiivisesti hallinnoiduilla rahastoilla on yleensä korkea tracking error kun taas indeksirahastojen tracking error on lähellä nollaa.

Volatiliteetti

Volatiliteetti on riskimittari, joka kuvaa kuinka paljon rahaston tuotto on heilunut vuoden aikana. Mitä korkeampi volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituksen tulevaan tuottoon liittyvä epävarmuus. Tavallisimmin volatiliteetti lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja ilmoitetaan prosentteina vuodessa.

Jos esimerkiksi rahaston odotettu tuotto on 10 % ja volatiliteetti on 14 %, on rahaston vuosituotto kahtena vuotena kolmesta välillä -4 % ja 24 %.

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Sijoituksilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kestävyysvaikutuksia. Huomioimalla pääasialliset negatiiviset kestävyysvaikutukset sijoitustoiminnassa pyritään ymmärtämään mahdollisimman hyvin sijoituskohteiden negatiiviset vaikutukset ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kuvaa miten haitallisia kestävyysvaikutuksia otetaan huomioon Aktian sijoitustoiminnassa. Tästä käytetään myös termiä PAI-statement.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Tiivistelmä

Tiivistelmä rahoitustuotteille, joiden tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen (pdf)

Ei merkittävää haittaa kestävälle sijoitustavoitteelle

Rahaston päätöksentekoprosessissa huomioidaan kestävyysriskit ja -tekijät, pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (PAI), kestävän sijoitustavoitteen toteutuminen sekä ei merkittävää haittaa -periaate (DNSH-periaate). Kohdesijoitusten osalta hyvä hallintotapa on minimivaatimus. Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals), ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille luovat Aktian vastuullisen sijoittamisen arvopohjan. Näiden arvioimiseen osana sijoitusprosessia Aktialla on käytössä ulkoisten palveluntarjoajien dataa.

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Rahasto tavoittelee positiivista vaikuttavuutta sijoittamalla ICMA:n (International Capital Market Association) periaatteiden mukaisiin, valtioiden ja muiden SSA-liikkeeseenlaskijoiden (sub sovereign, supranationals, agency), liikkeeseenlaskemiin joukkovelkakirjalainoihin, joiden varojen käyttötarkoitus on rahoittaa ympäristöön liittyviä hankkeita (green bonds), yhteiskunnallisia hankkeita (social bonds), kestävyyteen liittyviä hankkeita eli ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä hankkeita (sustainability bonds) tai kestävyystavoitteisiin sidottuja hankkeita (sustainability linked bonds). Rahasto sijoittaa vain sellaisiin joukkovelkakirjalainoihin, joilla on positiivinen nettovaikuttavuus eli net impact ratio Upright Projectin tekemässä mallinnuksessa, jossa mitataan joukkovelkakirjalainan kokonaisvaltaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, tiedon luomiseen ja jakamiseen, ihmisten terveyteen sekä ympäristöön.

Kestävän sijoitustuotteen tavoitteen saavuttamiseksi ei ole nimetty vertailuarvoa. Rahasto käyttää vertailuarvoa, jolla ei ole rahaston kanssa samanlaista kestävää tavoitetta.

Sijoitusstrategia

Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä rahaston sijoitusstrategiaa. Rahasto sijoittaa pääasiassa euromääräisiin eurooppalaisten julkisyhteisöiden, kuten valtioiden, liikkeeseen laskemiin tai takaamiin velkasitoumuksiin, jotka luokitellaan kestäviksi rahoitusinstrumenteiksi.

Pääasialliset haitalliset vaikutukset (PAI) ja sijoitusten kielteinen vaikutus kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoitusprosessia. Rahoitustuotteen sijoitusprosessissa sijoituskohteina olevien yritysten hyviä hallintotapoja analysoidaan ennen sijoitusta sekä monitoroidaan sijoitusten aikana. Vastuullisuustekijöiden huomiointi on kiinteä osa sijoituspäätöksiä.

Rahaston kestävän sijoitustavoitteen osalta analyysi perustuu kokonaisarvioon sijoituskohteen vaikuttavuudesta kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Sijoitus toteutetaan vain, mikäli sijoituskohde täyttää rahastolle asetetut tavoitteet eli yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen hyöty sekä tuotto-odotukset, ja lisäksi muut SFDR-asetuksen Artikla 9 mukaiset edellytykset. Sijoituskohteilta edellytetään hyvien hallintotapojen noudattamista, joka on minimivaatimus.

Rahasto noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja Aktian ilmastostrategiaa. Aktialla on myös erilliset omistajaohjauksen periaatteet, joita noudatetaan kaikessa sijoitustoiminnassa. Tarkempi kuvaus ohjaavista politikoista löytyy Aktian verkkosivuilta. Tarkempi kuvaus rahaston sijoitusstrategiasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Rahoitustuotteella on kestävä sijoitustavoite seuraavasti: ympäristötavoite vähintään 70 % sijoituksista taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä sekä yhteiskunnallinen tavoite 5 %. Aktialla ei ole välittömiä vastuita sijoituskohteina oleviin yhteisöihin tai mitään muun tyyppisiä näihin yhteisöihin liittyviä vastuita.

Kestävän sijoitustavoitteen seuranta

Rahoitustuotteen kestävää sijoitustavoitteen toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Kestävyysindikaattoreita ja kestävyystekijöihin kohdistuvia pääasiallisia vaikutuksia kestävyystekijöhin (PAI) käytetään osana sijoituspäätöksiä, salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen ja seurantaan käytetään kullekin ominaisuudelle ominaisia valvontamekanismeja, tapoja ja menetelmiä, jotka perustuvat joko Aktian omiin tai ulkopuolisen palveluntarjoajan valvontamekanismeihin, dataan ja menetelmiin.

Menetelmät

Rahaston päätöksentekoprosessissa huomioidaan kestävyysriskit ja -tekijät, pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI), kestävän sijoitustavoitteen toteutuminen sekä ei merkittävää haittaa -periaate (DNSH-periaate). Kohdesijoitusten osalta hyvä hallintotapa on minimivaatimus. Ennen sijoitusta tapahtuvassa arviossa tutkitaan sijoituskohteen edellytykset täyttää rahaston kestävä sijoitustavoite ja sääntelyn (EU) 2022/1288 vaatimukset, jotka on asetettu SFDR-tiedonantoasetuksen Artikla 9 -mukaisille rahoitustuotteille. Arvopaperin liikkeelle laskeneen entiteetin, tässä tapauksessa valtion tai ylikansallisen toimijan, vastuullisuutta arvioidaan eri ESG-tekijöiden kautta. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi liikkeeseenlaskijan asemoituminen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa (SDG) sekä valtioille ja sen kaltaisille toimijoille tyypilliset hyvää hallintotapaa mittaavat indikaattorit, kuten poliittinen stabiilius, korruptioaste, ja tasa-arvon toteutuminen (Maailmanpankin data). Lisäksi Upright Projectin mallinnuksen avulla tarkastellaan sijoitusinstrumenteilla rahoitettavien projektien nettovaikuttavuutta eli kokonaisvaltaisia vaikutuksia yhteiskuntaan, tiedon luomiseen ja jakamiseen, ihmisten terveyteen sekä ympäristöön.

Edellä mainitut ominaisuudet ja toteutuminen varmistetaan kattavalla kvali- ja kvantitatiivisella analyysilla ennen sijoituspäätöstä. Arviomenetelminä Aktialla on käytössä sekä omia että ulkopuolisten palveluntarjoajien työkaluja, joiden avulla pystytään tunnistamaan ja tarkastelemaan edellä mainittuja tekijöitä osana sijoituksia koskevaa päätöksentekoprosessia, seurantaa sekä raportointia. Menetelmiä pystytään hyödyntämään siinä määrin, kuin soveltuvaa dataa ja tietoa on saatavilla. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamisen mittaamiseen käytetään myös soveltuvin osin joukkovelkakirjalainojen raportoimia vaikuttavuuslukuja, esimerkiksi päästövähenemä. Rahasto raportoi kvartaaleittain rahaston saavuttamasta nettovaikuttavuudesta sekä laajemmin kestävyysindikaattoreita sekä PAI-indikaattoreita kerran vuodessa osana rahaston vuosikertomusta.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Aktia hyödyntää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tietoja ja -lähteitä osana sijoituspäätöksiä ja salkunhoitoa. Tietolähteinä käytetään Aktian valitsemia ulkoisten palveluntarjoajien datalähteitä vastuullisen sijoittamisen menetelmien ja kestävän sijoitustavoitteen toteuttamiseen. Kokonaisuudessaan rahoitustuotteen sijoitusten vaikuttavuutta ympäristöön ja yhteiskuntaan mitataan ulkopuolisen palveluntarjoajan nettovaikuttavuusmallinnuksella. Muut rahoitustuotteen kestävyysindikaattorit kuvaavat sekä ympäristöön että yhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia. Tietolähteitä käytetään osana salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ulkoisille palveluntarjoajille suoritetaan arviointi sovellettavien menetelmien selvittämiseksi ja tietojen laadun varmistamiseksi. Tietolähteitä hyödynnetään siinä laajuudessa kuin on saatavilla ja mahdollista. Puutteellista tietoa pyritään tarvittaessa rikastamaan muilla kvali- ja kvantitatiivisilla menetelmillä ja tietolähteillä.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Tietolähteet vaihtelevat omaisuusluokasta riippuen sekä kulloinkin voimassa olevien sääntelyn määritelmien mukaan. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävyysriskien huomioimiseen vaikuttaa myös kyseisen sijoitussalkun sijoitushorisontti, tavoitteet sekä muu salkun sijoitusuniversumia koskeva sääntely. Lisäksi rahaston raportoimat vaikuttavuusluvut ovat riippuvaisia liikkeeseenlaskeneiden entiteettien tuottamasta vaikuttavuusdatasta.

Asianmukainen huolellisuus

Asianmukaista huolellisuutta, due diligence, noudatetaan rahoitustuotteen perustana olevien omaisuuserien suhteen, osana sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia. Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals), ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille luovat Aktian vastuullisen sijoittamisen arvopohjan.

Vaikuttamispolitiikat

Rahastoa koskevat vaikuttamispolitiikat ovat: Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteet, Aktian ilmastostrategia, Omistajaohjauksen periaatteet, Aktian Code of Conduct sekä Lausunto kestävyysriskeistä ja tekijöistä.

Yhtiövaikuttamisella, omistajaohjauksella ja aktiivisella omistajuudella Aktia edistää sijoituskohteiden hyvää hallintoa- sekä edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottokehitykseen. Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen on yksi Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä. Aktia käy monimuotoista vuoropuhelua, jolla se pyrkii kannustamaan sijoituskohteena olevia yrityksiä, joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoita ja valtioita parantamaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä käytäntöjään ja edistämään pitkän aikavälin näkökulman huomioon ottamista päätöksenteossa. Osallistumme palveluntarjoajan kautta myös vaikuttamiskampanjoihin esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen.

Aktian ESG-komitea ryhtyy säännöllisen normiperusteisen seulonnan perusteella tarvittaviin toimiin sellaisten kohdesijoitusten suhteen, joiden epäillään rikkoneen kansainvälisiä lakeja ja normeja. Jos vuoropuhelu epäonnistuu tai sen katsotaan olevan hyödytöntä, omistus voidaan myydä markkinatilanteen niin salliessa, lisäsijoitukset voidaan lopettaa ja yhtiö voidaan laittaa poissuljettujen yhtiöiden listalle. Aktia raportoi säännöllisesti aktiivisen omistajuuden ja vaikuttavuuden keinoistaan ja tuloksistaan. Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteet, omistajaohjauksen periaatteet, omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen, vastuullisen sijoittamisen katsaus sekä Pooled engagement -raportti ja proxy voting -raportti löytyvät Aktian verkkosivuilta.

Vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahaston kestävä sijoitustavoite toteutuu ja ettei rahaston tai sen rahoittamasta toimista aiheudu merkittävää haittaa yhteiskuntaan ja työntekijöihin, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan. Rahasto seuraa ja auditoi omaa sekä sijoituskohteiden toimintaa säännöllisesti.

Sivulla esitetään rahaston B-osuussarjan tiedot. Muiden osuussarjojen tiedot löydät rahastoesitteestä ja tiedot niiden viimeisimmästä arvosta saat Aktia Rahastoyhtiöstä.

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Kestävyysluokitus tietojen hakupäivänä. Yritysten ja valtioiden kestävyyspisteet ja sijoitustyyli tietojen hakupäivänä. Morningstarin Sustainability Score sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Tiedot tietojen hakupäivästä ovat saatavilla pyynnöstä.

Hiilimittarit tietojen hakupäivänä. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä. Tiedot perustuvat ainoastaan pitkiin positioihin.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.