Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Räntefond som placerar i europeiska staters, andra offentliga samfunds och statsrelaterade aktörers hållbara värdepapper

Aktia Sustainable Corporate Bond passar dig som

  • vill placera i en fond som placerar på räntemarknaderna och som placerar i obligationer i euro som emitterats av stater, andra offentliga samfund och statsrelaterade aktörer och där tillgångarna används för hållbara ändamål
  • vill diversifiera placeringarna i ett placeringsobjekt med måttlig risk
  • vill placera på kort eller medellång sikt.

Europeiska stater, andra offentliga samfund och statsrelaterade aktörer har under de senaste åren börjat emittera hållbara obligationer. Exempel på emittenter är den tyska staten, Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken samt tyska utvecklingsbanken KfW.

Målet med denna fond är att göra hållbara investeringar som främjar sociala mål. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -faktorer i investeringsprocessen. Mer information om de huvudsakliga negativa konsekvenserna av fondförvaltarens verksamhet samt annan väsentlig information om beaktande av hållbarhetsfaktorer och ansvarsfullt placerande finns på fondförvaltarens webbplats och i fondförvaltarens dokumentation.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens Faktablad-dokument innan teckningen görs.

Kursutveckling

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Fördelning enligt placeringsinstrument

De största emittenterna

De största landsvikterna

Grunduppgifter

Med digikanaler avses nät- och mobilbankens uppdragsfunktionaliteter.

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Active Share

Aktiefonder publicerar ofta ett Active share –nyckeltal. Active share anges som ett procenttal mellan 0-100. Ju större talet är, desto mer avviker fonden från sitt jämförelseindex. 

Alpha

Alfa anger hur mycket placeringen har avkastat över eller alternativt under i förhållande till sin marknadsrisk och beskriver vilken inverkan portföljförvaltarens placeringsbeslut har på fondens avkastning. Alpha används allmänt som fonders lönsamhetsmätare. Ett positivt alphatal indikerar att fonden avkastat mer än jämförelseindexet.

Beta

Beta är en riskmätare, som mäter fondens marknadsrisk och hur känslig fondens värde är för ändringar på marknaden.  Fondens jämförelseindex används ofta för att framställa ändringar i marknadensvärden. Beta beskriver hur mycket fondens värde ändras procentuellt i medeltal, då marknaderna ändras med en procentenhet. Ifall beta är högre än ett, stiger fondandelens värde i en stigande marknad i medeltal mera än marknaden.

Till exempel om fondens beta är 1,2 och jämförelseindexets värde stiger med 1 %, stiger fondens värde i medeltal med 1,2 % och omvänt, ifall jämförelseidexet sjunker med 1 %, sjunker fondandelens värde i medeltal med 1,2 %.

Estimerad dividendavkastning

Anges i procent och visar hur mycket placeringarna i fonden antas ge utdelning. Talet baserar sig på aktieanalytikernas utsikter om fondernas placeringsmål.

Fondens NAV (Net Asset Value)

Värdet på en enskild fondandel, vilket anger värdet för den egendom som motsvarar en andel i fonden.

Hållbarhetsklassificering

Hållbarhetsklassificering beskriver hur Aktias fonder uppfyller SFRD-anmälningsskyldigheten i EU:s regler för hållbar finansiering.

Artikel 6. Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsrisker kan dock beaktas i dessa fonder.

Artikel 8. Finansieringsprodukter enligt artikel 8 främjar bland annat miljö eller samhällsrelaterade egenskaper eller kombinationer av dessa, och de företag som är föremål för placeringar följer god förvaltningssed.

Artikel 9. De fonder som avses i artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar, ska främja miljö- och samhälleliga mål och får inte orsaka betydande skada för övriga hållbarhetsindikatorer.

Informationskvot (Information Ratio)

Informationskvoten är fondens och indexets avkastningsdifferens, alltså alphas förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som tagits. En högre informationskvot indikerar en bättre effektivitet än genomsnittligt.

Kostnader för värdepappershandel

För fonden uppstår transaktionskostnader för värdepappersförmedling och valutaväxling, och de debiteras från fondens tillgångar.

Transaktionskostnaderna redovisas som procent per år och anger i vilken grad transaktionskostnaderna inverkar på fondens värde på årsbasis.

Fondens transaktionskostnader beräknas genom att de faktiska transaktionskostnaderna under de senaste 12 månaderna divideras med fondens högsta marknadsvärde under motsvarande tidsperiod.

Löpande kostnader 

Löpande kostnader anger fondens totala kostnader per år. Förvaltningsprovision och förvarsarvode ingår i de löpande kostnaderna. Löpande kostnader innehåller inte fondens handelskostnader eller eventuella avkastningsbundna provisioner.

Modifierad duration

Ett nyckeltal som mäter ränterisken. Ju större tal, desto känsligare är fonden för värdeförändringar. Om till exempel den modifierade durationen för fondens placeringar är fem, betyder en procentenhets ändring i ränteläget att ränteplaceringarnas värde i fonden ändras med fem procent.

Morningstar hållbarhetsrating

I Morningstars hållbarhetsrating beskriver globerna Morningstars bedömning av fondernas hållbarhetsrisker (ESG-risker) och hur väl ESG-riskerna har beaktats i fondernas placeringsobjekt. Ju fler glober, desto mindre är fondens ESG-risker i förhållande till fondens referensgrupp. ESG-riskerna kan bli ekonomiskt betydande risker. Hållbarhetsratingen, dvs. sustainability rating, bildas när Morningstars data täcker minst 67 % av portföljen.

Morningstar kolriskrating

The Morningstar® Low Carbon Designation™-märket ges till fonder med låg kolrisk och låg exponering mot icke-förnybara bränslen. Kolriskerna kan realiseras som förluster av ekonomiskt värde när samhället går mot en mer koldioxidsnål ekonomi och om placeringarnas affärsverksamhet är beroende av t.ex. fossila bränslen. Kolriskratingen bildas när Morningstars data täcker minst 67% av fondens placeringar.

Morningstar-stjärnklassificering

Morningstar är ledande företag som producerar oberoende placeringsforskning och bland annat månatligen publicerar rating av fonder. Morningstar klassificerar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt tillgångsslag, geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. Rangordningen baserar sig på fondens långsiktiga riskjusterade avkastning. I varje grupp ställs fonderna i rangordning och ges 1–5 stjärnor. Bästa 10 % får 5 stjärnor och svagaste 10 % får 1 stjärna. Fonden bör ha 3 års avkastningshistorik.

P/B (Price per Book value)

P/B-talet anger aktiekursens förhållande till eget kapital per aktie, dvs aktiens värde jämförs med företagets bokföringsvärde. Det vill säga, om P/B-talet är större än 1, är företagets marknadsvärde högre än dess bokföringsvärde.

P/E-tal (Price-to-Earnings

P/E- talet, dvs. vinstmultipeln, anger hur många år det tar att med vinsten betala aktiens pris. Talet räknas genom att en akties aktuella börskurs delas med den prognostiserade eller senast publicerade vinsten per aktie. En placeringsfonds P/E-tal är ett vägt medelvärde av P/E-talet för fondens placeringar.

Ett företag med ett högt P/E- tal förväntas allmänt ha kraftig tillväxt det kommande året, och då är man också redo att betala ett relativt högt pris för företagets aktier. Ett högt P/E-tal kan också indikera att aktien är övervärderad.

Portföljens omsättningshastighet

Anger den genomsnittliga omsättningen av värdepappren i portföljen per år. T.ex. talet 1,5 ggr/år betyder att värdepappren in fonden har bytts ut i genomsnitt 1,5 gånger under ett år. I beräkningen beaktas handelsaktiviteten som består av aktiv portföljförvaltning eller av penningflöden som förorsakats av teckningar och inlösen av fonden.

En låg omsättningshastighet indikerar att fondens handelsaktivitet huvudsakligen styrts av penningflödet. Om fondens penningflöde är större än det sammanräknade värdet av köp och försäljning är omsättningshastigheten negativ.

Portföljens omsättningshastighet räknas enligt följande:

Omsättningshastighet = ((Summa 1 - Summa 2)/M) x 100

X = Köp av värdepapper
Y = Försäljning av värdepapper
Summa 1 = X + Y


S = Teckning av fondandelar
T= Inlösen av fondandelar
Summa 2 = S + T

Siffrorna beaktar inte derivat.

Provisionsandel till närförmedlare

Nyckeltalet beskriver hur stor andel av värdepappershandeln utförs med en förmedlare inom samma koncern.

Running yield

Running yield eller löpande avkastning används för att värdera placeringarnas årliga avkastning. Running yield är placeringens årliga avkasting (räntor) dividerat med det rådande marknadsvärdet.

Sharpe (Sharpe Ratio)

Sharpe mäter den riskjusterade avkastningen och anger hur mycket tilläggsavkastning fonden har avkastat i relation till avkastningens volatilitet. Positivt sharpetal indikerar att fondens risktagning har varit lönsam och ju högre sharpetal, desto bättre har fonden avkastat i förhållande till sin egen risk.

Tracking error

Tracking Error anger hur noggrant fondens avkastning har följt jämförelseidexets avkastning.  Ett högt tracking error indikerar att fondens avkastning har varierat kraftigt i förhållande till jämförelseidexet. I aktivt förvaltade fonder är tracking error ofta högt medan indexfonders tracking error i regel är nära noll.

Volatilitet

Volatilitet är en riskmätare som beskriver hur mycket fondens avkastning varierat under ett år. Ju större volatilitet, desto större osäkerhet förknippas med avkastningen. Vanligen räknas volatiliteten från dagsavkastningens standardavvikelse och anges i procent på årsbasis.

Till exempel om fondens förväntade avkastning är 10 % och volatilitet 14 %, ligger årsavkastningen under två av tre år mellan - 4 % och + 24 %.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Placeringar kan ha både positiva och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Genom att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i placeringsverksamheten strävar man efter att så väl som möjligt förstå placeringsobjektens negativa konsekvenser för miljön eller samhället. Redogörelsen för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beskriver hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i Aktias placeringsverksamhet. För detta används också termen PAI-statement. 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Sammanfattning

Sammanfattning för finansiella produkter som har hållbar investering som mål (pdf)

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

I fondens beslutsprocess beaktas hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI), uppnåendet av målet för hållbar investering samt principen om att inte orsaka betydande skada (DNSH-principen). Praxis för god styrning är ett minimikrav för investeringsobjekten. Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande inom Aktia. För bedömningen av dessa som en del av investeringsprocessen använder Aktia data från externa tjänsteleverantörer.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Fonden strävar efter att åstadkomma positiv påverkan genom att placera i hållbara företagsobligationer enligt ICMA:s (International Capital Market Association) principer, emitterade av stater och andra SSA-emittenter (sub sovereign, supranationals, agency), vars medel används för att finansiera miljörelaterade projekt (green bonds), samhällsrelaterade projekt (social bonds), projekt med anknytning till hållbarhet, dvs. miljö- och samhällsrelaterade projekt (sustainability bonds) eller projekt som är bundna till hållbarhetsmål (sustainability linked bonds). Fonden placerar endast i obligationer med en positiv nettopåverkan, dvs. net impact ratio enligt Upright Projects modellering, där obligationens övergripande påverkan på samhället, skapandet och spridningen av information, människors hälsa och miljön mäts.

Inget jämförelsevärde har angetts för uppnåendet av målet om en hållbar investeringsprodukt. Fonden använder ett jämförelsevärde som inte har motsvarande hållbarhetsmål som fonden.

Placeringsstrategi

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande och fondens placeringsstrategi. Fonden placerar huvudsakligen i skuldförbindelser i euro som emitterats eller garanterats av europeiska offentliga samfund, såsom stater, och som klassificeras som hållbara finansiella instrument.

De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen. I investeringsprocessen för den finansiella produkten analyseras praxis för god styrning hos de företag som utgör investeringsobjekt innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden. Beaktandet av hållbarhetsfaktorerna är en integrerad del av investeringsbesluten.

I fråga om fondens mål om hållbara placeringar baserar sig analysen på en helhetsbedömning med kvantitativa och kvalitativa metoder av placeringsobjektets påverkan. Investeringen genomförs endast om investeringsobjektet uppfyller de mål som satts upp för fonden, dvs. social eller miljörelaterad nytta och den förväntade avkastningen, samt övriga villkor enligt artikel 9 SFDR-förordningen. Placeringsobjekten förutsätts följa god förvaltningssed, vilket är ett minimikrav.

Fonden följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande och Aktias klimatstrategi. Aktia har också separata principer för ägarstyrning, som iakttas i all investeringsverksamhet. En närmare beskrivning av de styrande policyerna finns på Aktias webbplats. En närmare beskrivning av fondens investeringsstrategi finns i fondens faktablad.

Andel av investeringar

Den finansiella produkten har följande mål för hållbar investering: miljömål minst 70 % av investeringarna i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU-taxonomin, och socialt mål på 5 %. Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

Övervakning av mål för hållbar investering

Förverkligandet av målet för hållbar investering följs upp och rapporteras regelbundet. Hållbarhetsindikatorer och de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer (PAI) används som en del av investeringsbesluten, portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. För att mäta och övervaka hur egenskaperna förverkligas används kontrollmekanismer och metoder som är specifika för varje egenskap och som bygger på antingen Aktias egna eller en extern tjänsteleverantörs kontrollmekanismer, data och metoder.

Metoder

I fondens beslutsprocess beaktas hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling (PAI), uppnåendet av målet för hållbar investering samt principen om att inte orsaka betydande skada (DNSH-principen). Praxis för god styrning är ett minimikrav för investeringsobjekten. I bedömningen som görs före investeringen granskas investeringsobjektets förutsättningar att uppfylla fondens mål för hållbar investering och kraven i förordning (EU) 2022/1288 som gäller finansiella produkter i enlighet med Artikel 9 i SFDR-förordningen. Ansvaret hos den enhet som emitterat värdepapperet, i detta fall staten eller den multinationella aktören, bedöms genom olika ESG-faktorer. Sådana faktorer är till exempel emittentens position till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) och de indikatorer som mäter god förvaltningssed och som är typiska för stater och liknande aktörer, såsom politisk stabilitet, korruptionsgrad och jämställdhet (Världsbankens data). Därtill används Upright Projects modellering för att bedöma nettopåverkan hos de projekt som finansieras med investeringsinstrumenten, dvs. övergripande påverkan på samhället, på skapandet och spridningen av information, på människors hälsa samt på miljön.

Ovan nämnda egenskaper samt uppnåendet säkerställs genom en omfattande kvalitativ och kvantitativ analys innan investeringsbeslut fattas. Som bedömningsmetoder använder Aktia både egna verktyg och verktyg som utvecklats av externa tjänsteleverantörer. Med verktygens hjälp kan man identifiera och granska ovannämnda faktorer som en del av beslutsprocessen för, övervakningen av och rapporteringen om investeringarna. Metoderna kan utnyttjas i den mån lämpliga data och information finns tillgängliga. För att mäta uppnåendet av det hållbara investeringsmålet används också i tillämpliga delar de påverkanssiffror som obligationerna rapporterar, t.ex. gällande utsläppsminskning. Fonden rapporterar kvartalsvis om den nettopåverkan som fonden uppnått samt mer allmänt hållbarhetsindikatorer och PAI-indikatorer en gång om året som en del av fondens årsberättelse.

Datakällor och databehandling

Aktia använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av placeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som Aktia valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investerande och förverkliga målet för hållbar investering. I sin helhet mäts den finansiella produktens investeringars påverkan på miljön och samhället genom en utomstående tjänsteleverantörs modellering av nettopåverkan. Den finansiella produktens övriga hållbarhetsindikatorer beskriver både miljörelaterad och social påverkan. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Externa tjänsteleverantörer utvärderas för att fastställa vilka metoder som ska tillämpas och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Datakällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt. Vid behov försöker man komplettera bristfälliga data med andra kvalitativa och kvantitativa metoder och datakällor.

Begränsningar för metoder och data

Datakällorna varierar beroende på tillgångsslag och enligt de vid var tid gällande definitionerna i regleringen. På beaktandet av miljörelaterade och sociala egenskaper samt hållbarhetsrisker inverkar även den ifrågavarande placeringsportföljens placeringshorisont, målsättningar samt övrig reglering som gäller portföljens placeringsuniversum. Dessutom är de påverkanssiffror som fonden rapporterar beroende av påverkansdata från de emitterande enheterna.

Due diligence

Skälig aktsamhet, due diligence, ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, som en del av interna och externa kontroller. Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande inom Aktia.

Strategier för engagemang

Fondens strategier för engagemang är följande: Aktias principer för ansvarsfullt investerande, Aktias klimatstrategi, Aktias principer för ägarstyrning, Aktias Code of Conduct samt ett utlåtande om hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer.

Aktia använder sig av bolagspåverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning i de bolag som utgör placeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i placeringsobjekten eller placeringsportföljerna. Aktivt ägarskap och påverkan hör till Aktias metoder för ansvarsfullt investerande. Aktia för en mångsidig dialog som syftar till att uppmuntra de företag, obligationsemittenter och stater som utgör investeringsobjekt att förbättra sin praxis i fråga om miljö, samhälle och god styrning och att arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet. Via en tjänsteleverantör deltar vi också i påverkanskampanjer som gäller till exempel klimatförändringen.

Aktias ESG-kommitté vidtar på basis av regelbunden normbaserad screening behövliga åtgärder i fråga om sådana investeringsobjekt som misstänks ha brutit mot internationella lagar och normer. Om dialogen misslyckas eller anses vara lönlös, kan innehavet säljas om marknadsläget tillåter det, tilläggsplaceringar kan upphöra och bolaget kan läggas till på listan över uteslutna bolag. Aktia rapporterar regelbundet om sina metoder och resultat när det gäller aktivt ägarskap och påverkan. Aktias principer för ansvarsfullt investerande, principer för ägarstyrning, förverkligande av principerna för ägarstyrning, översikt över ansvarsfullt investerande samt vår Pooled engagement-rapport och Proxy voting-rapport finns på Aktias webbplats.

Syftet med strategierna för engagemang är att säkerställa att fondens mål för hållbar investering uppnås och att fondens verksamhet eller den verksamhet den finansierar inte orsakar betydande skada för samhället och arbetstagarna, och att man genom verksamheten inte kränker de mänskliga rättigheterna eller deltar i korruption eller mutor. Fonden övervakar och granskar regelbundet sin egen verksamhet och investeringsobjektens verksamhet.

På sidan presenteras information om fondens B-andelsserie. Information om övriga andelsserier finns i fondprospektet och information om deras senaste värde får du från Aktia Fondbolag.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.