Importremburs

Remburs – från importörens synpunkt

Vid användning av remburs som betalningssätt strävar bägge handelsparterna efter att säkra sina intressen - säljaren en riskfri penningtrafik och köparen leverans enligt avtalet. Remburs innebär att banken förbinder sig att på köparens vägnar betala köpesumman efter att säljaren presenterat till banken dokument som uppfyller rembursvillkoren och visar att varan har levererats.

En remburs är köparens banks oåterkalleliga förbindelse att betala köpesumman åt säljaren. Förbindelsen ges redan före varuleverans när själva rembursen öppnas och som oåterkallelig säkrar den betalningen åt säljaren.

För att den öppnande banken oåterkalleligt ska förbinda sig kräver banken av säljaren rembursens belopp kontant (täckt remburs) eller säkerhet (remburs med kredit). I det senare fallet krävs alltid kreditbehandling i köparens egen bank.

Betalningen under en remburs är alltid villkorlig. Betalningen överförs inte till säljaren innan denna har uppfyllt sina förpliktelser, det vill säga sänt varorna samt presenterat dokument som uppfyller rembursens villkor till banken. Bankerna granskar endast dokumenten och inte själva varan, tjänsten eller prestationen.

Köparen ställer villkoren i rembursen men de baserar sig på köpekontraktet. Därför bör man i köpeförhandlingarna noggrant fundera på vilka köpevillkor det är skäl att beakta i rembursvillkoren, eftersom remburserna är från köpe- och andra avtal fristående förbindelser, och såna avtal förbinder inte bankerna även om man hänvisar till dem i rembursen.

Rembursöppningen skickas till säljaren via säljarens bank. När varorna har skeppats och nödvändiga dokument (handelsfaktura, transportdokument m.m.) har samlats ihop, säljaren presenterar dem till sin egen bank inom den i rembursen angivna presentationstiden.

Både säljarens och köparens bank kontrollerar dokumenten och därmed betalningens riktighet.
Om dokumenten inte följer villkoren i rembursen kan köparen antingen godkänna eller förkasta de avvikande dokumenten. Köparen får tillgång till dokumenten först efter att de har godkänts.Betalningen sker enligt villkoren i rembursen, antingen genast (avista) eller på förfallodagen (tidsremburs).

Rembursen är ett betalningssätt inom utrikeshandeln som används mest i handel med fjärran länder. Men även i handel med Europa, ifall handelssumman är stor, om affärsförhållandet är nytt eller det gäller varor som tillverkas på beställning.

Vid behandling av remburser följer man Internationella handelskammarens enhetliga rembursregler. (ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits; UCP600), www.icc.fi

Fördelar för köparen

  • Köparen ställer villkoren i rembursen och kan därför betona sådant som är viktigt för honom samt övervaka leveransen av varorna.
  • Risken att ingen leverans sker elimineras då det krävs ett transportdokument varav det framgår att varan har skickats enligt avtal.
  • Finansieringsmöjlighet vid användandet av tidsremburs
  • I de fall säljaren beviljar betalningstid öppnas en remburs med betalningstid, där betalningen sker på en förfallodag angiven i rembursen, till exempel 90 dagar efter skeppningen.

 

Vill du veta mer?                 

Flödesschema för remburs
Rembursterminologi              
Behandling av importremburs i Aktia
Modell för importrembursansökan 
Anvisningar för ansökan av importremburs
Allmänna villkor gällande importremburs