Standby-remburs

En standby-remburs är till karaktären en garantiförbindelse som används som säkerhet på samma sätt som en bankgaranti. I stället för att presentera ett krav sker betalningen på basis av de dokument som presenteras till standby-rembursen.

En standby-remburs (Standby Letter of Credit) har ett flertal användningsområden och dess innehåll bestäms av parternas behov och ömsesidiga överenskommelse. Meningen med en kommersiell remburs är att den aktivt utnyttjas, medan standby-rembursens mening är att fungera som en passiv säkerhet – den utnyttjas först vid behov att realisera säkerheten.

En standby-remburs är den öppnande bankens oåterkalleliga självständiga förbindelse, fristående från andra avtal. Förmånstagarens bank kan bekräfta standbyn, varvid förmånstagaren inte mera bär risker som hänför sig till den öppnande banken och landet.

Användning av standby-remburs som betalningsgaranti

Avsikten med en normal kommersiell remburs är att betalningen som rembursen ''garanterar" överförs från köparen till säljaren när de i rembursen fastställda dokumenten överlåts av säljaren till köparen via bankerna. Banken övervakar betalningen och överlåtelsen av dokumenten.

När man använder standby-remburs för att garantera betalningen levererar säljaren varan och skickar exportdokumenten direkt till köparen, som betalar till säljaren med direkt betalning enligt betalningsvillkoren i köpekontraktet. Om köparen inte betalar räkningen som en direkt betalning enligt köpekontraktet, får säljaren sina pengar genom att presentera de dokument som krävs i standby-rembursen under dess giltighetstid.

Idén bakom standby-rembursen är, som redan namnet säger, att finnas i bakgrunden som säkerhet. Standby-rembursen tas enbart i bruk om det sker ett kontraktsbrott - i detta fall att köparen inte uppfyller sin betalningsförpliktelse.

Det är skäl för parterna att definiera inom vilken tid från räkningens förfallodag du kan presentera ett krav (de i standby-rembursen angivna dokumenten) samt om delanvändningar är tillåtna.

Med en standby-remburs garanteras du vanligen inte enbart betalning av en enskild affär utan betalningar som sker inom en viss tid. En standby passar till exempel som säkerhet för betalning av affärer som görs på basis av ett årskontrakt, när man på förhand kan uppskatta varumängden som levereras och antalet betalningar som i genomsnitt är öppna.

Regler som tillämpas för standby-remburs

Till sin utformning är standby-rembursen lika en kommersiell remburs och vid behandlingen av den tillämpas den Internationella Handelskammarens (International Chamber of Commerce, ICC)  enhetliga rembursreglerna (UCP 600) till lämpliga delar eller International Standby Practices, ISP98, vilka uttryckligen har skrivits för att mera detaljerat täcka förfarandet i samband med standby-remburser. www.icc.fi

En standby-remburs kan i likhet med övriga garantier även användas som:

  • offertgaranti (bid bond, tender guarantee)
  • förhandsbetalningsgaranti (advance payment guarantee)
  • leveransgaranti (performance bond)
  • garanti för garantitiden (guarantee for a guarantee period)
  • som säkerhet för ett lån/checkräkning (collateral for a loan/credit line)
  • som säkerhet för olika kommersiella eller ekonomiska ändamål


Använder du standby-remburs som säkerhet? Kontakta gärna Aktias Trade Finance enhet