Behandling av utländska garantier i Aktia

Så här behandlar Aktia en utländsk bankgaranti när ett företag är tagare av garantin eller garantins förmånstagare.

Företaget som tagare av garanti

Det behövs ett kreditbeslut för att ge ut en bankgaranti. Företaget bör därför kontakta den kundansvarige i Aktia Bank. När kreditbeslutet har fattats utarbetar Aktia på basis av uppdragsgivarens begäran själva garantin.

Garantin vidarebefordras

1. Direkt garanti
Aktia eller uppdragsgivaren (kunden) förmedlar garantin direkt till förmånstagaren

2. Förmedlad garanti
Aktia skickar garantin som ett swiftmeddelande till sin korrespondentbank i förmånstagarens land, som i sin tur förmedlar den till förmånstagaren

3. Uppdragsgaranti
Aktia ger sin korrespondentbank ett uppdrag, som innefattar Aktias motgaranti till nämnda bank, att utfärda den egentliga garantin till förmånstagaren.  

Företaget som garantins förmånstagare

Den ankommande garantin gällande exporthandel förmedlar Aktia till exportören enligt den utländska bankens (garant-bankens) instruktioner, utan ansvar för egen del men bekräftande dess äkthet.

Aktia kan även på basen av den utländska bankens uppdragsgaranti utfärda en egen garanti, som gör att exportören undkommer land- och bankrisk. I ett sånt fall är det skäl för exportören att komma överens om fördelningen av kostnaderna vid uppgörandet av affärskontraktet.


Har du frågor?

Kontakta Aktia Trade Finance angående bankgaranti
Exportgarantier
Flödesschema för garanti