Exportremburs

En remburs är det säkraste betalningssättet både för dig som säljare och för köparen. Den kan minska risker när du gör affärer och passar speciellt bra om det är fråga om ett nytt kundförhållande, om föremålen för försäljningen är specialtillverkade varor eller varor som tillverkas på beställning eller det råder instabilt ekonomiskt och politiskt läge i köparens land.

Bägge parter tjänar på remburs

Att använda rembursen som betalningssätt är ofta ett krav från säljaren. Säljaren vill ha sina pengar helst före varan levereras för att säkerställa betalningen. I praktiken är dock köparen ovillig att betala på förhand utan han vill försäkra sig om att han får det han betalat för. Genom att använda remburs som betalningssätt kan man uppfylla båda parternas krav. Rembursen fungerar samtidigt som ett betalningsförmedlingsinstrument samt som "garant" för betalningen. Bankerna övervakar betalningen och överlåtandet av dokumenten som visar utförd leverans. Samtidigt kan rembursen också fungera som finansieringsinstrument för bägge parter.

Läs om Exportremburs som finansieringsinstrument

Rembursen är köparens banks skriftliga förbindelse att betala köpesumman åt säljaren. Förbindelsen är oåterkallelig och kan inte ändras utan alla inblandades medgivande. Betalningen under rembursen är alltid villkorlig. Säljaren får betalningen först efter att ha uppfyllt rembursens villkor, med andra ord efter att ha levererat varan och presenterat dokumenten som uppfyller villkoren till banken.

På grund av detta kan rembursen som öppnas till förmån för säljaren inte användas som säkerhet till exempel för finansiering under tillverkningstiden. Om dokument som uppfyller rembursvillkoren aldrig presenteras under rembursens giltighetstid, förfaller rembursen outnyttjad och bankens förbindelse upphör.

Rembursöppningen förmedlas till säljaren via den egna banken eller någon annan korrespondentbank. I öppningen bes säljarens bank avisera rembursen utan bekräftelse eller bekräftad. När banken fattar sitt beslut att bekräfta rembursen utvärderar banken den land- och bankrisk som hänför sig till ifrågavarande land och bank samt övriga risker som hänför sig till bekräftelsen. När banken aviserar rembursen som bekräftad, innebär detta att säljaren banks förbinder sig att betala rembursen på samma sätt som den öppnande banken, m.a.o. undviker köparen land- och bankrisk.

Emedan enbart presentationen av rembursenliga dokument garanterar att säljaren får betalning på basen av rembursen, ska säljaren noggrant granska villkoren i rembursöppningen innan han godkänner rembursen som säkerhet för affären.

Bör granskas från exportrembursöppningen

Fördelar för säljaren

  • Betalningen garanteras förutsatt att villkoren uppfylls.
  • Säljaren kan undvika eventuell land- och bankrisk genom att be att rembursen bekräftas av den egna banken
  • Snabbheten vid mottagningen av betalning.
  • Genom att bevilja köparen betalningstid (som i vissa fall kan vara ett konkurrensmedel) kan säljaren efter leverans diskontera sin fordon på basen av rembursen om det är fråga om en bekräftad remburs med betalningstid.

Bägge parter i rembursen har fördel av att betalningen och dokumenten passerar via en pålitlig och neutral part, banken, som har kännedom beträffande komplicerade betalningsarrangemang.Behandlingen av remburser baserar sig på den Internationella Handelskammarens Enhetliga rembursregler (International Chamber of Commerce, ICC) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits; UCP600. Reglerna kan beställas från ICC Palvelu Oy, www.icc.fi

Vill du veta mera? Kontakta Aktia Trade Finance angående exportremburs
 

Läs mera

Rembursens flödesschema
Praktiska åtgärder vid användning av exportremburs
Bör granskas från exportrembursöppningen
Bör beaktas vid uppgörandet av exportdokument
Exportremburs som finansieringsinstrument