Siirry sisältöön Siirry chattiin

Asuinkiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Aktia Asunnot+ sopii sinulle, joka

  • haluat hajauttaa sijoituksiasi kiinteistösijoitusten omaisuusluokkaan
  • haluat sijoittaa kiinteistöihin vaivattomasti
  • arvostat säännöllistä tuotonmaksua
  • tiedostat kiinteistösijoittamisen sisältämät erityispiirteet ja hyväksyt velan käytön rahaston sijoittamisessa
  • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä.

Kiinteistösijoittaminen on perinteisesti ollut mahdollista vain ammattisijoittajille suuren pääomasidonnaisuuden ja osaamisvaatimusten takia. Kiinteistösijoitukset täydentävät kuitenkin perinteisiä sijoituksia ja hajauttavat riskiä. Asunnot ovat pitkään tarjonneet tasaista tuottoa. Edelleen jatkuva kasvukeskusten väestönkasvu pitää yllä vuokra-asumisen kysyntää myös tulevina vuosina.

Tämä rahasto on ympäristöön liittyviä ominaisuuksia edistävä tuote. Rahasto ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä.

"Ei merkittävää haittaa” –periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisätyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristöön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan.

Kurssikehitys

Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Rahasto-osuuden kehitys perustuu tuotto-osuudella oikaistuihin arvoihin.

Perustiedot

Lunastuksen yhteydessä peritään kaupankäyntipalkkio, joka jää rahastoon. Kaupankäyntipalkkion suuruus on porrastettu suhteessa sijoitusaikaan 0-3 %. Lisätietoa palkkioista löytyy rahastoesitteestä.

Raportit ja dokumentit

Yleistä tietoa sijoittamisesta

Kaikkea sijoitustoimintaamme ohjaa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme ja ilmastostrategiamme. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta täältä.

Active Share

Osakerahastot julkistavat yhä useammin active share -tunnusluvun. Active share ilmoitetaan 0 – 100 välillä olevana prosenttilukuna. Mitä suurempi luku on, sen enemmän rahasto poikkeaa vertailuindeksistään.

Alpha

Alpha ilmaisee kuinka paljon sijoitus on tuottanut yli- tai alituottoa verrattuna sen sisältämään markkinariskiin ja kuvaa salkunhoitajan sijoituspäätösten vaikutusta rahaston tuottoon. Alphaa käytetään yleisesti rahastoissa kannattavuusmittarina. Positiivinen alpha kertoo rahaston lyöneen vertailuindeksinsä.

Arvioitu osinkotuotto

Arvioitu osinkotuotto ilmoitetaan prosentteina ja kuvaa kuinka paljon rahaston sijoitusten odotetaan tuottavan osinkoa. Luku perustuu osakeanalyytikkojen rahaston sijoituskohteista antamiin ennusteisiin.

Beta

Beta on riskimittari, joka kuvaa rahaston markkinariskiä ja rahaston arvon muutosten herkkyyttä markkinan muutoksille. Markkina-arvon muutoksen kuvaajana käytetään yleensä rahaston vertailuindeksin muutoksia. Beta kertoo, kuinka paljon rahaston arvo keskimäärin muuttuu prosentuaalisesti markkinoiden muuttuessa yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli beta on korkeampi kuin yksi, nousevassa markkinassa rahasto-osuuden arvo nousee keskimäärin markkinaa enemmän.

Jos beta on esimerkiksi 1,2 nousee rahasto keskimäärin 1,2 % vertailuindeksin noustessa prosentilla ja käänteisesti vertailuindeksin laskiessa prosentilla rahaston osuuden arvo laskee keskimäärin 1,2 %.

Informaatiosuhde (Information Ratio)

Informaatiosuhde on rahaston ja indeksin tuottoeron, eli alphan suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu suhteessa otettuun aktiiviseen riskiin. Suurempi informaatiosuhde indikoi keskimääräistä parempaa tehokkuutta.

Juoksevat kulut

Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Hallinnointipalkkio ja säilytyspalkkio sisältyvät juokseviin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja ja mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita.

Kestävyysluokittelu

Kestävyysluokittelu kuvaa Aktian rahastojen ominaisuuksien mukaisuutta EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFRD-tiedoksiantovelvoitteen suhteen.

Artikla 6 mukaiset sijoitustuotteet eivät ota huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Näissä rahastoissa voidaan kuitenkin ottaa huomioon kestävyysriskit.

Artikla 8 mukaiset sijoitustuotteet edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä, ja sijoitusten kohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

Artikla 9 mukaisten sijoitustuotteiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia ja niiden tulee edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, eivätkä ne saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille kestävyysindikaattoreille.

Lähipiirin palkkio-osuus

Luku kertoo kuinka suuri osuus arvopaperikaupasta toteutetaan samaan konserniin kuuluvan arvopaperivälittäjän kautta.

Modifioitu duraatio

Modifioitu duraatio on korkoriskiä mittaava tunnusluku. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille. Jos esimerkiksi rahaston sijoitusten modifioitu duraatio on viisi, yhden prosenttiyksikön muutos korkotasossa muuttaa rahaston korkosijoitusten arvoa viisi prosenttia.

Morningstar-hiiliriskiluokittelu

The Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki annetaan rahastoille, joilla on matala hiiliriski sekä matala altistuminen uusiutumattomiin polttoaineisiin. Hiiliriskit voivat realisoitua taloudellisen arvon menetyksiksi, kun yhteiskunta siirtyy kohti vähähiilisempää taloutta ja mikäli sijoitusten liiketoiminta on riippuvaista esimerkiksi fossiilisista polttoaineista. Hiiliriskiluokittelu muodostuu, kun Morningstarin datan kattavuus rahaston sijoituksista on vähintään 67 %.

Morningstar-tähtiluokitus

Morningstar on johtava riippumatonta sijoitustutkimusta tuottava yritys, joka muun muassa julkaisee kuukausittain rahastojen luokituksia. Morningstar luokittelee rahastot niiden sisällön perusteella erityyppisiin ryhmiin omaisuuslajien, maantieteellisen alueen, sijoitustyylin ja sijoitussuuntauksen mukaan. Paremmuusjärjestys perustuu rahaston pitkän aikavälin riskikorjattuun tuottoon. Jokaisessa ryhmässä rahastot asetetaan paremmuusjärjestykseen ja niille annetaan 1-5 tähteä. Paras 10 % saa 5 tähteä ja heikoin 10 % saa 1 tähden. Rahastolla tulee olla 3 vuoden tuottohistoria.

Morningstar-vastuullisuusluokittelu

Vastuullisuusluokittelu eli maapallot kuvaavat Morningstarin arviota rahastojen vastuullisuusriskeistä (ESG-riskit) ja miten hyvin ESG-riskit on huomioitu rahastojen sijoituskohteissa. Mitä enemmän maapalloja, sitä pienempiä ovat rahaston ESG-riskit suhteessa rahaston vertailuryhmään. ESG-riskit voivat muodostua taloudellisesti merkittäviksi riskeiksi. Vastuullisuusluokittelu eli sustainability rating muodostuu, kun Morningstarin datan kattavuus salkulle on vähintään 67 %.

P/B (Price per Book value)

P/B-luku kertoo osakekurssin suhteen omaan pääomaan per osake, eli osakkeen arvoa verrataan yrityksen kirjanpidolliseen arvoon. Eli jos P/B-luku on yli 1, yrityksen markkina-arvo on enemmän kuin sen kirjanpidollinen arvo.

P/E-luku (Price-to-Earnings)

P/E luku, eli voittokerroin kertoo, monenko vuoden voitoilla pystyisi maksaman osakkeen hinnan. Lasketaan päivän osakekurssilla jaettuna seuraavan jakson odotetulla tuotolla tai viimeksi julkistetulla osakekohtaisella tuloksella. Rahaston P/E-luku on painotettu keskiarvo rahaston sijoitusten P/E-luvuista.

Yleisesti yrityksen, jolla on korkea P/E-luku, odotetaan kasvavan vahvasti tulevana vuonna, jolloin myös yrityksen osakkeesta ollaan valmiita maksamaan suhteellisen korkea hinta. Korkea P/E-luku voi toisaalta myös indikoida sijoituksen olevan yliarvostettu.

Rahaston kaupankäyntikulut

Rahastolle muodostuu kaupankäyntikuluja arvopaperinvälityksestä ja valuutanvaihdosta, jotka veloitetaan rahaston varoista. Rahaston kaupankäyntikulut ilmoitetaan prosentteina vuodessa ja ilmaisee missä määrin kaupankäyntikulut vaikuttavat rahaston arvoon vuositasolla. Luku lasketaan siten, että rahaston edeltävän 12 kuukauden jakson todelliset euromääräiset kaupankäyntikulut jaetaan jakson korkeimmalla rahastopääomalla.

Rahaston NAV (Net Asset Value)

Yksittäisen rahasto-osuuden arvo, joka kertoo minkä arvoisia rahaston yhtä osuutta vastaavat omistukset ovat.

Running yield

Running yield, eli juoksevaa tuottoa käytetään sijoitusten vuosittaisten tuottojen arvioimiseen. Running yield on sijoituksen vuotuinen tuotto (korot) jaettuna sen nykyisellä markkina-arvolla.

Salkun kiertonopeus

Ilmaisee arvopapereiden keskimääräisen vaihtuvuuden rahastossa vuoden aikana. Esim. luku 1,5 krt/v tarkoittaa, että rahaston arvopaperit ovat vaihtuneet keskimäärin 1,5 kertaa vuoden aikana. Luvun laskennassa huomioidaan kaupankäyntiaktiviteetti, joka voi muodostua joko aktiivisesta salkunhoidosta tai rahaston merkintöjen ja lunastuksien aiheuttamasta rahavirrasta.

Pieni kiertonopeus indikoi, että rahavirta on pääasiassa ohjannut rahaston kaupankäyntiä. Jos rahaston rahavirta on suurempi kuin arvopapereiden ostojen ja myynnin yhteenlaskettu arvo on kiertonopeus negatiivinen.

Salkun kiertonopeus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Kiertonopeus= ((Summa 1 – Summa 2)/M) x 100

X= Arvopaperien ostot
Y= Arvopaperien myynnit
Summa 1 = X+Y

S= Rahaston merkinnät
T= Rahaston lunastukset
Summa 2 = S + T

Luvuissa ei huomioida johdannaisia.

Sharpe (Sharpe Ratio)

Sharpe mittaa riskikorjattua tuottoa ja kertoo kuinka paljon lisätuottoa rahasto on tuottanut kun se suhteutetaan tuoton volatiliteettiin. Positiivinen sharpe kertoo että rahaston riskinotto on ollut kannattavaa ja mitä korkeampi sharpe, sitä paremmin rahasto on tuottanut ottamaansa riskiin nähden.

Tracking error

Tracking error kertoo kuinka tarkasti rahaston tuotto on seurannut vertailuindeksinsä tuottoa. Suuri tracking error kertoo, että rahaston tuotto on vaihdellut paljon suhteessa vertailuindeksiin. Aktiivisesti hallinnoiduilla rahastoilla on yleensä korkea tracking error kun taas indeksirahastojen tracking error on lähellä nollaa.

Volatiliteetti

Volatiliteetti on riskimittari, joka kuvaa kuinka paljon rahaston tuotto on heilunut vuoden aikana. Mitä korkeampi volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituksen tulevaan tuottoon liittyvä epävarmuus. Tavallisimmin volatiliteetti lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja ilmoitetaan prosentteina vuodessa.

Jos esimerkiksi rahaston odotettu tuotto on 10 % ja volatiliteetti on 14 %, on rahaston vuosituotto kahtena vuotena kolmesta välillä -4 % ja 24 %.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Sijoituksilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kestävyysvaikutuksia. Huomioimalla pääasialliset negatiiviset kestävyysvaikutukset sijoitustoiminnassa pyritään ymmärtämään mahdollisimman hyvin sijoituskohteiden negatiiviset vaikutukset ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kuvaa miten haitallisia kestävyysvaikutuksia otetaan huomioon Aktian sijoitustoiminnassa. Tästä käytetään myös termiä PAI-statement.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Tiivistelmä

Tiivistelmä rahoitustuotteille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (pdf) 

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, ja vaikka sillä ei ole kestävää sijoitustavoitetta, se sijoittaa osan nettovarallisuudestaan kestäviin sijoituksiin.

Rahoitustuotteen päätöksentekoprosessissa ja sijoitusstrategiassa huomioidaan kestävyysriskit ja -tekijät sekä pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI). Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals), YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus, ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille luovat rahoitustuotteen vastuullisen sijoittamisen arvopohjan. Rahoitustuote noudattaa ja edistää EU:n kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen (2020/852) mukaisia vähimmäistason suojatoimia, YK:n Global Compact periaatteita ja varovaisuusperiaatetta. Hyvä hallintotapa vähimmäisvaatimuksena ja vähimmäistason suojavaatimusten mukaisuus varmistetaan kattavan DD-prosessin kautta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahoitustuote noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia ja se edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. Rahoitustuote ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Pääasialliset haitalliset vaikutukset (PAI) ja sijoitusten kielteinen vaikutus kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoitusprosessia.

Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä rahastonhoitajan vastuullisuuspolitiikkaa. Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista. Rahoitustuote seuraa myös Aktian ilmastostrategian mukaisia tavoitteita. Rahastonhoitajan vastuullisuusperiaatteet saatavilla vastuullisuuspolitiikasta.

Rahoitustuotteen sijoitusprosessissa sijoituskohteina olevien yritysten hyviä hallintotapoja analysoidaan ennen sijoitusta sekä monitoroidaan sijoitusten aikana. Hyviä hallintotapoja analysoidaan Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti sekä rahastonhoitajan vastuullisuuspolitiikan mukaisesti. Sijoituskohteiden osalta odotetaan ja seurataan, että sijoituskohteena olevat yhtiöt kunnioittavat ihmisoikeuksia, kohtelevat työntekijöitään asianmukaisesti ja tasa-arvoisesti, hallitsevat ympäristövaikutuksia ja noudattavat hyvää hallintotapaa seuraten toiminnalle soveltuvasti kansainvälistä normistoa ja hyvää liiketapaa määritteleviä minimivaatimuksia, joita esimerkiksi YK, ILO, OECD ja EU ovat julkaisseet. Ennen sijoitusta laaditaan asianmukaiset ja huolelliset ESG-, taloudelliset-, kaupalliset-, vero- ja juridiset due diligence -arvioinnit, joiden tulee täyttää vaaditut kriteerit. Sijoituskohteina olevien yhtiöiden tulee lisäksi sitoutua käyttöönottamaan hyvän hallintatavan mukaiset prosessit sekä dokumentoimaan näiden toteutumista. Hyvä hallintotapa on minimivaatimus.  

Vaihtoehtorahastonhoitaja toimii jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä sijoituskohteiden kanssa, varmistaakseen, että vastuullisuustyö on sovellettavien kriteerien mukaista ja tukee sijoitustoiminnan kehittämistä aktiivisen omistajuuden kautta.

Sijoitusstrategia

Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita, rahastonhoitajan vastuullisuuspolitiikkaa sekä rahoitustuotteen sijoitusstrategiaa. Rahoitustuote noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia ja se edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. Rahoitustuote ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Pääasialliset haitalliset vaikutukset (PAI) ja sijoitusten kielteinen vaikutus kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoitusprosessia.

Rahoitustuotteen sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea ja tasainen vuotuinen tuotto sijoittamalla varat näiden sääntöjen mukaisesti. Tuotto muodostuu ensisijaisesti rahoitustuotteen omistamien kohteiden vuokratuotoista sekä arvonmuutoksista. Rahoitustuotteella ei ole vertailuindeksiä. 

Vastuullisuustekijöiden huomiointi on kiinteä osa sijoituspäätöksiä. Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä on saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista, rahastonhoitajan vastuullisuusperiaatteista rahastonhoitajan vastuullisuuspolitiikasta sekä tarkempi kuvaus rahoitustuotteen sijoitusstrategiasta saatavilla avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Aktialla ei ole välittömiä vastuita sijoituskohteina oleviin yhteisöihin tai mitään muun tyyppisiä näihin yhteisöihin liittyviä vastuita.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahoitustuotteen ympäristöön liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Kestävyysindikaattoreita käytetään osana sijoituspäätöksiä, salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen ja seurantaan käytetään kullekin ominaisuudelle ominaisia valvontamekanismeja, tapoja ja menetelmiä, jotka perustuvat joko Aktian sekä rahastonhoitajan omiin tai ulkopuolisen palveluntarjoajan valvontamekanismeihin, dataan ja menetelmiin.

Menetelmät

Rahoitustuotteen edistettävien ympäristöön liittyvien ominaisuuksien seuranta tapahtuu keräämällä ja raportoimalla tietoa rahaston kestävyysindikaattoreista. Nämä kestävyysindikaattorit kuvaavat sijoituskohteiden kestävyysominaisuuksia ja sijoituskohteiden rahoitustuotteen strategianmukaisuutta. Rahoitustuote seuraa sen sijoituskohteiden kestävyysindikaattoreiden ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä ja muutosta läpi rahoitustuotteen elinkaaren.

Vaihtoehtorahastonhoitaja toimii jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä sijoituskohteiden kanssa, varmistaakseen, että vastuullisuustyö on sovellettavien kriteerien mukaista ja tukee sijoitustoiminnan kehittämistä aktiivisen omistajuuden kautta.

Hyvä hallintotapa ja vähimmäistason suojavaatimusten mukaisuus varmistetaan kattavan DD-prosessin kautta.

Ympäristöön liittyviä ominaisuuksia sekä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoituspäätöksiä erilaisin menetelmin, jotka voivat olla kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia sekä perustua sekä Aktian sekä rahastonhoitajan omiin menetelmiin, että ulkoisen palveluntarjoajan dataan ja menetelmiin. Menetelmät voivat erota omaisuusluokkakohtaisesti ja menetelmiä pystytään hyödyntämään siinä määrin, kuin soveltuvaa dataa ja tietoa on saatavilla. Ominaisuuksien toteutumista monitoroidaan ja raportoidaan säännöllisesti. Ominaisuuksista ja menetelmistä raportoidaan esimerkiksi Aktian vastuullisen sijoittamisen katsauksessa puolivuosittain.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Rahoitustuotteen osalta hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tietoja ja -lähteitä osana sijoituspäätöksiä ja salkunhoitoa. Tietolähteinä käytetään Aktian ja rahastonhoitajan valitsemia ulkoisten palveluntarjoajien datalähteitä vastuullisen sijoittamisen menetelmien toteuttamiseen. Tietolähteitä käytetään osana salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ulkoisille palveluntarjoajille suoritetaan arviointi sovellettavien menetelmien selvittämiseksi ja tietojen laadun varmistamiseksi. Tietolähteitä hyödynnetään siinä laajuudessa kuin on saatavilla ja mahdollista. Puutteellista tietoa pyritään tarvittaessa rikastamaan muilla kvali- ja kvantitatiivisilla menetelmillä ja tietolähteillä.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Tietolähteet vaihtelevat omaisuusluokasta riippuen sekä kulloinkin voimassa olevien sääntelyn määritelmien mukaan. Ilmasto- ja muita ympäristöindikaattoreita käytetään näihin liittyvien ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseen siinä laajuudessa kuin asianmukaista tietoa on saatavilla. Ympäristöön liittyvien ominaisuuksien ja kestävyysriskien huomioimiseen vaikuttaa myös kyseisen sijoitussalkun sijoitushorisontti, tavoitteet sekä muu salkun sijoitusuniversumia koskeva sääntely.

Asianmukainen huolellisuus

Asianmukaista huolellisuutta noudatetaan rahoitustuotteen perustana olevien omaisuuserien suhteen, muun muassa tätä asianmukaista huolellisuutta koskevia sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia.

Vaikuttamispolitiikat

Vaikuttamisella, omistajaohjauksella ja aktiivisella omistajuudella Aktia ja rahastonhoitaja edistää sijoituskohteina olevien rahoitustuotteiden hyvää hallintoa sekä edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottokehitykseen. Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen on yksi vastuullisen sijoittamisen menetelmistä.

Rahastonhoitaja toimii jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä sijoituskohteiden kanssa, varmistaakseen, että vastuullisuustyö on sovellettavien kriteerien mukaista ja tukee sijoitustoiminnan kehittämistä aktiivisen omistajuuden kautta. Rahoitustuotteen omistamien kiinteistöyhtiöiden osalta on omistajataholla mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä käytäntöjään ja edistämään pitkän aikavälin näkökulman huomioon ottamista päätöksenteossa. 

Sijoituskohteisiin vaikutetaan aina, jos havaitaan vähimmäisvaatimusten rikkomuksia tai kriittisiä haitallisia kestävyysvaikutuksia. Lisäksi vaikutetaan valintaperusteisesti sijoituskohteisiin, jotta edistetään muiden havaittujen positiivisten ja negatiivisten kestävyystekijöiden hallintaa. Niitä kohteita ja aiheita priorisoidaan, joissa nähdään vaikuttamisellamme olevan merkittävin mahdollisuus edistää kestävää kehitystä. Vaikuttamisessa suositaan mahdollisuuksien mukaan aktiivisia yhteistyötapoja. Kohteisiin vaikutetaan tapauksesta riippuen omien suorien tapaamisten avulla, yhdessä muiden osakkeenomistajien tai sidosryhmien kanssa tai esimerkiksi äänestämällä yhtiökokouksissa. Rahastonhoitaja ylläpitää tietoja aktiivisen omistamisen keinoista, kanavista, työkaluista, laajuudesta, vastuista ja vaikutuksista. Mahdolliset eturistiriidat huomioidaan toimenpiteitä suunniteltaessa.

Sivulla esitetään rahaston AR-osuussarjan tiedot. Muiden osuussarjojen tiedot löydät rahastoesitteestä ja tiedot niiden viimeisimmästä arvosta saat Aktia Rahastoyhtiöstä.

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Kestävyysluokitus tietojen hakupäivänä. Yritysten ja valtioiden kestävyyspisteet ja sijoitustyyli tietojen hakupäivänä. Morningstarin Sustainability Score sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Tiedot tietojen hakupäivästä ovat saatavilla pyynnöstä.

Hiilimittarit tietojen hakupäivänä. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä. Tiedot perustuvat ainoastaan pitkiin positioihin.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.