Siirry sisältöön Siirry chattiin

Eurooppalaisiin osinkoyhtiöihin sijoittava osakerahasto

Aktia Euroopan Kassakoneet sopii sinulle, joka

  • arvostat vakaata kassavirtaa ja haluat saada houkuttelevaa osinkotuottoa eurooppalaisista yhtiöistä
  • haluat mahdollisuuden hyötyä aktiivisen salkunhoidon tuomasta lisäarvosta
  • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
  • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä.

Tämä rahasto on ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävä tuote. Rahasto ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä.

"Ei merkittävää haittaa” –periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisätyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristöön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan.

Kurssikehitys

Tuottohistoriassa on huomioitu rahastoon liittyvät juoksevat kulut (nettotuotto) ja mahdollinen tuottosidonnainen palkkio. Lopulliseen tuottoon vaikuttaa rahastosijoitukseen liittyvät merkintä-, lunastus- ja kaupankäyntipalkkiot sekä asiakkaan henkilökohtainen verotus. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Omaisuusluokkajakauma

Suurimmat osakesijoitukset

Suurimmat maapainot

Perustiedot

Digikanavalla tarkoitetaan verkko- ja mobiilipankin toimeksiantotoimintoja. Rahastoa hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy.

Raportit ja dokumentit

Yleistä tietoa sijoittamisesta

Kaikkea sijoitustoimintaamme ohjaa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme ja ilmastostrategiamme. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta täältä.

Active Share

Osakerahastot julkistavat yhä useammin active share -tunnusluvun. Active share ilmoitetaan 0 – 100 välillä olevana prosenttilukuna. Mitä suurempi luku on, sen enemmän rahasto poikkeaa vertailuindeksistään.

Alpha

Alpha ilmaisee kuinka paljon sijoitus on tuottanut yli- tai alituottoa verrattuna sen sisältämään markkinariskiin ja kuvaa salkunhoitajan sijoituspäätösten vaikutusta rahaston tuottoon. Alphaa käytetään yleisesti rahastoissa kannattavuusmittarina. Positiivinen alpha kertoo rahaston lyöneen vertailuindeksinsä.

Arvioitu osinkotuotto

Arvioitu osinkotuotto ilmoitetaan prosentteina ja kuvaa kuinka paljon rahaston sijoitusten odotetaan tuottavan osinkoa. Luku perustuu osakeanalyytikkojen rahaston sijoituskohteista antamiin ennusteisiin.

Beta

Beta on riskimittari, joka kuvaa rahaston markkinariskiä ja rahaston arvon muutosten herkkyyttä markkinan muutoksille. Markkina-arvon muutoksen kuvaajana käytetään yleensä rahaston vertailuindeksin muutoksia. Beta kertoo, kuinka paljon rahaston arvo keskimäärin muuttuu prosentuaalisesti markkinoiden muuttuessa yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli beta on korkeampi kuin yksi, nousevassa markkinassa rahasto-osuuden arvo nousee keskimäärin markkinaa enemmän.

Jos beta on esimerkiksi 1,2 nousee rahasto keskimäärin 1,2 % vertailuindeksin noustessa prosentilla ja käänteisesti vertailuindeksin laskiessa prosentilla rahaston osuuden arvo laskee keskimäärin 1,2 %.

Informaatiosuhde (Information Ratio)

Informaatiosuhde on rahaston ja indeksin tuottoeron, eli alphan suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu suhteessa otettuun aktiiviseen riskiin. Suurempi informaatiosuhde indikoi keskimääräistä parempaa tehokkuutta.

Juoksevat kulut

Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Hallinnointipalkkio ja säilytyspalkkio sisältyvät juokseviin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja ja mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Rahaston avaintietoasiakirjassa juoksevista kuluista käytetään nimeä hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut.

Kestävyysluokittelu

Kestävyysluokittelu kuvaa Aktian rahastojen ominaisuuksien mukaisuutta EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFRD-tiedoksiantovelvoitteen suhteen.

Artikla 6 mukaiset sijoitustuotteet eivät ota huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Näissä rahastoissa voidaan kuitenkin ottaa huomioon kestävyysriskit.

Artikla 8 mukaiset sijoitustuotteet edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä, ja sijoitusten kohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

Artikla 9 mukaisten sijoitustuotteiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia ja niiden tulee edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, eivätkä ne saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille kestävyysindikaattoreille.

Lähipiirin palkkio-osuus

Luku kertoo kuinka suuri osuus arvopaperikaupasta toteutetaan samaan konserniin kuuluvan arvopaperivälittäjän kautta.

Modifioitu duraatio

Modifioitu duraatio on korkoriskiä mittaava tunnusluku. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille. Jos esimerkiksi rahaston sijoitusten modifioitu duraatio on viisi, yhden prosenttiyksikön muutos korkotasossa muuttaa rahaston korkosijoitusten arvoa viisi prosenttia.

Morningstar-hiiliriskiluokittelu

The Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki annetaan rahastoille, joilla on matala hiiliriski sekä matala altistuminen uusiutumattomiin polttoaineisiin. Hiiliriskit voivat realisoitua taloudellisen arvon menetyksiksi, kun yhteiskunta siirtyy kohti vähähiilisempää taloutta ja mikäli sijoitusten liiketoiminta on riippuvaista esimerkiksi fossiilisista polttoaineista. Hiiliriskiluokittelu muodostuu, kun Morningstarin datan kattavuus rahaston sijoituksista on vähintään 67 %.

Morningstar-tähtiluokitus

Morningstar on johtava riippumatonta sijoitustutkimusta tuottava yritys, joka muun muassa julkaisee kuukausittain rahastojen luokituksia. Morningstar luokittelee rahastot niiden sisällön perusteella erityyppisiin ryhmiin omaisuuslajien, maantieteellisen alueen, sijoitustyylin ja sijoitussuuntauksen mukaan. Paremmuusjärjestys perustuu rahaston pitkän aikavälin riskikorjattuun tuottoon. Jokaisessa ryhmässä rahastot asetetaan paremmuusjärjestykseen ja niille annetaan 1-5 tähteä. Paras 10 % saa 5 tähteä ja heikoin 10 % saa 1 tähden. Rahastolla tulee olla 3 vuoden tuottohistoria.

Morningstar-vastuullisuusluokittelu

Vastuullisuusluokittelu eli maapallot kuvaavat Morningstarin arviota rahastojen vastuullisuusriskeistä (ESG-riskit) ja miten hyvin ESG-riskit on huomioitu rahastojen sijoituskohteissa. Mitä enemmän maapalloja, sitä pienempiä ovat rahaston ESG-riskit suhteessa rahaston vertailuryhmään. ESG-riskit voivat muodostua taloudellisesti merkittäviksi riskeiksi. Vastuullisuusluokittelu eli sustainability rating muodostuu, kun Morningstarin datan kattavuus salkulle on vähintään 67 %.

P/B (Price per Book value)

P/B-luku kertoo osakekurssin suhteen omaan pääomaan per osake, eli osakkeen arvoa verrataan yrityksen kirjanpidolliseen arvoon. Eli jos P/B-luku on yli 1, yrityksen markkina-arvo on enemmän kuin sen kirjanpidollinen arvo.

P/E-luku (Price-to-Earnings)

P/E luku, eli voittokerroin kertoo, monenko vuoden voitoilla pystyisi maksaman osakkeen hinnan. Lasketaan päivän osakekurssilla jaettuna seuraavan jakson odotetulla tuotolla tai viimeksi julkistetulla osakekohtaisella tuloksella. Rahaston P/E-luku on painotettu keskiarvo rahaston sijoitusten P/E-luvuista.

Yleisesti yrityksen, jolla on korkea P/E-luku, odotetaan kasvavan vahvasti tulevana vuonna, jolloin myös yrityksen osakkeesta ollaan valmiita maksamaan suhteellisen korkea hinta. Korkea P/E-luku voi toisaalta myös indikoida sijoituksen olevan yliarvostettu.

Rahaston kaupankäyntikulut

Rahastolle muodostuu kaupankäyntikuluja arvopaperinvälityksestä ja valuutanvaihdosta, jotka veloitetaan rahaston varoista. Rahaston kaupankäyntikulut ilmoitetaan prosentteina vuodessa ja ilmaisee missä määrin kaupankäyntikulut vaikuttavat rahaston arvoon vuositasolla. Luku lasketaan siten, että rahaston edeltävän 12 kuukauden jakson todelliset euromääräiset kaupankäyntikulut jaetaan jakson korkeimmalla rahastopääomalla.

Rahaston NAV (Net Asset Value)

Yksittäisen rahasto-osuuden arvo, joka kertoo minkä arvoisia rahaston yhtä osuutta vastaavat omistukset ovat.

Running yield

Running yield, eli juoksevaa tuottoa käytetään sijoitusten vuosittaisten tuottojen arvioimiseen. Running yield on sijoituksen vuotuinen tuotto (korot) jaettuna sen nykyisellä markkina-arvolla.

Salkun kiertonopeus

Ilmaisee arvopapereiden keskimääräisen vaihtuvuuden rahastossa vuoden aikana. Esim. luku 1,5 krt/v tarkoittaa, että rahaston arvopaperit ovat vaihtuneet keskimäärin 1,5 kertaa vuoden aikana. Luvun laskennassa huomioidaan kaupankäyntiaktiviteetti, joka voi muodostua joko aktiivisesta salkunhoidosta tai rahaston merkintöjen ja lunastuksien aiheuttamasta rahavirrasta.

Pieni kiertonopeus indikoi, että rahavirta on pääasiassa ohjannut rahaston kaupankäyntiä. Jos rahaston rahavirta on suurempi kuin arvopapereiden ostojen ja myynnin yhteenlaskettu arvo on kiertonopeus negatiivinen.

Salkun kiertonopeus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Kiertonopeus= ((Summa 1 – Summa 2)/M) x 100

X= Arvopaperien ostot
Y= Arvopaperien myynnit
Summa 1 = X+Y

S= Rahaston merkinnät
T= Rahaston lunastukset
Summa 2 = S + T

Luvuissa ei huomioida johdannaisia.

Sharpe (Sharpe Ratio)

Sharpe mittaa riskikorjattua tuottoa ja kertoo kuinka paljon lisätuottoa rahasto on tuottanut kun se suhteutetaan tuoton volatiliteettiin. Positiivinen sharpe kertoo että rahaston riskinotto on ollut kannattavaa ja mitä korkeampi sharpe, sitä paremmin rahasto on tuottanut ottamaansa riskiin nähden.

Tracking error

Tracking error kertoo kuinka tarkasti rahaston tuotto on seurannut vertailuindeksinsä tuottoa. Suuri tracking error kertoo, että rahaston tuotto on vaihdellut paljon suhteessa vertailuindeksiin. Aktiivisesti hallinnoiduilla rahastoilla on yleensä korkea tracking error kun taas indeksirahastojen tracking error on lähellä nollaa.

Volatiliteetti

Volatiliteetti on riskimittari, joka kuvaa kuinka paljon rahaston tuotto on heilunut vuoden aikana. Mitä korkeampi volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituksen tulevaan tuottoon liittyvä epävarmuus. Tavallisimmin volatiliteetti lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja ilmoitetaan prosentteina vuodessa.

Jos esimerkiksi rahaston odotettu tuotto on 10 % ja volatiliteetti on 14 %, on rahaston vuosituotto kahtena vuotena kolmesta välillä -4 % ja 24 %.

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Sijoituksilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kestävyysvaikutuksia. Huomioimalla pääasialliset negatiiviset kestävyysvaikutukset sijoitustoiminnassa pyritään ymmärtämään mahdollisimman hyvin sijoituskohteiden negatiiviset vaikutukset ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kuvaa miten haitallisia kestävyysvaikutuksia otetaan huomioon Aktian sijoitustoiminnassa. Tästä käytetään myös termiä PAI-statement.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Tiivistelmä

Tiivistelmä rahoitustuotteille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (pdf)

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestäviä ominaisuuksia sijoitusprosessinsa kokonaisvaltaisen ESG-integroinnin ja monipuolisten aktiivisen omistajuuden menetelmien avulla. Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmät ovat poissulkeminen, vastuullisuustekijöiden huomiointi (ESG-integrointi), normiperusteinen seulonta sekä aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen. Pyrimme myös muodostamaan mahdollisimman hyvän käsityksen sijoituskohteiden yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista. Rahoitustuote seuraa myös Aktian ilmastostrategian mukaisia tavoitteita. Pääasialliset haitalliset vaikutukset (”PAI”) ja sijoitusten kielteinen vaikutus kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoitusprosessia. Rahoitustuotteen sijoituskohteiden hyviä hallintotapoja analysoidaan ennen sijoitusta sekä monitoroidaan sijoitusten aikana. Hyviä hallintotapoja analysoidaan Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti ESG-integroinnin (vastuullisuustekijöiden huomiointi) ja normiperusteisen seulonnan menetelmin. Hallintotapoihin liittyvät suojatoimet sisältyvät normipohjaiseen seulontaan.

Sijoitusstrategia

Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä rahoitustuotteen sijoitusstrategiaa. Aktian näkemyksen mukaan vastuullisesti ja kestävien normien mukaisesti toimivat sijoituskohteet ovat pitkällä aikavälillä kannattavampia, ja niillä on parempi riskiprofiili kuin sijoituskohteet, jotka eivät toimi vastuullisesti. Samalla vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvä tuotto valitulla riskitasolla. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joilla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä (ESG-tekijät) huomioidaan. Vastuullisuustekijöiden huomiointi on kiinteä osa sijoituspäätöksiä. Rahoitustuote poissulkee tietyt kiistanalaiset sijoituskohteet (liikkeeseenlaskijat tai valtiot) pois sijoitusuniversumistaan. Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä on saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista sekä tarkempi kuvaus rahoitustuotteen sijoitusstrategiasta saatavilla avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Aktialla ei ole välittömiä vastuita sijoituskohteina oleviin yhteisöihin tai mitään muun tyyppisiä näihin yhteisöihin liittyviä vastuita.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahoitustuotteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Kestävyysindikaattoreita käytetään osana sijoituspäätöksiä, salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen ja seurantaan käytetään kullekin ominaisuudelle ominaisia valvontamekanismeja, tapoja ja menetelmiä, jotka perustuvat joko Aktian omiin tai ulkopuolisen palveluntarjoajan valvontamekanismeihin, dataan ja menetelmiin.

Menetelmät

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoituspäätöksiä erilaisin menetelmin, jotka voivat olla kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia sekä perustua sekä Aktian omiin menetelmiin, että ulkoisen palveluntarjoajan dataan ja menetelmiin. Menetelmät voivat erota omaisuusluokkakohtaisesti ja menetelmiä pystytään hyödyntämään siinä määrin, kuin soveltuvaa dataa ja tietoa on saatavilla. Ominaisuuksien toteutumista monitoroidaan ja raportoidaan säännöllisesti. Ominaisuuksista ja menetelmistä raportoidaan esimerkiksi Aktian vastuullisen sijoittamisen katsauksessa puolivuosittain.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Aktia hyödyntää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tietoja ja -lähteitä osana sijoituspäätöksiä ja salkunhoitoa. Tietolähteinä käytetään Aktian valitsemia ulkoisten palveluntarjoajien datalähteitä vastuullisen sijoittamisen menetelmien toteuttamiseen. Tietolähteitä käytetään osana salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ulkoisille palveluntarjoajille suoritetaan arviointi sovellettavien menetelmien selvittämiseksi ja tietojen laadun varmistamiseksi. Tietolähteitä hyödynnetään siinä laajuudessa kuin on saatavilla ja mahdollista. Puutteellista tietoa pyritään tarvittaessa rikastamaan muilla kvali- ja kvantitatiivisilla menetelmillä ja tietolähteillä.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Tietolähteet vaihtelevat omaisuusluokasta riippuen sekä kulloinkin voimassa olevien sääntelyn määritelmien mukaan. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävyysriskien huomioimiseen vaikuttaa myös kyseisen sijoitussalkun sijoitushorisontti, tavoitteet sekä muu salkun sijoitusuniversumia koskeva sääntely.

Asianmukainen huolellisuus

Asianmukaista huolellisuutta noudatetaan rahoitustuotteen perustana olevien omaisuuserien suhteen, muun muassa tätä asianmukaista huolellisuutta koskevia sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia.

Vaikuttamispolitiikat

Vaikuttamisella, omistajaohjauksella ja aktiivisella omistajuudella Aktia edistää sijoituskohteina olevien rahoitustuotteiden hyvää hallintoa sekä edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottokehitykseen. Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen on yksi Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä. Aktia käy monimuotoista vuoropuhelua, jolla se pyrkii kannustamaan mm. sijoituskohteena olevia yrityksiä ja valtioita parantamaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä käytäntöjään ja edistämään pitkän aikavälin näkökulman huomioon ottamista päätöksenteossa. Äänestyspalvelun kautta käytämme äänioikeuttamme yhtiökokouksissa. Osallistumme palveluntarjoajan kautta myös vaikuttamiskampanjoihin. Aktian ESG-komitea ryhtyy säännöllisen normiperusteisen seulonnan perusteella tarvittaviin toimiin sellaisten yhtiöiden suhteen, joiden epäillään rikkoneen kansainvälisiä lakeja ja normeja. Jos vuoropuhelu yhtiön kanssa epäonnistuu tai sen katsotaan olevan hyödytöntä, omistus voidaan myydä markkinatilanteen niin salliessa, lisäsijoitukset voidaan lopettaa ja yhtiö voidaan asettaa poissuljettujen yhtiöiden listalle. Aktia raportoi säännöllisesti aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen keinoistaan ja tuloksistaan. Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteet, omistajaohjauksen periaatteet, omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen, vastuullisen sijoittamisen katsaus sekä Pooled engagement -raportti ja proxy voting -raportti löytyvät Aktian verkkosivuilta.

Sivulla esitetään rahaston A-osuussarjan tiedot. Muiden osuussarjojen tiedot löydät rahastoesitteestä ja tiedot niiden viimeisimmästä arvosta saat Aktia Rahastoyhtiöstä.

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Vastuullisuusluokittelu eli sustainability rating annetaan rahastoille, kun Morningstarin datan kattavuus on vähintään 67 %. Morningstarin sustainability rating sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki annetaan, kun Morningstarin datan kattavuus rahaston sijoituksista on vähintään 67 % ja, kun hiiliriskit ja fossiilisten polttoaineiden altistuma rahaston sijoituksissa on pieni. Metodologiasta lisätietoja suoraan palveluntarjoajalta ja palveluntarjoajan dokumentaatiosta. Tiedot perustuvat tietojen hakupäivään. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.