Siirry sisältöön Siirry chattiin

Eurooppaan sijoittava osakerahasto

Aktia Passiivi Eurooppa sopii sinulle, joka

  • haluat sijoittaa pääosin eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavaan rahastoon ja näin hyötyä yritysten kasvumahdollisuuksista sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti
  • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
  • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
  • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä.

Aktia Passiivi Eurooppa on syöttörahasto, joka tarkoittaa, että vähintään 85 % rahaston varoista on jatkuvasti sijoitettuna kohderahastoon, joka on pääasiassa eurooppalaisille markkinoille sijoittava Storebrand Europa.

Valtavat eurooppalaiset osakemarkkinat tarjoavat sijoituskohteiksi laajan valikoiman toimialoja ja yrityksiä, joiden kautta voi pyrkiä hyötymään sekä paikallisen talouden kehityksestä että kansainvälisten vientiyritysten kautta muidenkin, kuten kehittyvien markkinoiden, tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi eurooppalaisilla osakemarkkinoilla on mahdollista hajauttaa valuuttojen kautta.

Tämä rahasto on ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävä tuote. Rahasto ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä.

”Ei merkittävää haittaa” –periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristöön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan.

Kurssikehitys

Tuottohistoriassa on huomioitu rahastoon liittyvät juoksevat kulut (nettotuotto) ja mahdollinen tuottosidonnainen palkkio. Lopulliseen tuottoon vaikuttaa rahastosijoitukseen liittyvät merkintä-, lunastus- ja kaupankäyntipalkkiot sekä asiakkaan henkilökohtainen verotus. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Perustiedot

Digikanavalla tarkoitetaan verkko- ja mobiilipankin toimeksiantotoimintoja. Rahastoa hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy.

Raportit ja dokumentit

Yleistä tietoa sijoittamisesta

Kaikkea sijoitustoimintaamme ohjaa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme ja ilmastostrategiamme. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta täältä.

Active Share

Osakerahastot julkistavat yhä useammin active share -tunnusluvun. Active share ilmoitetaan 0 – 100 välillä olevana prosenttilukuna. Mitä suurempi luku on, sen enemmän rahasto poikkeaa vertailuindeksistään.

Alpha

Alpha ilmaisee kuinka paljon sijoitus on tuottanut yli- tai alituottoa verrattuna sen sisältämään markkinariskiin ja kuvaa salkunhoitajan sijoituspäätösten vaikutusta rahaston tuottoon. Alphaa käytetään yleisesti rahastoissa kannattavuusmittarina. Positiivinen alpha kertoo rahaston lyöneen vertailuindeksinsä.

Arvioitu osinkotuotto

Arvioitu osinkotuotto ilmoitetaan prosentteina ja kuvaa kuinka paljon rahaston sijoitusten odotetaan tuottavan osinkoa. Luku perustuu osakeanalyytikkojen rahaston sijoituskohteista antamiin ennusteisiin.

Beta

Beta on riskimittari, joka kuvaa rahaston markkinariskiä ja rahaston arvon muutosten herkkyyttä markkinan muutoksille. Markkina-arvon muutoksen kuvaajana käytetään yleensä rahaston vertailuindeksin muutoksia. Beta kertoo, kuinka paljon rahaston arvo keskimäärin muuttuu prosentuaalisesti markkinoiden muuttuessa yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli beta on korkeampi kuin yksi, nousevassa markkinassa rahasto-osuuden arvo nousee keskimäärin markkinaa enemmän.

Jos beta on esimerkiksi 1,2 nousee rahasto keskimäärin 1,2 % vertailuindeksin noustessa prosentilla ja käänteisesti vertailuindeksin laskiessa prosentilla rahaston osuuden arvo laskee keskimäärin 1,2 %.

Informaatiosuhde (Information Ratio)

Informaatiosuhde on rahaston ja indeksin tuottoeron, eli alphan suhde tracking erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista lisätuottoa on saatu suhteessa otettuun aktiiviseen riskiin. Suurempi informaatiosuhde indikoi keskimääräistä parempaa tehokkuutta.

Juoksevat kulut

Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut vuositasolla. Hallinnointipalkkio ja säilytyspalkkio sisältyvät juokseviin kuluihin. Juoksevat kulut eivät sisällä rahaston maksamia kaupankäyntikuluja ja mahdollisia tuottosidonnaisia palkkioita. Rahaston avaintietoasiakirjassa juoksevista kuluista käytetään nimeä hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut.

Kestävyysluokittelu

Kestävyysluokittelu kuvaa Aktian rahastojen ominaisuuksien mukaisuutta EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFRD-tiedoksiantovelvoitteen suhteen.

Artikla 6 mukaiset sijoitustuotteet eivät ota huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Näissä rahastoissa voidaan kuitenkin ottaa huomioon kestävyysriskit.

Artikla 8 mukaiset sijoitustuotteet edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai näiden ominaisuuksien yhdistelmiä, ja sijoitusten kohteena olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

Artikla 9 mukaisten sijoitustuotteiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia ja niiden tulee edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, eivätkä ne saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille kestävyysindikaattoreille.

Lähipiirin palkkio-osuus

Luku kertoo kuinka suuri osuus arvopaperikaupasta toteutetaan samaan konserniin kuuluvan arvopaperivälittäjän kautta.

Modifioitu duraatio

Modifioitu duraatio on korkoriskiä mittaava tunnusluku. Mitä suurempi luku on, sitä herkempi rahasto on arvonmuutoksille. Jos esimerkiksi rahaston sijoitusten modifioitu duraatio on viisi, yhden prosenttiyksikön muutos korkotasossa muuttaa rahaston korkosijoitusten arvoa viisi prosenttia.

Morningstar-hiiliriskiluokittelu

The Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki annetaan rahastoille, joilla on matala hiiliriski sekä matala altistuminen uusiutumattomiin polttoaineisiin. Hiiliriskit voivat realisoitua taloudellisen arvon menetyksiksi, kun yhteiskunta siirtyy kohti vähähiilisempää taloutta ja mikäli sijoitusten liiketoiminta on riippuvaista esimerkiksi fossiilisista polttoaineista. Hiiliriskiluokittelu muodostuu, kun Morningstarin datan kattavuus rahaston sijoituksista on vähintään 67 %.

Morningstar-tähtiluokitus

Morningstar on johtava riippumatonta sijoitustutkimusta tuottava yritys, joka muun muassa julkaisee kuukausittain rahastojen luokituksia. Morningstar luokittelee rahastot niiden sisällön perusteella erityyppisiin ryhmiin omaisuuslajien, maantieteellisen alueen, sijoitustyylin ja sijoitussuuntauksen mukaan. Paremmuusjärjestys perustuu rahaston pitkän aikavälin riskikorjattuun tuottoon. Jokaisessa ryhmässä rahastot asetetaan paremmuusjärjestykseen ja niille annetaan 1-5 tähteä. Paras 10 % saa 5 tähteä ja heikoin 10 % saa 1 tähden. Rahastolla tulee olla 3 vuoden tuottohistoria.

Morningstar-vastuullisuusluokittelu

Vastuullisuusluokittelu eli maapallot kuvaavat Morningstarin arviota rahastojen vastuullisuusriskeistä (ESG-riskit) ja miten hyvin ESG-riskit on huomioitu rahastojen sijoituskohteissa. Mitä enemmän maapalloja, sitä pienempiä ovat rahaston ESG-riskit suhteessa rahaston vertailuryhmään. ESG-riskit voivat muodostua taloudellisesti merkittäviksi riskeiksi. Vastuullisuusluokittelu eli sustainability rating muodostuu, kun Morningstarin datan kattavuus salkulle on vähintään 67 %.

P/B (Price per Book value)

P/B-luku kertoo osakekurssin suhteen omaan pääomaan per osake, eli osakkeen arvoa verrataan yrityksen kirjanpidolliseen arvoon. Eli jos P/B-luku on yli 1, yrityksen markkina-arvo on enemmän kuin sen kirjanpidollinen arvo.

P/E-luku (Price-to-Earnings)

P/E luku, eli voittokerroin kertoo, monenko vuoden voitoilla pystyisi maksaman osakkeen hinnan. Lasketaan päivän osakekurssilla jaettuna seuraavan jakson odotetulla tuotolla tai viimeksi julkistetulla osakekohtaisella tuloksella. Rahaston P/E-luku on painotettu keskiarvo rahaston sijoitusten P/E-luvuista.

Yleisesti yrityksen, jolla on korkea P/E-luku, odotetaan kasvavan vahvasti tulevana vuonna, jolloin myös yrityksen osakkeesta ollaan valmiita maksamaan suhteellisen korkea hinta. Korkea P/E-luku voi toisaalta myös indikoida sijoituksen olevan yliarvostettu.

Rahaston kaupankäyntikulut

Rahastolle muodostuu kaupankäyntikuluja arvopaperinvälityksestä ja valuutanvaihdosta, jotka veloitetaan rahaston varoista. Rahaston kaupankäyntikulut ilmoitetaan prosentteina vuodessa ja ilmaisee missä määrin kaupankäyntikulut vaikuttavat rahaston arvoon vuositasolla. Luku lasketaan siten, että rahaston edeltävän 12 kuukauden jakson todelliset euromääräiset kaupankäyntikulut jaetaan jakson korkeimmalla rahastopääomalla.

Rahaston NAV (Net Asset Value)

Yksittäisen rahasto-osuuden arvo, joka kertoo minkä arvoisia rahaston yhtä osuutta vastaavat omistukset ovat.

Running yield

Running yield, eli juoksevaa tuottoa käytetään sijoitusten vuosittaisten tuottojen arvioimiseen. Running yield on sijoituksen vuotuinen tuotto (korot) jaettuna sen nykyisellä markkina-arvolla.

Salkun kiertonopeus

Ilmaisee arvopapereiden keskimääräisen vaihtuvuuden rahastossa vuoden aikana. Esim. luku 1,5 krt/v tarkoittaa, että rahaston arvopaperit ovat vaihtuneet keskimäärin 1,5 kertaa vuoden aikana. Luvun laskennassa huomioidaan kaupankäyntiaktiviteetti, joka voi muodostua joko aktiivisesta salkunhoidosta tai rahaston merkintöjen ja lunastuksien aiheuttamasta rahavirrasta.

Pieni kiertonopeus indikoi, että rahavirta on pääasiassa ohjannut rahaston kaupankäyntiä. Jos rahaston rahavirta on suurempi kuin arvopapereiden ostojen ja myynnin yhteenlaskettu arvo on kiertonopeus negatiivinen.

Salkun kiertonopeus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Kiertonopeus= ((Summa 1 – Summa 2)/M) x 100

X= Arvopaperien ostot
Y= Arvopaperien myynnit
Summa 1 = X+Y

S= Rahaston merkinnät
T= Rahaston lunastukset
Summa 2 = S + T

Luvuissa ei huomioida johdannaisia.

Sharpe (Sharpe Ratio)

Sharpe mittaa riskikorjattua tuottoa ja kertoo kuinka paljon lisätuottoa rahasto on tuottanut kun se suhteutetaan tuoton volatiliteettiin. Positiivinen sharpe kertoo että rahaston riskinotto on ollut kannattavaa ja mitä korkeampi sharpe, sitä paremmin rahasto on tuottanut ottamaansa riskiin nähden.

Tracking error

Tracking error kertoo kuinka tarkasti rahaston tuotto on seurannut vertailuindeksinsä tuottoa. Suuri tracking error kertoo, että rahaston tuotto on vaihdellut paljon suhteessa vertailuindeksiin. Aktiivisesti hallinnoiduilla rahastoilla on yleensä korkea tracking error kun taas indeksirahastojen tracking error on lähellä nollaa.

Volatiliteetti

Volatiliteetti on riskimittari, joka kuvaa kuinka paljon rahaston tuotto on heilunut vuoden aikana. Mitä korkeampi volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituksen tulevaan tuottoon liittyvä epävarmuus. Tavallisimmin volatiliteetti lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja ilmoitetaan prosentteina vuodessa.

Jos esimerkiksi rahaston odotettu tuotto on 10 % ja volatiliteetti on 14 %, on rahaston vuosituotto kahtena vuotena kolmesta välillä -4 % ja 24 %.

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Sijoituksilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kestävyysvaikutuksia. Huomioimalla pääasialliset negatiiviset kestävyysvaikutukset sijoitustoiminnassa pyritään ymmärtämään mahdollisimman hyvin sijoituskohteiden negatiiviset vaikutukset ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kuvaa miten haitallisia kestävyysvaikutuksia otetaan huomioon Aktian sijoitustoiminnassa. Tästä käytetään myös termiä PAI-statement.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Tiivistelmä

Tiivistelmä rahoitustuotteille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (pdf)

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sillä ei ole kestävää sijoitustavoitetta, se sijoittaa vähintään 10 % kestäviin sijoituksiin.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto on syöttörahasto, jonka sijoituskohteena oleva kohderahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestäviä ominaisuuksia integroimalla ESG-näkökohdat (ympäristö-, yhteiskunta- ja hyvä hallintotapa) kaikkiin sijoituksiinsa. Näihin näkökohtiin kuuluvat sekä ESG-riskit että ilmastonmuutoksen hillintä. Yritysten kestävän kehityksen analyysissämme mittaamme muun muassa taloudellisesti merkittäviä riskejä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvissä asioissa, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen taloudelliseen arvoon. Analysoimme sekä ESG-riskit että SDG-mahdollisuudet (YK:n globaalit kestävän kehityksen tavoitteet) ja punnitsemme ne yhdeksi luokitukseksi.

Sijoitusstrategia

Integroimme kestävyyden sijoituspäätöksiin kolmella menetelmällä: Poissulkeminen, Suosiminen ja Vaikuttaminen. Kohderahasto ei sijoita yrityksiin, jotka ovat osallisia tuotteissa ja palveluissa, joilla on suuri riski vaikuttaa negatiivisesti ulkomaailmaan ja yhteiskuntaan sekä vähentääkseen rahaston riskiä. Kohderahastolla on erityiset ja määritellyt kriteerit yritysten valintaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien seikkojen perusteella. Jokainen rahastoon valittu yksittäinen yritys ja jatkuvasti arvopaperin hankinnan jälkeen arvioidaan ja arvostetaan perustavanlaatuisen kestävyysanalyysimme perusteella, jossa yritykset luokitellaan useiden erilaisten kestävän kehityksen tunnuslukujen perusteella, niillä on kattavat ESG-riskien hallintajärjestelmät ja panostukset ja positiivinen vaikutus YK:n globaalien kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Kohderahaston kestävän sijoitustoiminnan ja omistajajohtamisen asiantuntijat yhdessä esimiesten kanssa käyvät jatkuvaa vuoropuhelua ja tapaamisia yritysten kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisissa tapaamisissa.

Sijoitusten osuus

Rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sillä ei ole kestävää sijoitustavoitetta, se sijoittaa vähintään 10 % kestäviin sijoituksiin, joilla on 1. ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä sekä sijoituksiin, joilla on 2. yhteiskunnallinen tavoite. Rahastossa on sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Ympäristö- ja yhteiskunnallisia tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn jakaumaan tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta. Aktialla ei ole välittömiä vastuita sijoituskohteina oleviin yhteisöihin tai mitään muun tyyppisiä näihin yhteisöihin liittyviä vastuita.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahoitustuotteen ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Tavoitteena on, että rahaston hiilidioksidipäästöt ovat vertailuindeksiään alhaisemmat. Tavoitteena on, että rahastolla on vertailuindeksiä korkeampi Vastuullisuustaso (Kohderahastoa hallinnoiman varainhoitajan oma vastuullisuusluokitus 1–10). Sijoitustoiminnassa seurataan mm. seuraavia kestävyysindikaattoreita: PAI 4. Altistuminen fossiilisten polttoaineiden alalla toimiville yrityksille. PAI 10. YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisia yrityksiä koskevien OECD:n ohjeiden rikkominen. PAI 14. Altistuminen kiistanalaisille aseille (rypälepommit, jalkaväkimiinat, kemialliset ja biologiset aseet). Tulot kiellettyjen aseiden, ydinaseiden, aseiden ja sotatarvikkeiden, alkoholin, tupakan, kannabiksen, pornografian, uhkapelien ja fossiilisten polttoaineiden tuotantoon ja jakeluun liittyvästä toiminnasta.

Menetelmät

Integroimme kestävyyden sijoituspäätöksiin kolmella menetelmällä: Poissulkeminen, Suosiminen ja Vaikuttaminen. Kaikille rahastosijoituksille tehdään sijoitushetkellä ja jatkuvasti rahastoyhtiön poissulkemiskriteerien mukaisia tarkistuksia, jotta varmistetaan, ettei mikään yritys riko kohderahaston kestävien sijoitusten politiikkaa ja että rahasto edistää ympäristö-/yhteiskunnallisia ominaisuuksia ja että rahaston kestävien sijoitusten osuus on sellainen, jonka rahasto lupaa tehdä.

Rahasto edistää siirtymistä vähähiilidioksidipäästöiseen (kasvihuonekaasujen) maailmaan sulkemalla pois yritykset, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia tulee fossiilisten polttoaineiden tuotannosta ja/tai jakelusta, yrityksiä, joilla on suuria fossiilisia varantoja, sekä yrityksiä, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja liittyen vakaviin ilmasto- tai ympäristövahinkoihin ja metsien hävittämiseen. Rahasto edistää sosiaalisia näkökohtia kieltäytymällä sijoituksista yrityksiin, joiden toiminta liittyy kiellettyihin aseisiin, ydinaseisiin, aseisiin ja sotatarvikkeisiin, alkoholiin, tupakkaan, kannabikseen, pornografiaan ja kaupalliseen pelitoimintaan sekä poissulkemalla yrityksiä, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja liittyen ihmisoikeuksiin, työoikeuteen, korruptioon ja talousrikollisuuteen.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Kohderahaston salkunhoitaja hyödyntää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tietoja ja -lähteitä osana sijoituspäätöksiä ja salkunhoitoa. Tietolähteinä käytetään kohderahaston salkunhoitajan valitsemia ulkoisten palveluntarjoajien datalähteitä vastuullisen sijoittamisen menetelmien toteuttamiseen. Tietolähteitä käytetään osana salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Tietolähteitä hyödynnetään siinä laajuudessa kuin on saatavilla ja mahdollista. 

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Tietolähteet vaihtelevat omaisuusluokasta riippuen sekä kulloinkin voimassa olevien sääntelyn määritelmien mukaan. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävyysriskien huomioimiseen vaikuttaa myös kyseisen sijoitussalkun sijoitushorisontti, tavoitteet sekä muu salkun sijoitusuniversumia koskeva sääntely.

Asianmukainen huolellisuus

Asianmukaista huolellisuutta noudatetaan rahoitustuotteen perustana olevien omaisuuserien suhteen, muun muassa tätä asianmukaista huolellisuutta koskevia sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia.

Vaikuttamispolitiikat

Vaikuttamisella, omistajaohjauksella ja aktiivisella omistajuudella Aktia edistää sijoituskohteina olevien rahoitustuotteiden hyvää hallintoa sekä edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottokehitykseen. Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen on yksi Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä. Aktia käy monimuotoista vuoropuhelua, jolla se pyrkii kannustamaan mm. sijoituskohteena olevia yrityksiä ja valtioita parantamaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä käytäntöjään ja edistämään pitkän aikavälin näkökulman huomioon ottamista päätöksenteossa. Äänestyspalvelun kautta käytämme äänioikeuttamme yhtiökokouksissa. Syöttörahastoissa vaikuttaminen tapahtuu välillisesti kohderahaston salkunhoitajan toimesta, jolloin Aktia voi pyrkiä vaikuttamaan kohderahaston käymiin vaikuttamiskeskusteluihin sijoituskohteiden kanssa. Osallistumme palveluntarjoajan kautta myös vaikuttamiskampanjoihin. Aktian ESG-komitea ryhtyy säännöllisen normiperusteisen seulonnan perusteella tarvittaviin toimiin sellaisten yhtiöiden suhteen, joiden epäillään rikkoneen kansainvälisiä lakeja ja normeja. Jos vuoropuhelu yhtiön kanssa epäonnistuu tai sen katsotaan olevan hyödytöntä, omistus voidaan myydä markkinatilanteen niin salliessa, lisäsijoitukset voidaan lopettaa ja yhtiö voidaan asettaa poissuljettujen yhtiöiden listalle. Aktia raportoi säännöllisesti aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen keinoistaan ja tuloksistaan. Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteet, omistajaohjauksen periaatteet, omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen, vastuullisen sijoittamisen katsaus sekä Pooled engagement -raportti ja proxy voting -raportti löytyvät Aktian verkkosivuilta.

Sivulla esitetään rahaston B-osuussarjan tiedot. Muiden osuussarjojen tiedot löydät rahastoesitteestä ja tiedot niiden viimeisimmästä arvosta saat Aktia Rahastoyhtiöstä.

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Vastuullisuusluokittelu eli sustainability rating annetaan rahastoille, kun Morningstarin datan kattavuus on vähintään 67 %. Morningstarin sustainability rating sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki annetaan, kun Morningstarin datan kattavuus rahaston sijoituksista on vähintään 67 % ja, kun hiiliriskit ja fossiilisten polttoaineiden altistuma rahaston sijoituksissa on pieni. Metodologiasta lisätietoja suoraan palveluntarjoajalta ja palveluntarjoajan dokumentaatiosta. Tiedot perustuvat tietojen hakupäivään. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.