Sanasto

Kohde-etuus

Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakeindeksi, valuuttakurssi, hyödyke tai hyödykeindeksi. Sijoitusobligaation tuotto on sidottu tietyn kohde-etuuden tai kohde-etuuksista muodostetun korin arvon kehitykseen. 

Osallistumisaste

Osallistumisaste/tuottokerroin kertoo sen suhteellisen osuuden, jonka sijoitusobligaatioon sijoittanut sijoittaja saa kohde-etuuden arvonmuutoksesta. Esim. jos osallistumisaste on 50 % ja kohde-etuuden arvonnousu 40 %, sijoittajan saama tuotto on 20 %. 

Luottovastuutapahtuma

Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa liikkeeseenlaskijan arvion mukaan on kyse kohdeyhtiön lainojen uudelleenjärjestelystä, vakavasta maksuhäiriöstä tai konkurssista. 

Emissiokurssi / Merkintähinta

Sijoitustuotteen liikkeeseenlaskukurssi, eli sijoitusobligaation liikkeeseenlaskuhinta suhteessa nimellisarvoon. Hinta, jolla sijoitusobligaation voi merkitä. 

Ylikurssi

Mikäli sijoittaja maksaa lainasta ylikurssia (emissiokurssi yli 100 %), voi hän menettää maksamansa ylikurssin osittain tai kokonaan. Ylikurssi mahdollistaa samalla suuremman tuoton tavoittelun. Tappiota syntyy, jos lainan tuotto eräpäivänä jää maksettua ylikurssia pienemmäksi. Tuoton jäädessä nollaan eräpäivänä vastaa sijoittajan tappio maksettua ylikurssia. Tappion lopullinen määrä riippuu tuoton ja kurssitappion verokohtelusta. 

Tuotto

Sijoitusobligaation sijoitusajalta saatava tuotto selviää takaisinmaksupäivänä ja se riippuu merkintäkurssista ja mahdollisesta takaisinmaksupäivänä maksettavasta indeksihyvityksestä. 

Maturiteetti

Sijoitusobligaation laina- eli juoksuaika, jonka päättyessä laina maksetaan takaisin. 

Arvostuspäivä

Arvostuspäivällä tarkoitetaan ajankohtaa, jonka mukaan kohde-etuuden lähtö- ja päättymisarvo määritellään. Lähtö- ja päättymisarvon laskentaan käytettäviä arvostuspäiviä voi olla tuotteesta riippuen yksi tai useampia. 

Pääomaturvatut Sijoitusobligaatiot

Pääomaturvattu sijoitusobligaatio mahdollistaa tulevaisuuden noususta hyötymisen ilman riskiä menettää sijoituksen nimellispääomaa kohde-etuutena olevan instrumentin kehittyessä epäedullisesti. Pääomaturvatun sijoitusobligaation nimellispääoman takaisinmaksusta eräpäivänä vastaa liikkeeseenlaskija. 

Pääomaturvaamattomat Todistukset

Laaja tuotenimitys sijoitustuotteille, jolla ei ole kohde-etuuden kehityksestä riippumatonta pääomaturvaa. Todistukset mahdollistava perinteisiä osake- ja korkosijoituksia monipuolisemmat tuoton- ja riskin yhdistelmät, ja sopivat siksi erityyppisiin sijoittajatarpeisiin. Perinteisten sijoitusten tapaan Todistusten tuoton ja nimellispääoman takaisinmaksu on ehdollistettu kohde-etuuden kehitykselle, mutta tuotto- ja riskiprofiili poikkeaa tarkoituksellisesti perinteisistä instrumenteista tarjoten hajautushyötyä, tai mahdollisuutta tietyn markkinanäkemyksen valjastamiseen.