Siirry sisältöön Siirry chattiin

Räätälöity maltilliseen markkinanäkemykseen

Aktia Osaketodistus Sähköistyvä Autoteollisuus on enintään viiden vuoden sijoitus, jonka tuotto perustuu eurooppalaisen autoteollisuuden suurimpien yritysten kurssikehitykseen. Aktia Osaketodistus Sähköistyvä Autoteollisuus tarjoaa mahdollisuuden houkuttelevaan kuponkituottoon ja ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Lue lisää autoteollisuuden murroksesta täältä.

Osaketodistukset räätälöidään aina huomioiden vallitseva markkinatilanne ja -näkemys. Kuponkituottoa maksavat osaketodistukset sopivat neutraaliin tai maltillisen positiiviseen osakemarkkinanäkemykseen osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Kuponkituottoa maksavat osaketodistukset voivat erääntyä ennenaikaisesti jo vuoden kuluttua. Lisäksi vuotuinen kiinteä kuponkituotto maksetaan, jos osakekurssit pysyvät lähtöpäivän tasolla. Mahdolliset maksamatta jääneet kuponkituotot maksetaan takautuvasti. Jos osakekurssit laskevat, ei tuottoa makseta, mutta sijoitettu pääoma on suojassa ennalta määrättyyn rajaan asti.

Huomaa, että osaketodistuksella ei ole pääomaturvaa ja sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskijariski. Pahimmassa tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.

Aktia Osaketodistus Sähköistyvän Autoteollisuuden ehdollinen vuotuinen tuotto vahvistettiin liikkeeseenlaskupäivänä, ja on 9,17 %. Tuotto maksetaan lainaehtojen mukaisesti mikäli kohde-etuus on vähintään lähtötasolla vuotuisena havaintopäivänä. Kohde-etuuden lähtöarvo (STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts -indeksin sulkemisarvo 24.9.2021) oli 624,38.

Erääntymispäivänä tällä sivulla esitetään se päivä, jolloin tuote voi tuottoehdon täyttyessä seuraavaksi erääntyä. Viimeinen erääntymispäivä ja tarkemmat tiedot erääntymisestä löytyvät lainakohtaisista ehdoista ja markkinointiesitteestä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua avaintietoasiakirjaan, markkinointiesitteeseen, lainaehtoihin ja ohjelmaesitteeseen sekä sen mahdollisiin täydennyksiin. Tuotemateriaalit löydät osiosta Raportit ja dokumentit ja ohjelmaesitteen täydennykset löydät osiosta Yleistä sijoittamisesta.

Kurssikehitys

Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Perustiedot

Raportit ja dokumentit

Lisätietoja

Kaikkea sijoitustoimintaamme ohjaa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme ja ilmastostrategiamme. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta täältä.

Jälkimarkkinariski
Strukturoidut sijoitukset on ensisijaisesti tarkoitettu pidettäväksi eräpäivään asti. Niiden myynti on kuitenkin pääsääntöisesti mahdollista myös kesken sijoitusajan. Kun sijoitus myydään ennen eräpäivää voi jälkimarkkinahinta olla korkeampi tai matalampi kuin nimellisarvo, eikä sijoittaja välttämättä saa takaisin sijoittamaansa pääomaa kokonaisuudessaan. Liikkeeseenlaskija ylläpitää tuotteelle jälkimarkkinaa ja antaa tuotteelle ostonoteerauksia normaalien markkinaolosuhteiden vallitessa, mutta ei takaa tuotteelle jälkimarkkinoita. 

 

Korkoriski
Korkoriski aiheutuu siitä, että sijoituksen arvo muuttuu markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski voi toteutua, jos sijoittaja myy sijoituksen ennen eräpäivää. Yleisen korkotason nousu ostohetken ja myyntihetken välisenä aikana laskee arvoa ja yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa arvoa. 

 

Liikkeeseenlaskijariski
Tuotteelle ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Strukturoidun tuotteen tuotonmaksu ja pääomanpalautus riippuvat kohde-etuuden kehityksestä ja tuotteen rakenteesta, mutta liikkeeseenlaskija vastaa viime kädessä mahdollisen tuoton ja pääoman takaisinmaksusta. Tällöin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Myös pääomaturvattuun tuotteeseen liittyy liikkeeseenlaskijariski. 

 

Luottoriski
Luottoriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa tuotteen kohdeyhtiö kohtaa luottovastuutapahtuman sijoitusaikana. Luottovastuutapahtuman, eli vakavan maksuhäiriön, velkojen uudelleenjärjestelyn tai konkurssin seurauksena sijoittaja voi menettää sijoituksen pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. 

 

Markkinariski
Osaan strukturoiduista tuotteista liittyy kohde-etuuteen liittyvä markkinariski, joka on peräisin yleisestä taloudellisesta kehityksestä. Kohde-etuuden tuotto voi olla riippuvainen esimerkiksi osake-, korko-, raaka-aine- tai valuuttamarkkinoiden kehityksestä. Pääomaturvatuissa sijoituksissa ei ole markkinariskiä mutta on hyvä huomioida liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski. 

 

Tuottoriski
Sijoituksen tuotto riippuu lainan alla olevan kohde-etuuden kehityksestä sijoitusaikana. Sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden arvon kehityksestä sijoitusaikana. Pääomaturvaamattomissa tuotteissa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman joko osittain tai kokonaan. Sijoitus poikkeaa suorasta sijoituksesta kohde-etuuteen. Sijoittajan tulee huomioida, että hän ei välttämättä hyödy tuotteen kohde-etuuksina olevien yhtiöiden osingoista. 

 

Ylikurssiriski
Tuotteen emissiokurssin ollessa yli 100 % maksetaan tuotteesta ylikurssia ostohetkellä. Maksetun ylikurssin voi menettää osittain tai kokonaan. Tappiota syntyy, jos sijoituksen tuotto eräpäivänä jää maksettua ylikurssia pienemmäksi. Tuoton jäädessä nollaan eräpäivänä vastaa sijoittajan tappio maksettua ylikurssia. Tappion lopullinen määrä riippuu tuoton ja kurssitappion verokohtelusta.

Arvostuspäivä
Arvostuspäivällä tarkoitetaan ajankohtaa, jonka mukaan kohde-etuuden lähtö- ja päättymisarvo määritellään. Lähtö- ja päättymisarvon laskentaan käytettäviä arvostuspäiviä voi olla tuotteesta riippuen yksi tai useampia. 

Emissiokurssi / Merkintähinta
Sijoitustuotteen liikkeeseenlaskukurssi, eli sijoitusobligaation liikkeeseenlaskuhinta suhteessa nimellisarvoon. Hinta, jolla sijoitusobligaation voi merkitä. 

Kohde-etuus
Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakeindeksi, valuuttakurssi, hyödyke tai hyödykeindeksi. Sijoitusobligaation tuotto on sidottu tietyn kohde-etuuden tai kohde-etuuksista muodostetun korin arvon kehitykseen. 

Luottovastuutapahtuma
Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa liikkeeseenlaskijan arvion mukaan on kyse kohdeyhtiön lainojen uudelleenjärjestelystä, vakavasta maksuhäiriöstä tai konkurssista. 

Maturiteetti

Laina- eli juoksuaika, jonka päättyessä laina maksetaan takaisin. 

Osallistumisaste
Osallistumisaste/tuottokerroin kertoo sen suhteellisen osuuden, jonka sijoitusobligaatioon sijoittanut sijoittaja saa kohde-etuuden arvonmuutoksesta. Esim. jos osallistumisaste on 50 % ja kohde-etuuden arvonnousu 40 %, sijoittajan saama tuotto on 20 %. 

Pääomaturvatut strukturoidut tuotteet

Pääomaturvatut tuotteet sopivat hyvin riskiä kaihtavalle sijoittajalle osana muita sijoituksia. Suorista rahastosijoituksista poiketen pääomaturva mahdollistaa sen, että vaikka kohde-etuus kehittyisi negatiivisesti nimellispääoma palautetaan kuitenkin eräpäivänä. Nimellispääoman takaisinmaksusta eräpäivänä vastaa liikkeeseenlaskija. 

Pääomaturvaamattomat strukturoidut tuotteet

Pääomaturvaamattomat tuotteet mahdollistavat perinteisiä osake- ja korkosijoituksia monipuolisemmat tuoton- ja riskin yhdistelmät ja sopivat siksi erityyppisiin sijoittajatarpeisiin. Tuotteiden avulla voidaan sijoittaa esim. korkean tuottopotentiaalin yrityslainamarkkinoille, tai hyötyä vivulla osakemarkkinoiden kehityksestä rajatulla pääomatappioriskillä.

Perinteisten sijoitusten tapaan todistusten tuoton ja nimellispääoman takaisinmaksu on ehdollistettu kohde-etuuden kehitykselle. Niiden tuotto- ja riskiprofiili poikkeaa kuitenkin tarkoituksellisesti perinteisistä instrumenteista tarjoten hajautushyötyä, tai mahdollisuutta tietyn markkinanäkemyksen valjastamiseen. 

Tuotto

Sijoitusajalta saatava tuotto selviää takaisinmaksupäivänä ja se riippuu merkintäkurssista ja mahdollisesta takaisinmaksupäivänä maksettavasta indeksihyvityksestä. 

Ylikurssi
Mikäli sijoittaja maksaa lainasta ylikurssia (emissiokurssi yli 100 %), voi hän menettää maksamansa ylikurssin osittain tai kokonaan. Ylikurssi mahdollistaa samalla suuremman tuoton tavoittelun. Tappiota syntyy, jos lainan tuotto eräpäivänä jää maksettua ylikurssia pienemmäksi. Tuoton jäädessä nollaan eräpäivänä vastaa sijoittajan tappio maksettua ylikurssia. Tappion lopullinen määrä riippuu tuoton ja kurssitappion verokohtelusta. 

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Kestävyysluokitus tietojen hakupäivänä. Yritysten ja valtioiden kestävyyspisteet ja sijoitustyyli tietojen hakupäivänä. Morningstarin Sustainability Score sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Tiedot tietojen hakupäivästä ovat saatavilla pyynnöstä.

Hiilimittarit tietojen hakupäivänä. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä. Tiedot perustuvat ainoastaan pitkiin positioihin.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.