Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Som en del av andra aktörer inom finanssektorn, drabbades även Aktias tjänster idag av en störning till följd av en överbelastningsattack.

På grund av detta kan det förekomma störningar i nät- och mobilbanken, identifieringen och på vår hemsida. Våra kunders information och tillgångar har inte äventyrats på grund av detta. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Skräddarsydd för en måttlig marknadssyn

Aktia Aktiecertifikat Elektrifierad Bilindustri är en högst femårig placering, vars avkastning baserar sig på kursutvecklingen för de största bolagen i den europeiska bilindustrin. Aktia Aktiecertifikat Elektrifierad Bilindustri erbjuder en möjlighet till attraktiv kupongavkastning och förtida återbetalning. Läs mer om bilindustrins genombrott här.

Aktiecertifikat skräddarsys alltid med beaktande av den rådande marknadssituationen och -synen. Aktiecertifikat som betalar kupongavkastning lämpar sig för en neutral eller måttligt positiv aktiemarknadssyn som en del av en diversifierad placeringsportfölj.

Aktiecertifikat som betalar kupongavkastning kan förfalla i förtid redan efter ett år. Dessutom betalas årlig fast kupongavkastning om aktiekurserna hålls på utgångsdagens nivå. Eventuella kupongavkastningar som inte har betalats betalas retroaktivt. Om aktiekurserna sjunker betalas ingen avkastning, men det placerade kapitalet är skyddat till en förutbestämd miniminivå.

Observera att placeringen inte är kapitalskyddad och omfattar en emittentrisk. I värsta fall kan placeraren helt eller delvis förlora sitt placerade kapital.

Aktia Aktiecertifikat Elektrifierad Bilindustris villkorliga årliga avkastning bekräftades på emissionsdagen och är 9,17 %. Avkastningen betalas enligt lånevillkoren ifall den underliggande tillgången är minst på startnivå på årliga värderingsdagen. Referenstillgångens startvärde (STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts-indexets slutvärde 24.9.2021) var 624,38.

Som förfallodag på denna sida presenteras den dag då produkten följande gång kan förfalla ifall avkastningsvillkoret uppfylls. Den sista förfallodagen och närmare uppgifter om förfallet finns tillgängliga i de lånespecifika villkoren och marknadsföringsbroschyren.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med faktablad-dokument, marknadsföringsbroschyren, lånevillkoren och programbladet samt eventuella kompletteringar innan teckningen görs. Produktmaterial finns under rubriken Rapporter och dokument och kompletteringar till programblad finns under rubriken Allmänt om placerande.

Kursutveckling

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Grunduppgifter

Rapporter och dokument

Tilläggsinformation

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Avkastningsrisk

Avkastningen på placeringen beror på utvecklingen av den underliggande tillgången under placeringstiden. Risken förknippat med utvecklingen av den underliggande tillgången under placeringstiden bärs av placeraren. Med icke kapitalskyddade produkter kan placeraren förlora det insatta kapitalet antingen delvis eller i sin helhet. Placeringen avviker från en direkt placering i det underliggande instrumentet. Placeraren bör ta i beaktande att de underliggande bolagens dividender inte nödvändigtvis syns i produktens avkastning. 

Emittentrisk

En skild säkerhet har inte ställts för lånet, vilket innebär att återbetalningen av det placerade kapitalet och avkastningen är beroende av emittentens återbetalningsförmåga. Även om betalningen av avkastning på strukturerade produkter och återbetalningen av kapital i första hand är beroende av utvecklingen av den underliggande tillgången och strukturen på den strukturerade produkten, är det emittenten som i slutändan ansvarar för återbetalning av den eventuella avkastningen och kapitalet. Då kan en placerare förlora det placerade kapitalet och den eventuella avkastningen delvis eller i sin helhet. För att ge en bedömning av emittentrisken ger programbladet information om emittentens ekonomiska ställning. Emittentrisken gäller även kapitalskyddade placeringar. 

Kreditrisk

Med kreditrisk avses en situation där referensbolaget råkar ut för en kredithändelse under placeringstiden. Placeraren kan förlora placeringens kapital och avkastningen devis eller i sin helhet till följd av en kredithändelse, det vill säga en allvarlig betalningsstörning, omstrukturering av skulder eller konkurs. 

Marknadsrisk

En del av de strukturerade placeringarna är förknippade med en marknadsrisk som hänför sig till utvecklingen av den underliggande tillgången. Marknadsrisken uppstår från den allmänna ekonomiska utvecklingen. Avkastningen av underliggande tillgången kan vara beroende av utvecklingen på till exempel aktie-, ränte-, råvaru-, eller valutamarknaden. Kapitalskyddade placeringar är inte utsatta för marknadsrisk men placeraren bör beakta risken för emittentens återbetalningsförmåga. 

Risk med andrahandsmarknad

De strukturerade placeringarna är i första hand avsedda att hållas fram till förfallodagen. Det är dock i regel möjligt att sälja dem under placeringstiden. När placeringen säljs före förfallodagen kan andrahandsmarknadspriset vara högre eller lägre än det nominella värdet och placeraren får nödvändigtvis inte tillbaka det placerade kapitalet i sin helhet. Emittenten upprätthåller en andrahandsmarknad för produkten och ger ut köpnoteringar under normala marknadsomständigheter, men kan inte garantera en andrahandsmarknad för produkten. 

Risk med överkurs
Produkten köps till en överkurs när emissionspriset överskrider 100%. Man kan gå miste om den betalda överkursen delvis eller i sin helhet. Det uppstår en förlust om avkastningen på placeringen förblir mindre vid förfallodagen än den betalda överkursen. Vid en nollavkastning på återbetalningsdagen motsvarar placerarens förlust den betalda överkursen. Den slutgiltiga totala förlusten beror på avkastningens och kursförlustens beskattning. 

Ränterisk

Ränterisken uppstår av att placeringens värde ändras till följd av förändringar i marknadsräntan. Ränterisken kan förverkligas om placeraren säljer placeringen före förfallodagen. En förhöjning i den allmänna räntenivån mellan teckningen och försäljningstidpunkten sänker på värdet medan en sänkning i den allmänna räntenivån i sin tur höjer på värdet. 

Avkastning

Placeringstidens avkastning för obligationen bestäms på återbetalningsdagen och beror på teckningskursen och eventuellt indexgottgörelse som utbetalas på återbetalningsdagen.

Deltagandegrad

Deltagandegraden visar hur stor del av uppgången av referensenheten placeraren får ta del av på återbetalningsdagen. Om deltagande graden är 50% och uppgången på den underliggande tillgången är 40%, blir avkastningen 20% för placeraren.

Emissionskurs / Teckningspris

Placeringsproduktens emissionskurs är placeringsobligationen emissionspris i förhållande till det nominella värdet. Det vill säga, priset till vilket placeringsobligationen kan tecknas.

Icke kapitalskyddade Certifikat

Ett brett begrepp omfattande placeringsprodukter som inte har ett kapitalskydd oberoende av underliggande tillgångens utveckling. Certifikaten möjliggör mångsidigare kombinationer av avkastning och risk än traditionella placeringar i aktier och räntor, och lämpar sig där med för olika placeringsbehov. Precis som med direkta placeringar är återbetalningen av avkastning och det nominella kapitalet hos Certifikaten bundna till utvecklingen av underliggande tillgången. Men avkastnings- och riskprofilen avviker ändamålsenligt från traditionella instrument och bjuder på diversifieringsnytta och möjlighet att dra nytta av en viss marknadssyn.

Kapitalskyddade Placeringsobligationer

En kapitalskyddad placeringsobligation gör det möjligt att dra nytta av en eventuell framtida marknadsuppgång utan risk att förlora det nominella beloppet ifall det underliggande instrumentet utvecklas ofördelaktigt. För kapitalskyddade placeringsobligationer ansvarar emittenten för utbetalningen av det nominella beloppet på återbetalningsdagen.

Kredithändelse

Med en kredithändelse avses en situation där det enligt emittentens bedömning är frågan om omstrukturering av lån, en allvarlig betalningsstörning eller konkurs hos referensbolaget.

Maturitet

Placeringsobligationens lånetid eller löptid, vartefter lånet återbetalas.

Underliggande tillgång
Den underliggande tillgången kan vara till exempel aktier, aktieindex, valutakurser, råvaror eller råvaruindex. Avkastningen av en placeringsobligation är beroende av värdeutvecklingen av en viss underliggande tillgång eller en korg av flera underliggande tillgångar.

Värderingsdag

Med värderingsdag avses den tidpunkt enligt vilken underliggande tillgångens start och slutvärde bestäms. Värderingsdagar som används för att beräkna start och slutvärdet kan bestå av en eller flera dagar beroende på produkten.

Överkurs

Ifall placeraren betalar överkurs för lånet (emissionskurs över 100%), kan man gå miste om den betalda överkursen delvis eller i sin helhet. Överkursen ger dock samtidigt en möjlighet till större avkastning. Förlust uppstår ifall lånets avkastning förblir mindre än den betalda överkursen på förfallodagen. Om avkastningen förblir noll på förfallodagen motsvarar placerarens förlust den betalda överkursen. Den slutgiltiga förlusten beror på beskattningen av vinsten och kursförlusten.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.