Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Alternativt placeringsobjekt för den gröna bilindustrins genombrott

Alternativt placeringsobjekt för den gröna bilindustrins genombrott

Den 16 augusti 2021 Bloggar och artiklar

Detta är marknadsföringskommunikation. Läs aktiecertifikatets basfakta för investerare innan du fattar några definitiva investeringsbeslut.

Redan från och med 90-talet har man förutsett ett genombrott inom elbilar, då världens första masstillverkade hybridbil Toyota Prius kom ut på marknaden. Tiden för en verklig revolution inom grön bilkörning är emellertid mogen först nu. För Aktias kunder medför detta brytningsskede en ny placeringsmöjlighet, där ansvarsfullhet och en möjlighet till en attraktiv förväntad avkastning kombineras.

 

– Nu kan man se att det verkligen börjar hända inom bilindustrin. En betydande tilltagande faktor är de ambitiösa utsläppsmålen som har ställts av olika länder, stater och regulatorer, säger Thomas Lindholm, direktör med ansvar för privatkundernas placerande och sparande i Aktia.

Det senaste tecknet på att betydelsen av ansvarsfull bilkörning ökar är det klimatpaket som EU-kommissionen offentliggjorde i juli. Enligt paketet ska alla nya bilar som säljs inom EU vara avsläppsfria från och med 2035.

– Utsläppshandeln håller redan i ett tidigare skede på att gå mot stigande konsumentpriser för fossila bränslen, varmed drivkraften mot elbilar förstärks, tillägger Lindholm.

 

Placeringsobjekt för grön bilindustri 

Aktia Aktiecertifikat Elektrifierad Bilindustri* erbjuder en möjlighet till attraktiv kupongavkastning och förtida återbetalning. Enligt Lindholm är det fråga om en högst femårig placering, vars avkastning baserar sig på kursutvecklingen för de största bolagen i den europeiska bilindustrin. 

Det nya placeringsobjektet är skräddarsytt för en måttlig marknadssyn och dess avkastning är bunden till utvecklingen av STOXX Europe 600 Automobiles & Parts-indexet. 

Indexet STOXX Europe 600 Automobiles & Parts är ett så kallat branschindex som beskriver kursutvecklingen för bolag inom bilindustrin i Europa. Där deltar både biltillverkare och de underleverantörer och delleverantörer som är viktiga för bilindustrin.

– Ifall indexet håller sig åtminstone på startnivå, utbetalas kupongavkastningen till placeraren. Indexet behöver inte ens stiga för att kunden ska få en 8,5 procents avkastning* på sin placering, betonar Lindholm.

Placeringen är delvis kapitalskyddad, eftersom placeraren får ett skydd för en aktiemarknadsnedgång på högst 30 procent.

–  Placeringen ger avkastning även om branschindexet skulle röra sig uppåt eller ”sideledes”. Placeringsinstrumentet kan till och med tillåta en mild nedgång utan förlust, tillägger Lindholm.

 

Diversifierande element i placeringsportföljen

Aktia Aktiecertifikat Elektrifierad Bilindustri** är i allmänhet lämpligt för en placerare som redan har lite mer placeringserfarenhet och som vill ha en lite annorlunda avkastningsprofil för sin portfölj. Enligt Lindholm kan kunden få ta del redan med en minimiplacering på 5 000 euro. 

– Efter minimiplaceringen kan placeraren om hen så önskar göra så många engångsplaceringar på minst 1 000 euro som hen vill, tillägger Lindholm.

Förutom aktie- och ränteplaceringar bör en placerare ha så kallade alternativa placeringar i sin portfölj, och denna placering anses vara en sådan. 

–  Ett nytt placeringsinstrument medför ytterligare diversifiering i placeringsportföljen och ger avkastning även ifall marknaden rör sig i ”sidled”.

Bekanta dig med placeringsobjektet

 

Ändring på kommande också inom den europeiska bilindustrin 

Aktias portföljförvaltare Niko Fagernäs bedömer att det elektriska alternativet snart kommer att vara allt flera konsumenters val vid bilaffärer. År 2020 var elbilarnas andel av den totala försäljningen av nya bilar ca 5 procent, då andelen under föregående år var 2,7 procent.

Till skillnad från USA, där diskussionen kring grön bilkörning cirkulerar i stort sett kring varumärket Tesla och bolagets högt värderade aktie, finns det i Europa flera biltillverkare som för närvarande slipar på sina elektrifieringsstrategier för sin framtida bilproduktion.

Historiskt sett är företagen inom bilindustrin i Europa emellertid fortfarande mycket förmånligt värderade.

– Volkswagen är en av de första europeiska biltillverkarna vars aktievärdering- och kurs har börjat stiga tack vare en trovärdig elektrifieringsstrategi, avslutar Fagernäs.

 

Den globala elbilsmarknaden 2010-2030 (prognos)

– EU-kommissionens initiativ kommer tydligt att påskynda förnyelsen av det europeiska bilbeståndet. Bilbeståndet kommer att elektrifieras snabbt ”i ett svep” under detta årtionde och också i början av nästa.

 

* Kupongavkastningen är preliminär. Den slutliga kupongavkastningen fastställs på emissionsdagen och den kommer att vara minst 6 %.


** Du kan läsa mera om det nya placeringsinstrumentet här. Aktia Aktiecertifikat Elektrifierad Bilindustri är ett 1–5-årigt placeringsinstrument som emitterats av Danske Bank A/S. Ingen säkerhet har ställts för aktiecertifikatet. Aktiecertifikatet omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på samtliga teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi.