Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktian nimissä lähetetään aktiivisesti huijausviestejä. Myös huijausverkkolaskuja on liikkeellä.

Lue lisää täältä.

Sijoituskori Aktia Asunnot+ sopii sinulle, joka haluat sijoittaa vaivattomasti säästövakuutuksen kautta ja hajauttaa sijoituksiasi kiinteistösijoitusten omaisuusluokkaan.

Sijoituskori Aktia Asunnot+ sopii sinulle, joka

  • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä.
  • arvostat sijoituskohteen hyvää likviditeettiä
  • haluat sijoittaa kiinteistöihin vaivattomasti
  • haluat hajauttaa sijoituksiasi kiinteistösijoitusten omaisuusluokkaan
  • tiedostat kiinteistösijoittamisen sisältämät erityispiirteet ja olet tietoinen, että korin kohde-etuus rahasto käyttää velkarahoitusta
  • tiedostat että sijoituskoriin liittyy sijoitusajasta riippumaton lunastuspalkkio

Kiinteistösijoittaminen on perinteisesti ollut mahdollista vain ammattisijoittajille suuren pääomasidonnaisuuden ja osaamisvaatimusten takia. Kiinteistösijoitukset täydentävät kuitenkin perinteisiä sijoituksia ja hajauttavat riskiä. Erityisesti asunnot ovat tarjonneet vakaata tuottoa myös talouden heilahteluissa ja tämänhetkinen markkinatilanne tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa valmiiden kassavirtakohteiden lisäksi rakennutettaviin vuokra-asuntokohteisiin.

Sijoituskori Aktia Asunnot+ sijoittaa varansa normaalipainossa vähintään 99 %:sti asuinkiinteistöihin sijoittavaan Erikoissijoitusrahasto Aktia Asunnot+:aan, joka on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä kestäviä ominaisuuksia edistävä tuote. Rahasto ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät.  

”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisätyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristöön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua sijoituskorin sääntöihin ja avaintietoasiakirjaan.

Kurssikehitys

Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Perustiedot

Salkunhoitaja Aktia Henkivakuutus Oy
Perustettu 1.3.2022
Minimisijoitus 40 €
Merkintäkulu 2 %
Lunastuskulu 1,5 % nostettavasta säästöstä
Korin hallinnointipalkkio 0,50 %

Sijoituskori on liitettävissä ainoastaan osaksi Aktia Henkivakuutus Oy:n erikseen määrittelemiin vakuutusratkaisuihin. Vakuutussäästöstä peritään vakuutuksen hallinnoinnista vuotuinen palkkio, joka on kerrottu tuotteen tuotetiedoissa ja lisäksi sijoituskorin palkkiot yllä olevan taulukon mukaisesti. 

Raportit ja dokumentit

Yleistä sijoittamisesta

Kaikkea sijoitustoimintaamme ohjaa vastuullisen sijoittamisen periaatteemme ja ilmastostrategiamme. Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta täältä.

Eduskunta on 13.3.2019 hyväksynyt lakimuutokset, joiden seurauksena säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verotusmenettely muuttuu 1.1.2020 alkaen. Muutoksella on vaikutuksia myös Aktia Henkivakuutuksen myöntämien säästöhenkivakuutuksien verotusmenettelyyn.

Osittaiset säästön nostot vakuutuksesta

Verotusmenettelyn muutos vaikuttaa säästöhenkivakuutuksesta tehtäviin osittaisiin säästön nostoihin. Osittaisien säästön nostojen verotusmenettely on jatkossa samankaltainen kuin esimerkiksi sijoitusrahastojen ja suorien osakesijoituksen verotusmenettely vastaavassa tilanteessa.

Vakuutuksesta nostettava osittainen säästö sisältää 1.1.2020 alkaen aina sekä pääomaa että tuottoa. Veroseuraamusta ei synny, jos vakuutukseen ei ole kertynyt tuottoa.

Julkisuudessa on esitetty tietoja, joiden mukaan myös pääomasta, eli vakuutuksen maksetuista maksuista, maksettaisiin veroa 1.1.2020 alkaen.  Nämä tiedot ovat virheellisiä. Vakuutussäästön pääomaa ei siis veroteta jatkossakaan, vaan verotusmenettelyn muutos vaikuttaa ainoastaan tuoton verotusajankohtaan.

Nostettavasta säästöstä katsotaan ensi vuoden alusta veronalaiseksi pääomatuloksi se suhteellinen osa säästöstä, joka nostohetkellä vastaa tuoton osuutta vakuutuksen kokonaissäästön määrästä. Tuotoksi katsotaan se osuus säästöstä, joka ylittää vakuutukseen maksettujen maksujen määrän.

Esimerkki, osittainen nosto ennen 1.1.2020:

Vakuutuksessa on säästöjä 20 000 euroa, josta pääomaa on 15 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Vakuutuksesta nostetaan 5 000 euroa, joka on kokonaan pääomaa eikä nostosta peritä veroa.

Vakuutuksessa on säästöjä 20 000 euroa, josta pääomaa on 15 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Vakuutuksesta nostetaan 16 000 euroa, josta tuoton osuus on 1 000 euroa, joka verotetaan pääomatulona. Vakuutusyhtiö tekee nostettavasta tuotosta 30 % ennakonpidätyksen, jolloin veron määrä on 333 euroa.

Esimerkki, osittainen nosto 1.1.2020 jälkeen:

Vakuutuksessa on säästöjä 20 000 euroa, josta pääomaa on 15 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Vakuutuksesta nostetaan 5 000 euroa, jolloin pääoman osuudeksi muodostuu 3 750 euroa ja tuoton osuudeksi 1 250 euroa. Vakuutusyhtiö pidättää nostettavasta tuotosta 30 % pääomatuloveron, jolloin veron määrä on 375 euroa.

Vakuutuksessa on säästöjä 20 000 euroa, josta pääomaa on 15 000 euroa ja tuottoa 5 000 euroa. Vakuutuksesta nostetaan 16 000 euroa, josta pääoman osuudeksi muodostuu 12 000 euroa ja tuoton osuudeksi 4 000 euroa. Vakuutusyhtiö pidättää nostettavasta tuotosta 30 % pääomatuloveron, jolloin veron määrä on 1 200 euroa.

Tappiollisena päättyvä säästöhenkivakuutus

Tappiollisena päättyvän säästöhenkivakuutuksen verotuskäytäntö muuttuu siten, että 1.1.2020 alkaen vakuutuksen tappion voi vähentää vakuutuksen päättymisvuonna kaikista veronalaisista pääomatuloista.

Vakuutuksen tappio verotuksessa muodostuu, kun vakuutuksesta nostettava säästö jää alle siihen tehtyjen sijoitusten määrän.  Jos verovuoden muut pääomatulot eivät riitä vakuutuksen tappion vähentämiseen, muodostuu jäljelle jäävästä tappion määrästä pääomatulolajin tappio, joka on vähennyskelpoinen kymmenen vuoden ajan.

Säästöhenkivakuutus on helppo ja joustava ratkaisu, myös jatkossa

Säästöhenkivakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten tuoton verotus yhdenmukaistuu vuoden 2020 alusta. Säästöhenkivakuutus on veromuutostenkin jälkeen helppo ja joustava sekä verotuksellisesti tehokas ratkaisu pitkäaikaiseen säästämiseen ja varallisuuden kartuttamiseen.

Jos tavoitteesi ja säästötarpeesi eivät ole muuttuneet, eivät muutokset vaadi sinulta erillisiä toimenpiteitä. Voit jatkaa säästämistä kuten ennenkin.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Sijoituksilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia kestävyysvaikutuksia. Huomioimalla pääasialliset negatiiviset kestävyysvaikutukset sijoitustoiminnassa pyritään ymmärtämään mahdollisimman hyvin sijoituskohteiden negatiiviset vaikutukset ympäristöön tai yhteiskuntaan. Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kuvaa miten haitallisia kestävyysvaikutuksia otetaan huomioon Aktian sijoitustoiminnassa. Tästä käytetään myös termiä PAI-statement.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Tiivistelmä

Tiivistelmä rahoitustuotteille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (pdf) 

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, ja vaikka sillä ei ole kestävää sijoitustavoitetta, se sijoittaa osan nettovarallisuudestaan kestäviin sijoituksiin.

Rahoitustuotteen päätöksentekoprosessissa ja sijoitusstrategiassa huomioidaan kestävyysriskit ja -tekijät sekä pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI). Keskeiset kansainväliset sopimukset ja normit, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistus ja muut YK:n sopimukset, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (UN Sustainable Development Goals), YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus, ILO:n sopimukset, ja OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille luovat rahoitustuotteen vastuullisen sijoittamisen arvopohjan. Rahoitustuote noudattaa ja edistää EU:n kestävää sijoittamista helpottavan kehyksen (2020/852) mukaisia vähimmäistason suojatoimia, YK:n Global Compact periaatteita ja varovaisuusperiaatetta. Hyvä hallintotapa vähimmäisvaatimuksena ja vähimmäistason suojavaatimusten mukaisuus varmistetaan kattavan DD-prosessin kautta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahoitustuote noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia ja se edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. Rahoitustuote ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Pääasialliset haitalliset vaikutukset (PAI) ja sijoitusten kielteinen vaikutus kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoitusprosessia.

Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä rahastonhoitajan vastuullisuuspolitiikkaa. Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista. Rahoitustuote seuraa myös Aktian ilmastostrategian mukaisia tavoitteita. Rahastonhoitajan vastuullisuusperiaatteet saatavilla vastuullisuuspolitiikasta.

Rahoitustuotteen sijoitusprosessissa sijoituskohteina olevien yritysten hyviä hallintotapoja analysoidaan ennen sijoitusta sekä monitoroidaan sijoitusten aikana. Hyviä hallintotapoja analysoidaan Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti sekä rahastonhoitajan vastuullisuuspolitiikan mukaisesti. Sijoituskohteiden osalta odotetaan ja seurataan, että sijoituskohteena olevat yhtiöt kunnioittavat ihmisoikeuksia, kohtelevat työntekijöitään asianmukaisesti ja tasa-arvoisesti, hallitsevat ympäristövaikutuksia ja noudattavat hyvää hallintotapaa seuraten toiminnalle soveltuvasti kansainvälistä normistoa ja hyvää liiketapaa määritteleviä minimivaatimuksia, joita esimerkiksi YK, ILO, OECD ja EU ovat julkaisseet. Ennen sijoitusta laaditaan asianmukaiset ja huolelliset ESG-, taloudelliset-, kaupalliset-, vero- ja juridiset due diligence -arvioinnit, joiden tulee täyttää vaaditut kriteerit. Sijoituskohteina olevien yhtiöiden tulee lisäksi sitoutua käyttöönottamaan hyvän hallintatavan mukaiset prosessit sekä dokumentoimaan näiden toteutumista. Hyvä hallintotapa on minimivaatimus.  

Vaihtoehtorahastonhoitaja toimii jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä sijoituskohteiden kanssa, varmistaakseen, että vastuullisuustyö on sovellettavien kriteerien mukaista ja tukee sijoitustoiminnan kehittämistä aktiivisen omistajuuden kautta.

Sijoitusstrategia

Rahoitustuote noudattaa Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteita, rahastonhoitajan vastuullisuuspolitiikkaa sekä rahoitustuotteen sijoitusstrategiaa. Rahoitustuote noudattaa EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 8 artiklan mukaisia tiedonantovelvollisuuksia ja se edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön liittyviä ominaisuuksia. Rahoitustuote ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Pääasialliset haitalliset vaikutukset (PAI) ja sijoitusten kielteinen vaikutus kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoitusprosessia.

Rahoitustuotteen sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella salkunhoidolla saavuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea ja tasainen vuotuinen tuotto sijoittamalla varat näiden sääntöjen mukaisesti. Tuotto muodostuu ensisijaisesti rahoitustuotteen omistamien kohteiden vuokratuotoista sekä arvonmuutoksista. Rahoitustuotteella ei ole vertailuindeksiä. 

Vastuullisuustekijöiden huomiointi on kiinteä osa sijoituspäätöksiä. Tarkempi kuvaus Aktian vastuullisen sijoittamisen menetelmistä on saatavilla Aktian vastuullisen sijoittamisen periaatteista, rahastonhoitajan vastuullisuusperiaatteista rahastonhoitajan vastuullisuuspolitiikasta sekä tarkempi kuvaus rahoitustuotteen sijoitusstrategiasta saatavilla avaintietoasiakirjasta.

Sijoitusten osuus

Aktialla ei ole välittömiä vastuita sijoituskohteina oleviin yhteisöihin tai mitään muun tyyppisiä näihin yhteisöihin liittyviä vastuita.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahoitustuotteen ympäristöön liittyvien ominaisuuksien toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Kestävyysindikaattoreita käytetään osana sijoituspäätöksiä, salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen ja seurantaan käytetään kullekin ominaisuudelle ominaisia valvontamekanismeja, tapoja ja menetelmiä, jotka perustuvat joko Aktian sekä rahastonhoitajan omiin tai ulkopuolisen palveluntarjoajan valvontamekanismeihin, dataan ja menetelmiin.

Menetelmät

Rahoitustuotteen edistettävien ympäristöön liittyvien ominaisuuksien seuranta tapahtuu keräämällä ja raportoimalla tietoa rahaston kestävyysindikaattoreista. Nämä kestävyysindikaattorit kuvaavat sijoituskohteiden kestävyysominaisuuksia ja sijoituskohteiden rahoitustuotteen strategianmukaisuutta. Rahoitustuote seuraa sen sijoituskohteiden kestävyysindikaattoreiden ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä ja muutosta läpi rahoitustuotteen elinkaaren.

Vaihtoehtorahastonhoitaja toimii jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä sijoituskohteiden kanssa, varmistaakseen, että vastuullisuustyö on sovellettavien kriteerien mukaista ja tukee sijoitustoiminnan kehittämistä aktiivisen omistajuuden kautta.

Hyvä hallintotapa ja vähimmäistason suojavaatimusten mukaisuus varmistetaan kattavan DD-prosessin kautta.

Ympäristöön liittyviä ominaisuuksia sekä pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin otetaan huomioon osana sijoituspäätöksiä erilaisin menetelmin, jotka voivat olla kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia sekä perustua sekä Aktian sekä rahastonhoitajan omiin menetelmiin, että ulkoisen palveluntarjoajan dataan ja menetelmiin. Menetelmät voivat erota omaisuusluokkakohtaisesti ja menetelmiä pystytään hyödyntämään siinä määrin, kuin soveltuvaa dataa ja tietoa on saatavilla. Ominaisuuksien toteutumista monitoroidaan ja raportoidaan säännöllisesti. Ominaisuuksista ja menetelmistä raportoidaan esimerkiksi Aktian vastuullisen sijoittamisen katsauksessa puolivuosittain.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Rahoitustuotteen osalta hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tietoja ja -lähteitä osana sijoituspäätöksiä ja salkunhoitoa. Tietolähteinä käytetään Aktian ja rahastonhoitajan valitsemia ulkoisten palveluntarjoajien datalähteitä vastuullisen sijoittamisen menetelmien toteuttamiseen. Tietolähteitä käytetään osana salkunhoitoa, raportointia ja monitorointia. Ulkoisille palveluntarjoajille suoritetaan arviointi sovellettavien menetelmien selvittämiseksi ja tietojen laadun varmistamiseksi. Tietolähteitä hyödynnetään siinä laajuudessa kuin on saatavilla ja mahdollista. Puutteellista tietoa pyritään tarvittaessa rikastamaan muilla kvali- ja kvantitatiivisilla menetelmillä ja tietolähteillä.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Tietolähteet vaihtelevat omaisuusluokasta riippuen sekä kulloinkin voimassa olevien sääntelyn määritelmien mukaan. Ilmasto- ja muita ympäristöindikaattoreita käytetään näihin liittyvien ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseen siinä laajuudessa kuin asianmukaista tietoa on saatavilla. Ympäristöön liittyvien ominaisuuksien ja kestävyysriskien huomioimiseen vaikuttaa myös kyseisen sijoitussalkun sijoitushorisontti, tavoitteet sekä muu salkun sijoitusuniversumia koskeva sääntely.

Asianmukainen huolellisuus

Asianmukaista huolellisuutta noudatetaan rahoitustuotteen perustana olevien omaisuuserien suhteen, muun muassa tätä asianmukaista huolellisuutta koskevia sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia.

Vaikuttamispolitiikat

Vaikuttamisella, omistajaohjauksella ja aktiivisella omistajuudella Aktia ja rahastonhoitaja edistää sijoituskohteina olevien rahoitustuotteiden hyvää hallintoa sekä edellytyksiä sijoituskohteiden tai sijoitussalkkujen hyvään pitkän aikavälin tuottokehitykseen. Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen on yksi vastuullisen sijoittamisen menetelmistä.

Rahastonhoitaja toimii jatkuvasti tiiviissä yhteistyössä sijoituskohteiden kanssa, varmistaakseen, että vastuullisuustyö on sovellettavien kriteerien mukaista ja tukee sijoitustoiminnan kehittämistä aktiivisen omistajuuden kautta. Rahoitustuotteen omistamien kiinteistöyhtiöiden osalta on omistajataholla mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä käytäntöjään ja edistämään pitkän aikavälin näkökulman huomioon ottamista päätöksenteossa. 

Sijoituskohteisiin vaikutetaan aina, jos havaitaan vähimmäisvaatimusten rikkomuksia tai kriittisiä haitallisia kestävyysvaikutuksia. Lisäksi vaikutetaan valintaperusteisesti sijoituskohteisiin, jotta edistetään muiden havaittujen positiivisten ja negatiivisten kestävyystekijöiden hallintaa. Niitä kohteita ja aiheita priorisoidaan, joissa nähdään vaikuttamisellamme olevan merkittävin mahdollisuus edistää kestävää kehitystä. Vaikuttamisessa suositaan mahdollisuuksien mukaan aktiivisia yhteistyötapoja. Kohteisiin vaikutetaan tapauksesta riippuen omien suorien tapaamisten avulla, yhdessä muiden osakkeenomistajien tai sidosryhmien kanssa tai esimerkiksi äänestämällä yhtiökokouksissa. Rahastonhoitaja ylläpitää tietoja aktiivisen omistamisen keinoista, kanavista, työkaluista, laajuudesta, vastuista ja vaikutuksista. Mahdolliset eturistiriidat huomioidaan toimenpiteitä suunniteltaessa.

Vakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Aktia Pankki toimii.

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Kestävyysluokitus tietojen hakupäivänä. Yritysten ja valtioiden kestävyyspisteet ja sijoitustyyli tietojen hakupäivänä. Morningstarin Sustainability Score sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Tiedot tietojen hakupäivästä ovat saatavilla pyynnöstä.

Hiilimittarit tietojen hakupäivänä. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä. Tiedot perustuvat ainoastaan pitkiin positioihin.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.