Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Placeringskorg Aktia Bostäder+ lämpar sig för dig som vill ha en enkel sparförsäkringslösning och vill diversifiera dina placeringar i tillgångsslaget fastighetsplaceringar.

Placeringskorg Aktia Bostäder+ lämpar sig för dig som

  • har en lång investeringshorisont 
  • uppskattar placeringsobjektets likviditet
  • söker ett enkelt sätt att investera i fastigheter
  • vill diversifiera dina placeringar i tillgångsslaget fastighetsplaceringar
  • känner fastigihetsmarknadens särdrag och accepterar att fonden använder kredit vid investering
  • du förstår att i placeringkorgen ingår en inlösenavgift som är oberoende av placeringstiden

Fastighetsplacerande har traditionellt varit möjligt endast för yrkesmässiga placerare på grund av kapitalbindning och kompetenskrav. Fastighetsplaceringar kompletterar dock traditionella placeringar och sprider risken genom. I synnerhet bostäder har gett en stabil avkastning också i de ekonomiska svängningarna, och det rådande marknadsläget gör det möjligt att placera förutom i färdiga kassaflödesobjekt även i hyresbostäder som ska byggas.

Placeringskorg Aktia Bostäder+ placerar sina medel i neutralvikt minst 99 % i Specialplaceringsfonden Aktia Bostäder+ som är en specialplaceringsfond som placerar i bostadsfastighetersom och främjar miljömässig eller social hållbarhet. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -faktorer i investeringsprocessen. 

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med placeringskorgens regler och Faktablad-dokument innan teckningen görs.

Kursutveckling

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Grunduppgifter

Portföljförvaltare Aktia Livförsäkring Ab
Grundad 1.3.2022
Minimiplacering 40 €
Teckningskostnad 2 %
Inlösenkostnad 1,5 % av uttagen besparing
Avgift för administration 0,50 %

Placeringskorgen kan bifogas endast till specifika försäkringslösningar som beviljas av Aktia Livförsäkring Ab. Årlig adminstrationsavgift debiteras från försäkringsbesparingen. Information om avgiften kan läsas i produktfakta. Placeringskorgens kostnader debiteras enligt tabellen ovan.

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Riksdagen har 13.3.2019 godkänt lagändringarna, till följd av vilka beskattningsförfarandet av sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal ändrar 1.1.2020. Förändringarna inverkar också på de sparlivförsäkringar som Aktia Livförsäkring beviljat.

Delvisa lyft från försäkringsbesparingen

Det ändrade beskattningsförfarandet påverkar delvisa lyft från försäkringsbesparingen. I fortsättningen är beskattningsförfarandet för delvisa lyft från sparlivförsäkringar motsvarande som till exempel lyft från placeringsfonder och direkta aktieplaceringar.

Av det sparbelopp som lyfts från en sparlivförsäkring fr.o.m. 1.1.2020 betraktas alltid en del som eget kapital och en del som avkastning. Om besparingen inte har avkastat någonting, avdras inte heller någon skatt.

I offentligheten har framförts uppgifter enligt vilka också kapitalet dvs. de betalningar som gjorts i försäkringen skulle vara skattepliktigt fr.o.m. 1.1.2020. De här uppgifterna är felaktiga. Försäkringsbesparingens kapital beskattas inte heller i fortsättningen utan det ändrade beskattningsförfarandet inverkar endast på avkastningens beskattningstidpunkt.

Av den besparing som lyfts betraktas från och med nästa års början som skattepliktig kapitalinkomst den relativa delen av besparingen som vid tidpunkten för lyftet motsvarar avkastningens del av försäkringens totalbesparing. Som avkastning betraktas den andel av besparingen som överstiger de sammanlagda inbetalda försäkringspremierna.

Exempel, dellyft före 1.1.2020:

Försäkringsbesparingen uppgår till 20 000 euro av vilket 15 000 euro är eget kapital och 5 000 euro är avkastning. Från försäkringen lyfts 5 000 euro som är eget kapital och ingen skatt uppbärs på lyftet.

Försäkringsbesparingen uppgår till 20 000 euro av vilket 15 000 euro är eget kapital och 5 000 euro är avkastning. Från försäkringen lyfts 16 000 euro av vilket 1 000 euro är avkastning som beskattas som kapitalinkomst. Försäkringsbolaget avdrar 30 % dvs. 333 euro förskottsinnehållning på avkastningen som lyfts.

Exempel, dellyft fr.o.m. 1.1.2020:

Försäkringsbesparingen uppgår till 20 000 euro av vilket 15 000 euro är eget kapital och 5 000 euro är avkastning. Från försäkringen lyfts 5 000 euro av vilket 3 750 euro är eget kapital och 1 250 euro är avkastning. Försäkringsbolaget avdrar 30 % dvs. 375 euro förskottsinnehållning på avkastningen.

Försäkringsbesparingen uppgår till 20 000 euro av vilket 15 000 euro är eget kapital och 5 000 euro är avkastning. Från försäkringen lyfts 16 000 euro av vilket 12 000 euro är eget kapital och 4 000 euro avkastning. Försäkringsbolaget avdrar 30 % dvs. 1 200 euro förskottsinnehållning på avkastningen. Den uppskattade kapitalskatten är 1 200 euro.

Förluster i sparlivförsäkringar

Beskattningsförfarandet för en sparlivförsäkring som upphör med förlust ändrar så att fr.o.m. 1.1.2020 kan försäkringens förlust avdras från alla skattepliktiga kapitalinkomster under det år försäkringen upphör.

Försäkringens förlust bildas i beskattningen när sparbeloppet som lyfts från försäkringen under hela försäkringstiden är mindre än det kapital som placerats i försäkringen. Ifall skatteårets övriga kapitalinkomster inte räcker till att avdra förlusten, bildar den återstående förlusten kapitalinkomstartens förlust som är avdragsgill i 10 år.

Sparlivförsäkringen är en enkel och flexibel lösning, även i framtiden

Beskattningen av sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal förenhetligas fr.o.m. 1.1.2020. Sparlivförsäkringen är en enkel, flexibel och skattemässigt effektiv lösning för långsiktigt sparande och förmögenhetsförvaltning.

Om dina sparplaner och dina målsättningar inte avsevärt ändrat kräver skatteändringen inte några åtgärder. Du kan fritt fortsätta ditt sparande som förut.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Placeringar kan ha både positiva och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Genom att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i placeringsverksamheten strävar man efter att så väl som möjligt förstå placeringsobjektens negativa konsekvenser för miljön eller samhället. Redogörelsen för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beskriver hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i Aktias placeringsverksamhet. För detta används också termen PAI-statement. 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Sammanfattning

Sammanfattning för finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (pdf) 

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade egenskaper, men har inte som mål att göra hållbara investeringar, och även om den inte har hållbar investering som mål kommer den att placera en del av sitt andelsvärde i hållbara investeringar.

I beslutsprocessen och investeringsstrategin för den finansiella produkten beaktas hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling (PAI). Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), FN:s Riodeklaration om miljö och utveckling, ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande för den finansiella produkten. Den finansiella produkten efterföljer och främjar minimiskyddsåtgärderna enligt EU:s ram för att underlätta hållbara investeringar (2020/852), FN:s Global Compact-principer samt försiktighetsprincipen. Praxis för god styrning som minimikrav samt efterlevnaden av kraven på minimiskyddsåtgärder säkerställs genom en omfattande DD-process.

Miljörelaterade eller sociala egenskaper hos den finansiella produkten

Den finansiella produkten iakttar informationsskyldigheterna enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och främjar miljörelaterade egenskaper vid sidan av andra egenskaper. Den finansiella produkten tar hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i beslutsprocessen som gäller investeringar. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen.

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande och fondförvaltarens hållbarhetspolicy. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande. Den finansiella produkten följer också Aktias klimatstrategiska mål. Fondförvaltarens hållbarhetsprinciper finns tillgängliga i hållbarhetspolicyn.

I investeringsprocessen för den finansiella produkten analyseras praxis för god styrning hos de företag som utgör investeringsobjekt innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden. Praxis för god styrning analyseras i enlighet med Aktias principer för ansvarsfullt investerande och enligt fondförvaltarens hållbarhetspolicy. När det gäller investeringsobjekten förväntar man sig och följer upp att de företag som utgör investeringsobjekt respekterar de mänskliga rättigheterna, behandlar sina anställda på ett korrekt och jämlikt sätt, hanterar miljöpåverkan och följer praxis för god styrning i enlighet med för verksamheten tillämpliga internationella normer samt de minimikrav som definierar god affärssed som offentliggjorts av till exempel FN, ILO, OECD och EU. Före investeringen görs tillbörliga och noggranna ESG-, handels- och skattebedömningar samt ekonomiska bedömningar och juridiska due diligence-bedömningar som ska uppfylla de förutsatta kriterierna. Bolagen som utgör investeringsobjekt ska dessutom förbinda sig att införa processer i enlighet med praxis för god styrning samt dokumentera genomförandet av dessa processer. Att följa praxis för god styrning är ett minimikrav.  

AIF-förvaltaren för ett kontinuerligt nära samarbete med investeringsobjekten för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förenligt med de kriterier som tillämpas och stöder utvecklingen av investeringsverksamheten genom aktivt ägarskap.

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande, fondförvaltarens hållbarhetspolicy och den finansiella produktens investeringsstrategi. Den finansiella produkten iakttar informationsskyldigheterna enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och främjar miljörelaterade egenskaper vid sidan av andra egenskaper. Den finansiella produkten tar hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer i beslutsprocessen som gäller investeringar. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen.

Målet för den finansiella produktens investeringsverksamhet är att genom aktiv portföljförvaltning på lång sikt uppnå en så hög och jämn årlig avkastning som möjligt genom att investera medlen i enlighet med dessa stadgar. Avkastningen utgörs främst av hyresintäkter från objekt som ägs av den finansiella produkten samt värdeförändringar. Den finansiella produkten har inget jämförelseindex. 

Beaktandet av hållbarhetsfaktorerna är en integrerad del av investeringsbesluten. Aktias metoder för ansvarsfullt investerande beskrivs närmare i Aktias principer för ansvarsfullt investerande, fondförvaltarens hållbarhetsprinciper beskrivs närmare i fondförvaltarens hållbarhetspolicy, och den finansiella produktens placeringsstrategi beskrivs närmare i faktabladet.

Andel av investeringar

Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Förverkligandet av den finansiella produktens miljörelaterade egenskaper övervakas och rapporteras regelbundet. Hållbarhetsindikatorerna används som en del av investeringsbeslut, portföljförvaltning, rapportering och övervakning. För att mäta och övervaka hur egenskaperna förverkligas används kontrollmekanismer och metoder som är specifika för varje egenskap, och som bygger på antingen Aktias och fondförvaltarens egna eller en extern tjänsteleverantörs kontrollmekanismer, data och metoder.

Metoder

Uppföljningen av de miljörelaterade egenskaper som den finansiella produkten främjar sker genom insamling och rapportering av uppgifter om fondens hållbarhetsindikatorer. Dessa hållbarhetsindikatorer beskriver investeringsobjektens hållbarhetsegenskaper och hur väl investeringsobjekten överensstämmer med den finansiella produktens strategi. Den finansiella produkten följer utvecklingen och förändringen av hållbarhetsindikatorerna för fondens investeringsobjekt och indikatorerna för mätning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna under den finansiella produktens hela livscykel.

AIF-förvaltaren för ett kontinuerligt nära samarbete med investeringsobjekten för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förenligt med de kriterier som tillämpas och stöder utvecklingen av investeringsverksamheten genom aktivt ägarskap.

Praxis för god styrning och efterlevnaden av kraven på minimiskyddsåtgärder säkerställs genom en omfattande DD-process.

Miljörelaterade egenskaper samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas som en del av investeringsbesluten med hjälp av olika metoder som kan vara kvalitativa och kvantitativa samt basera sig både på Aktias samt fondförvaltarens egna metoder och på en extern tjänsteleverantörs data och metoder. Metoderna kan skilja sig åt beroende på tillgångsslag och kan utnyttjas i den mån lämpliga data och information finns tillgängliga. Förverkligandet av egenskaperna övervakas och rapporteras regelbundet. Man rapporterar om egenskaperna och metoderna till exempel halvårsvis i Aktias översikt över ansvarsfullt investerande.

Datakällor och databehandling

När det gäller den finansiella produkten används både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som Aktia och fondförvaltaren valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investerande. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Externa tjänsteleverantörer utvärderas för att fastställa vilka metoder som ska tillämpas och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Datakällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt. Vid behov försöker man komplettera bristfälliga data med andra kvalitativa och kvantitativa metoder och datakällor.

Begränsningar för metoder och data

Datakällorna varierar beroende på tillgångsslag och enligt de vid var tid gällande definitionerna i regleringen. Klimatindikatorer och andra miljöindikatorer används för att mäta förverkligandet av egenskaper i anslutning till dessa i den utsträckning relevant information finns tillgänglig. På beaktandet av miljörelaterade egenskaper samt hållbarhetsrisker inverkar även den ifrågavarande investeringsportföljens investeringshorisont, målsättningar samt övrig reglering som gäller portföljens investeringsuniversum.

Due diligence

Due diligence ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, vilket bland annat innefattar interna och externa due diligence-kontroller.

Strategier för påverkan

Aktia och fondförvaltaren använder sig av påverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning av de finansiella produkter som utgör investeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i investeringsobjekten eller investeringsportföljerna. Aktivt ägarskap och påverkan hör till metoderna för ansvarsfullt investerande.

Fondförvaltaren för ett kontinuerligt nära samarbete med investeringsobjekten för att säkerställa att hållbarhetsarbetet är förenligt med de kriterier som tillämpas och stöder utvecklingen av investeringsverksamheten genom aktivt ägarskap. När det gäller fastighetsbolag som ägs av den finansiella produkten, har ägaren möjlighet att påverka praxis i fråga om miljö, samhälle och god styrning och att arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet.

Påverkan idkas alltid på investeringsobjekten om man upptäcker överträdelser av minimikraven eller kritiska negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Dessutom påverkar man investeringsobjekt på urvalsbasis för att främja hanteringen av andra positiva och negativa hållbarhetsfaktorer som observerats. Sådana objekt och frågor prioriteras, där man anser sig ha den största möjligheten att genom påverkan främja hållbar utveckling. I påverkansarbetet föredras i mån av möjlighet aktiva samarbetssätt. Beroende på fallet påverkas objekten genom direkta, enskilda möten, tillsammans med andra aktieägare eller intressenter, eller till exempel genom att rösta vid bolagsstämmor. Fondförvaltaren förvaltar information om metoder, kanaler, verktyg och ansvar i fråga om aktivt ägarskap samt om dess omfattning och konsekvenser. Eventuella intressekonflikter beaktas när åtgärder planeras.

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsratingen, dvs. sustainability rating, bildas när Morningstars data täcker minst 67 procent. Morningstars sustainability rating innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Morningstar® Low Carbon Designation™-märket ges när Morningstars data täcker minst 67 procent av fondens placeringar och när placeringarnas koldioxidrisker och exponering för fossila bränslen är liten. Mer information om metodiken direkt från tjänsteleverantören och i tjänsteleverantörens dokumentation. Informationen baseras på datahämtningsdatumet. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.