Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen – miksi Aktia kysyy?

Pankeilla ja finanssilaitoksilla on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Meillä tulee olla riittävät tiedot asiakkaasta, asiakkaan liiketoiminnasta, edustajista, omistajista, tosiasiallisista edunsaajista ja verostatuksesta. Pankkien velvollisuus on estää palveluiden väärinkäytökset sekä sellainen liiketoiminta, joka liittyy rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja talousrikoksiin. Esitämme erilaisia kysymyksiä asiakkaan tuntemiseksi ja tunnistamiseksi, jotta meillä olisi ajantasaiset tiedot asiakassuhteen aikana ja pankkiasiointi olisi turvallista. Voidaksemme tarjota juuri sinun tilanteeseesi sopivaa taloudellista neuvonantoa ja laadukkaita palveluita, on tärkeää, että meillä on ajantasaiset tiedot sinusta ja toiminnastasi.

Varmistaaksemme tietojesi pysymisen ajantasaisina esitämme sinulle kysymyksiä asiakassuhteen alussa sekä myöhemmin asioidessasi kanssamme konttorissa, verkkopankissa tai puhelimessa.

 

Henkilöasiakkaat

Mitä tietoja kysytään?

Meidän on kaikissa tilanteissa tunnistettava asiakkaamme. Tunnistaminen varmistetaan yleensä hyväksymiemme henkilöllisyystodistusten avulla. Meidän on myös saatava tietoa mm. toiminnastasi, taloudellista tilanteestasi ja varojesi alkuperästä sekä missä maassa sinua verotetaan. Käsittelemme kaikkia antamiasi tietoja luottamuksellisesti soveltuvien salassapitosäännösten mukaan. Lue lisää siitä, miten henkilötietoja käsitellään Aktiassa tästä.

Kysymyksiä voi syntyä esim. kun tilillesi on tullut suurempi summa rahaa. Silloin saatamme kysyä rahojen alkuperää tai mihin tarkoitukseen rahat ovat. Kyselyihin tulee yleensä vastata kirjallisesti.

Pyydämme sinua huomioimaan, että kysymykset esitetään oman turvallisuutesi vuoksi.

Meidän velvollisuutemme on myös tietää, jos ole poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö jossain toisessa valtiossa (PEP), sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen liikekumppani.
 

Hyväksymme seuraavat henkilöllisyystodistukset

Suomalaisen viranomaisen myöntämä:

 • passi
 • Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
 • 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti

Ulkomaisen viranomaisen myöntämä matkustusasiakirja:

 • passi
 • Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus

Henkilöllisyystodistuksen tulee olla ehjä ja voimassa.

Finanssivalvonnan sivuilla voit tutustua tarkemmin asiakkaan tunnistamisen ja tuntemisen vaatimuksiin.

Täytä Henkilöasiakkaan tuntemistiedot -lomake

Lomakkeen täyttämiseen tarvitset voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen sekä Aktian tai jonkun muun pankin pankkitunnukset. Täytetty lomake allekirjoitetaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi "Onnistuu.fi" -palvelussa.

Täytä tuntemistiedot

Yritysasiakkaat

Mitä tietoja kysytään?

Pankin täytyy tuntea asiakkaan edustajat, omistajat, omistusrakenne ja tosiasialliset edunsaajat. Meillä tulee olla riittävät tiedot liiketoiminnasta, taloudellisesta tilanteesta, asiakkaista ja merkittävimmistä liikekumppaneista. Kysymme myös pankkipalveluiden tarpeista ja rahaliikenteen volyymeista Suomessa ja ulkomailla saadaksemme käsityksen yrityksen/yhteisön tavanomaisesta liiketoiminnasta. Näin voimme puuttua poikkeaviin tapahtumiin ja tilivarojen väärinkäytöksiin.

Asiakirjat

Yhtiön tai yhteisön tunnistaminen perustuu ajantasaiseen otteeseen viranomaisrekisteristä:

Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö

 • kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys

Yhdistys

 • yhdistysrekisteriote, yhdistyksen säännöt

Säätiö

 • säätiörekisteriote ja säännöt

Muut juridiset oikeushenkilöt

 • rekisteriote ja säännöt vastaavista asianmukaisista rekistereistä

Ulkomainen yritys

 • ulkomaisen yrityksen rekisteröintiasiakirja sekä sitä vastaava virallinen todistus, joka on käännetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Yrityksen edustajien, henkilöomistajien ja tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys todennetaan: suomalaisen viranomaisen hyväksymistä asiakirjoista:

 • passi
 • Suomen poliisin myöntämä henkilöllisyystodistus
 • 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti.*

Ulkomaisen viranomaisen hyväksymistä matkustusasiakirjoista:

 • passi
 • Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus.

Asiakirja, josta selviää, mitä/ketä asiakas edustaa pankissa, kuten valtakirja, pöytäkirjanote tai muu dokumentti, joka todentaa aseman yrityksessä.

*Ajokortti ei käy tunnistusvälineenä, mikäli koodi 70 on Erikoisehdot-kohdassa. Suomalainen ajokortti on myönnetty ulkomaalaisen ajokortin tilalle.
 

Yrityksen omistusrakenne ja tosiasiallinen edunsaaja

Lain mukaan pankin on tunnettava yritysasiakkaan omistusrakenne ja omistajien henkilötiedot, ja jos yrityksen omistajiin kuuluu toisia yrityksiä, myös niiden omistusrakenne ja omistajien henkilötiedot. On hyvä toimittaa konsernirakenteen kuvaus ja omistussuhteet, mikäli yritys kuuluu konserniin.

Tunnistamiseen kuuluu, että pankki tuntee myös yrityksen tosiasialliset edunsaajat. He ovat yksityishenkilöitä, joka omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 20% yrityksestä/ yhteisöstä tai käyttävät yrityksessä muutoin määräysvaltaa. Tosiasiallisella edunsaajalla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yrityksen tai yhteisön hallituksen jäsenistä. Jos yrityksen omistajana on toinen yritys, on pankin tiedettävä myös kenellä/keillä henkilöomistajista on 20 %:n tai suurempi välillinen omistus yrityksestä.
 

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

Laki määrittelee, että pankilla on velvollisuus kysyä henkilöiden poliittisesta vaikutusvallasta. Kysymyksellä selvitetään mahdollista määräysvaltaa asiakkaan liiketoimintaan ja pankkiasiointiin. Kysymys koskee henkilöitä, jotka ovat yrityksen/yhteisön omistajia tai edustajia jossain toisessa valtiossa, on sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheisiä liikekumppaneita. Tällaista henkilöä kutsutaan lyhenteellä PEP. Pankki ei kysy henkilöiden poliittisia mielipiteitä. Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on eduskunnan käsittelyssä. Lakiuudistuksessa huomioidaan myös suomalaiset poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt, kun voimassa oleva laki velvoittaa vain ulkomaisten PEP-henkilöiden tunnistamiseen. Suomalaisia PEP:jä ovat esimerkiksi ministerit, kansanedustajat, poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenet, valtio-omisteisten yritysten toimitusjohtajat tai kenraalikunta Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 26.6.2017.
 

Verovelvollisuus

Kansainväliset sopimukset säätelevät sitä, mitä verotukseen liittyviä tietoja asiakkaistaan pankkien ja muiden finanssilaitosten on kerättävä ja raportoitava Verohallinnolle. Verohallinto raportoi puolestaan saadut tiedot eteenpäin niille valtioille, joiden kanssa Suomella on sopimuksia. Veroraportointilainsäädännön johdosta kysymme yrityksen verovelvollisuutta ulkomailla (verotuksellinen asuinmaata) ja mahdollista ulkomaista verotunnistenumeroa, mikäli maa on jokin muu kuin Suomi. Mikäli on epävarmaa, missä maissa yritys on verovelvollinen, pyydämme kääntymään veroviranomaisen puoleen. Emme saa toimia neuvonantajana verolainsäädäntöön tai esim. verotusmaan määräytymiseen liittyen. Yrityksellä/yhteisöllä voi olla yksi tai useampi tosiasiallinen edunsaaja, joka on ulkomailla verovelvollinen. Tietojen antamisvelvollisuus koskee myös tosiasiallisten edunsaajien verovelvollisuutta ulkomailla (verotuksellista asuinmaa) ja verotunnistenumeroa kussakin maassa.
 

Velvollisuus informoida Aktiaa

Pankkitoimintamme perustuu luottamukseen pankin ja asiakkaan välillä. Pankki ylläpitää voimassaolevien asiakassuhteiden tuntemistietoja, ja siksi keskeiset muutokset on syytä päivittää myös pankille. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset omistusrakenteessa, asiakaskunnassa, toimintamaissa, jne. Samoin pankille tulee ilmoittaa, mikäli yrityksen omistajayrityksessä tapahtuu omistusmuutoksia.

Informointivelvollisuus koskee myös yrityksen /yhteisön ja tosiasiallisten edunsaajien verotukselliseen asuinmaahan vaikuttavia muutoksia.
 

Vastaamatta jättäminen

Asiakkaan tunteminen edellyttää riittävien ja tarkoituksenmukaisten tietojen hankkimista asiakkaan toiminnan laadusta ja laajuudesta. Pankilla on lain mukaan oikeus kieltäytyä asiakassuhteen avaamisesta tai jatkamisesta, mikäli asiakkaalta ei saada riittäviä yrityksen/yhteisön tuntemistietoja. Kaikkia pankille annettuja asiakirjoja ja tietoja käsitellään luottamuksella ja pankkisalaisuuden sääntöjen mukaisesti.
 

Miten toimia Aktiassa?

Uusi asiakas

 • Täytä lomake ennalta ja ota se mukaasi tapaamiseen Aktian edustajan kanssa.
 • Katso myös kohta Asiakirjat tarvittavista liitteistä.
Asiakassuhde on jo Aktiassa
 • Täytä lomake
 • Sovi tarvittavista liitteistä Aktian edustajan kanssa.

Pankkien velvollisuuksista saa lisätietoa Finanssialan keskusliiton ja verottajan sivuilta.