Skattskyldighet utomlands (CRS/DAC2 och FATCA -avtalen)

Internationella avtal reglerar vilka uppgifter i anslutning till beskattningen som banker och andra finansinstitut ska samla in om sina kunder och rapportera till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till de stater med vilka Finland har överenskommelser. Därför frågar vi våra kunder bl.a. om beskattningsland och utländska skattenumret eller motsvarande. Om du är osäker på i vilka länder du är skattskyldig ber vi dig vända dig till skattemyndigheten. Vi får inte ge råd som gäller skattelagstiftningen eller t.ex. bestämning av beskattningslandet.  

Finland har ett s.k. FATCA-avtal med USA och utöver det följer vi OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och Europeiska unionens direktiv DAC2.
 

CRS, DAC2

OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och Europeiska unionens motsvarande direktiv DAC2 om automatiskt utbyte av information gäller också för Finland. Därmed ska banker och finansinstitut i Finland identifiera sina kunder som är skattskyldiga i något annat land och rapportera uppgifter om kundernas inkomster och tillgångar till Skatteförvaltningen. Dessa skyldigheter motsvarar i huvuddrag skyldigheterna enligt FATCA.

Rapporteringsstandarden och direktivet gäller alla privatpersoner och företag vars skattemässiga hemvistland/beskattningsland är något annat än bankens eller finansinstitutets eller USA.
 

FATCA

Finland har ingått ett avtal om utbyte av uppgifter som gäller den amerikanska lagen om beskattningen av utländska konton (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet måste banker och andra finansinstitut identifiera konton och placeringsförmögenhet som direkt eller indirekt tillhör amerikanska personer och rapportera dessa till den lokala skattemyndigheten som i sin tur förmedlar uppgifterna vidare till skattemyndigheten i USA (IRS).

FATCA gäller amerikanska personer, eftersom de är skatteskyldiga i USA. Med amerikanska personer avses bland annat personer som är bosatta i USA, amerikanska medborgare, personer med dubbelt medborgarskap, personer som har permanent uppehållstillstånd, Green Card och företag som är registrerade i USA. FATCA-rapporteringen omfattar också gemensamma konton.

Intygande som privatkunder själv ger om uppgifter enligt FATCA och CRS/DAC2

 

Beskattningsland,
skattemässigt hemvistland (Tax Residency)

En fysisk persons beskattningsland, skattemässiga hemvistland är i regel det land där personen i huvudsak vistas och där personen har en egentlig bostad. Som allmänt skattskyldig i Finland anses personer vara som har en egentlig bostad och tillbringar minst 6 månader utan avbrott i Finland. Finska medborgare kan i huvudsak, trots att de flyttat utomlands, skattemässigt anses vara bosatta i Finland under flyttningsåret och de tre därpå följande åren. I Finland fattar Skatteförvaltningen beslut om begränsad skattskyldighet för finska medborgares del. Staterna följer sina egna bestämmelser om skattemässigt hemvistland. Mera information får du av den lokala skattemyndigheten.

Skattenummer, Taxpayer Identification Number (TIN)

Skattenummer eller motsvarande kod är en av staten beviljad personlig bokstavs- eller nummerkombination som används i den ifrågavarande statens beskattning för identifiering av personer. Vissa stater använder inga skattenummer och beviljar därför inte sådana. Dessa stater använder dock något annat nummer eller någon annan kod som möjliggör identifiering på motsvarande nivå.

Exempel på TIN-nummer DK: CPR-nummer(privatkunder). SE: Personnummer (privatkunder) NO: Personnummer (privatkunder eller D-kod (temporär kod). FI: Personbeteckning (privatkunder)

Ska man svara på frågor om skatteuppgifterna?

Bankernas och finansinstitutens kunder är förpliktade att ge bankerna och finansinstituten uppgifter om sig själv så att deras skattemässiga hemvistland kan identifieras. Om vi trots begäran inte får den lagstadgade ytterligare informationen och vi inte på basis av de uppgifter vi har kan utesluta att kundens skattemässiga hemvistland är något annat land än Finland, klassificeras kunden som skattskyldig i något annat land i FATCA- och CRS/DAC2-rapporteringen. Vi kan bli tvungna att begränsa tjänsterna som erbjuds om vi inte får den information vi bett om.

 

Skattskyldighet i USA (FATCA)

Finland och USA har avtalat om informationsutbyte med den amerikanska lagstiftningen om FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) som bakgrund. Syftet är att förhindra amerikanska personer att kringgå skatt. Enligt det sk. FATCA-avtalet ska finansinstitut som t.ex. banker, fondbolag, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag identifiera sina amerikanska kunder och rapportera om deras placeringar och depositioner till det amerikanska skatteverket Internal Revenue Service (IRS) via Skatteförvaltningen i Finland. Avtalet har implementerats i den finska lagstiftningen våren 2015.
 
Med amerikanska personer (US person) avses bland annat personer med amerikanskt medborgarskap (även dubbelmedborgarskap), personer med permanent uppehållstillstånd, personer fast bosatta i USA och företag registrerade i USA. Även vissa andra företag, vars ägare är amerikansk person kan kategoriseras som en amerikansk person.
 
Om du får ett brev från Aktia som hänför sig till FATCA, ber vi dig att fylla i blanketten som du fått med brevet och returnera den i svarskuvertet eller alternativt att fylla i en av blanketterna nedan. Om vi inte erhåller begärd lagstadgad tilläggsinformation och det inte heller på basis av uppgifter som Aktia har kan uteslutas att kundens skatterättsliga hemviststat är USA, kategoriseras kunden som en amerikansk kund.

Kund IRS blankett IRS anvisning
Personer som inte är skattskyldiga i USA Blanketten W-8BEN Instructions W-8BEN
Organisationer som inte är skattskyldiga i USA Blanketten W-8BEN-E Instructions W-8BEN-E
Personer och organisationer som är skattskyldiga i USA Blanketten W-9 Instructions W-9

Aktia kan inte ge rådgivning om FATCA och huruvida du borde lämna in ytterligare information till IRS. Om du har frågor om beskattning, kontakta en skatteexpert eller sök information på IRS:s webbplats.

Frågor och svar om FATCA

Vad är FATCA?

FATCA är en del av ett amerikansk lagstiftningspaket som trädde i kraft i USA år 2010. Syftet är att förhindra att amerikanska personer kringgår skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. FATCA tillämpas på alla finansiella företag överallt i världen och för att de ska kunna uppfylla FATCA-kraven har USA ingått ett avtal om utbyte av skatteuppgifter med många länder. Bl.a. Finland och USA har avtalat om detta informationsutbyte (sk. FATCA-avtal). FATCA är en förkortning av Foreign Account Tax Compliance Act.

Avtalet har implementerats i den finska lagstiftningen våren 2015.

Vem är en amerikansk person?

Med amerikanska personer (US person) avses bland annat personer med amerikanskt medborgarskap (även dubbelmedborgarskap), personer med permanent uppehållstillstånd, personer fast bosatta i USA och företag registrerade i USA. Även vissa andra företag, vars ägare är amerikansk person kategoriseras som en amerikansk person.

Hur inverkar FATCA?

Enligt FATCA-avtalet ska finansinstitut som t.ex. banker, fondbolag, värdepappersföretag och livförsäkringsbolag identifiera sina amerikanska kunder och rapportera om deras placeringar och depositioner till det amerikanska skatteverket Internal Revenue Service (IRS) via Skatteförvaltningen i Finland.

Det här betyder att Aktia ska kontrollera alla nuvarande och nya kunders FATCA-status. Aktia kontaktar vid behov kunderna för tilläggsinformation. Aktia har även börjat ställa vissa nya frågor, bl.a. om födelseplats och utländskt skattenummer för att kunna uppfylla de nya lagstadgade kraven som baserar sig på FATCA.

Ersätter FATCA andra amerikanska skattebestämmelser?

Nej. FATCA och lokal lagstiftning i anslutning till den gäller endast processen och rapporteringen kring kundkontroll som krävs av finansinstituten. Den inverkar inte på de skattelagar som du i övrigt ska beakta.

Aktia rekommenderar att du ber en skatteexpert om råd om du har frågor om skattelagstiftningen.

Är Aktia den enda banken som gör så här?

Nej. Alla finansinstitut i Finland måste följa FATCA-avtalet. Olika finansinstitut kan dock ha olika praxis i fråga om efterlevnad av kraven.

En annan bank kontaktade mig. Varför bad den mig om andra dokument än Aktia?

Olika finansinstitut kan ha olika praxis i fråga om hur de samlar in uppgifter från sina kunder för att kontrollera deras FATCA-status och de kan använda sig av andra blanketter än Aktia.

Aktia kan inte ge råd som gäller FATCA-statusen eller beskattningen i USA. Mer information om FATCA finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats, på skatteförvaltningens webbplats samt på IRS:s webbplats.

Vad måste Aktia göra för att uppfylla FATCA?

Aktia är skyldig att bl.a. göra följande:

 • Aktia måste gå igenom nuvarande och nya kunder för att identifiera kunder som rapporteringskyldigheten enligt FATCA gäller.
 • Aktia måste rapportera om amerikanska kunders placeringar och depositioner till det amerikanska skatteverket Internal Revenue Service (IRS) via Skatteförvaltningen i Finland.

Vilka uppgifter rapporterar Aktia till skattemyndigheterna?

I de uppgifter som ska rapporteras för 2014 ingår namn, adress och skattebeteckning för den amerikanska personen samt kontonummer och saldo på kontona.

I de uppgifter som ska rapporteras för 2015 ingår ytterligare för placeringars del bruttobelopp på ränta, dividend och övrig inkomst, för depositioners del bruttobelopp på ränta samt för försäkringars del bruttobelopp på inbetalning inklusive inlösen.

I de uppgifter som ska rapporteras för 2016 ingår ytterligare för placeringars del bruttoinkomster av försäljning och inlösen.

Hur inverkar detta på enskilda personer?

Kunder kan bli kontaktade då Aktia går igenom befintliga kunder för att identifiera sina amerikanska kunder. Det finns olika uppgifter som enligt FATCA-avtalet indikerar att en kund kan vara en amerikansk person. Om kunden uppfyller vilket som helst av indikationerna nedan tar Aktia eventuellt kontakt för att få tilläggsinformation:

 • amerikanskt medborgarskap eller bosättningsort i USA
 • född i USA
 • arbetstillstånd (Green Card)
 • personen tillbringar en betydande del av sin tid i USA varje år
 • amerikansk adress i kundregistret
 • amerikanskt telefonnummer i kundregistret
 • återkommande betalningar till konto i USA
 • fullmakt eller rätt att underteckna har getts till en person med amerikansk adress
 • en c/o-adress är den enda adressen som finns i kundregistret

Därför kan också personer som inte är amerikanska personer bli kontaktade.

Observera att om det finns ett gemensamt konto tillsammans med en amerikansk person tillämpas FATCA-avtalet på kontot.

Hur inverkar detta på företag och organisationer?

Kunder kan bli kontaktade då Aktia går igenom befintliga kunder för att identifiera sina amerikanska kunder. Det finns olika uppgifter som enligt FATCA-avtalet indikerar att en kund kan vara en amerikansk person. Det berör inte enbart amerikanska företag utan även vissa andra företag, vars verkliga förmånstagare (ägare) är en amerikansk person.

Hurdana dokument ska jag skicka?

Aktia kontaktar vid behov kunden och berättar vilka uppgifter som behövs och vilka blanketter som ska fyllas i. Blanketterna kan vara bankens eller den amerikanska skattemyndighetens blanketter eller skatteintyg (W-blanketter).

Vad gör Aktia om jag inte skickar de uppgifter som krävs enligt FATCA?

Om vi inte erhåller begärd lagstadgad tilläggsinformation och det inte heller på basis av uppgifter som Aktia har kan uteslutas att kundens skatterättsliga hemviststat är USA, kategoriseras kunden som en amerikansk kund. Aktia måste då rapportera sådana kunders placeringar och depositioner.