Värdepapperstjänster

Värdepappershandel

Handel med offentligt noterade värdepapper.

På kontor

På Helsingfors Fondbörs noterade aktier, warranter (säljuppdrag), teckningsrätter, optionsbevis
Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per utfört uppdrag 1 %
Minimiavgift per utfört uppdrag 25,00 €
Om försäljningen sker från ett värdeandelskonto som är pantsatt till förmån för tredje part uppbärs förutom förmedlingsprovisionen även en noteringsavgift (inkl. 24 % moms fr.o.m. 1.1.2013) per utfört uppdrag 30,00 €
Av Euroclear Finland Ab:s kunder uppbärs även en expeditionsavgift per utfört uppdrag 30,00 €
På marknadsplats i andra länder noterade värdepapper
Minimigräns per uppdrag (köp) 20 000 € (räknas enligt givet gränspris)
Av kunden uppbärs i provision per utfört uppdrag av handelssumman*: 1 %
Minimiavgift per utfört uppdrag** 200,00 €

*ett uppdrag kan leda till flera affärer
**
eventuella marknadsplatsavgifter och skatter läggs till provisionen

I nätbanken

På Helsingfors Fondbörs noterade aktier, warranter (säljuppdrag), teckningsrätter och optionsbevis
Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per utfört uppdrag 0,25 %
samt transaktionsavgift 10,00 €

Masslån

Masslån som emitterats av Aktia Bank Abp och som inte är föremål för offentlig handel
Teckning  
Debenturer avgiftsfritt
Indexlån
Provision av nominellt värde som uppbärs av kunden per uppdrag
1 %

Fonduppdrag

Placeringsfonder som förvaltas eller marknadsförs av Aktia Fondbolag Ab
Av kunden uppbärs provision per uppdrag enligt Aktia Fondbolag Ab:s vid tidpunkten gällande servicetariff
 
Andra placeringsfonder
Av kunden uppbärs provision per uppdrag enligt placeringsfondens vid tidpunkten gällande servicetariff
 
Prislista  

Förvarstjänster

(I de skattbelagda tjänsternas avgifter ingår moms 24 %)
Inhemska värdepapper
(även utländska värdepapper noterade på Helsingfors Fondbörs, t.ex. TeliaSonera och Nordea FDR)
Masslån emitterade av Aktiakoncernen samt placeringsfonder förvaltade eller marknadsförda av Aktia Fondbolag Ab 0,00 €
Värdeandelskonto
(Förvarsarvodet för förvar som överskrider 1 miljon euro överenskoms från fall till fall.)
3,00 €/mån.
Värdepapper i pappersform/slag och andra dokument/st./mån 1,50 €
Minimiarvode för förvar av inhemska värdepapper i pappersform
oberoende av antal slag/6 mån. faktureringsperiod
30,00 € /6mån.
Uttag/inlämning av värdepapper eller dokument i pappersformfrån/till förvar/slag 15,00 €

Utländska värdepapper

(Förvarsarvode % p.a. av marknadsvärdet på aktier samt av det nominella värdet på mass- och andra lån)
Svenska och danska värdepapper 0,10 %
Värdepapper från följande länder: EMU-länder, Storbritannien,
Schweiz, USA, Kanada, Japan och Norge
0,15 %/kk
Andra utländska värdepapper 0,25 %
Dock minst/6 mån. faktureringsperiod 40,00 € /6 mån.
Om skötsel av en tjänst specificerad i tariffen förutsätter en genomgång av omfattande dokument eller om en tjänst inte nämns särskilt i prislistan, debiteras de faktiska arbetskostnaderna enligt timtaxa för varje påbörjad timme enligt Aktia Banks allmänna prislista.

Bankfack

(I de skattbelagda tjänsternas avgifter ingår moms 24 %)
För ett bankfack uppbärs i förskott en månatlig hyra som bestäms på följande sätt:
Bankfackets inre höjd:
0–70 mm 7,00 €
71–100 mm 9,00 €
101–200 mm 12,00 €
201–350 mm 14,00 €
   
Faktureringstillägg för bankfackavgiften (uppbärs när betalning inte kunnat direktdebiteras på förfallodagen)  6,00 €
För byte av lås debiteras utöver faktiska kostnader för bytet 80,00 €
Katalogisering och protokollföring av innehållet i bankfack  25,00 €

Debitering av avgifter och faktureringsperiod

Faktureringsperioder för värdepappersförvarets och värdeandelskontonas förvarsarvoden är 1.6–30.11 och 1.12–31.5. Förvarsavgifterna debiteras i slutet av faktureringsperioden det skötselkonto i banken som överenskommits med kunden. Åtgärdsavgifterna debiteras omedelbart.

Bankfackshyran debiteras kundens konto i förskott 10.1 varje år eller följande bankdag om denna dag inte är en bankdag. När hyresavtal ingås betalas årshyran i samband med att bankfacket öppnas