Privatkunders prislista uppdateras 1.1.2021

Uppdaterad prisinformation:

Prislista fr.o.m 1.1.2021: Värdepapperstjänster
Prislista fr.o.m 1.1.2021: Aktia Fondbolag Ab
 

Värdepapperstjänster

Värdepappershandel

Handel med offentligt noterade värdepapper.

På kontor

På Helsingfors Fondbörs noterade aktier, warranter (säljuppdrag), teckningsrätter, optionsbevis
Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per utfört uppdrag 1 %
Minimiavgift per utfört uppdrag 25,00 €
Om försäljningen sker från ett värdeandelskonto som är pantsatt till förmån för tredje part uppbärs förutom förmedlingsprovisionen även en noteringsavgift (inkl. 24 % moms) per utfört uppdrag 30,00 €
 

I nätbanken

På Helsingfors Fondbörs noterade aktier, warranter (säljuppdrag), teckningsrätter och optionsbevis
Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per utfört uppdrag 0,25 %
samt transaktionsavgift 10,00 €

Masslån

Masslån som emitterats och strukturerade produkter som förmedlas av Aktia Bank Abp och som inte är föremål för offentlig handel
Teckning  
Debenturer avgiftsfritt
Strukturerade produkter
Provision av nominellt värde som uppbärs av kunden per uppdrag
1 %

Fonduppdrag

Placeringsfonder som förvaltas eller marknadsförs av Aktia Fondbolag Ab
Av kunden uppbärs provision per uppdrag enligt Aktia Fondbolag Ab:s vid tidpunkten gällande servicetariff
 
Andra placeringsfonder
Av kunden uppbärs provision per uppdrag enligt placeringsfondens vid tidpunkten gällande servicetariff
 
Prislista  

Förvarstjänster

(I de skattbelagda tjänsternas avgifter ingår moms 24 %)
Inhemska värdepapper
Värdeandelskonto/mån
(Förvarsarvodet för förvar som överskrider 1 miljon euro överenskoms från fall till fall.)
3,00 €
Värdepapper i pappersform/slag och andra dokument/st./mån. 1,50 €
Minimiarvode för förvar av inhemska värdepapper i pappersform
oberoende av antal slag/ mån.
5,00 €
Uttag/inlämning av värdepapper eller dokument i pappersformfrån/till förvar/slag 15,00 €
Masslån emitterade och strukturerade produkter förmedlade av Aktiakoncernen samt placeringsfonder förvaltade eller marknadsförda av Aktia Fondbolag Ab 0,00 €
Övriga tjänster  
Extra förmögenhetsförteckning 22,00 €
Extra kalkyl över värdepappershandel 16,00 €
Övriga extra rapporter angående värdepapper 22,00 €
Beställning av skattefrihetsintyg 100,00 €
Om skötsel av en tjänst specificerad i prislistan förutsätter en genomgång av omfattande dokument eller om en tjänst inte nämns särskilt i prislistan, debiteras de faktiska arbetskostnaderna enligt timtaxa för varje påbörjad timme enligt Aktia Banks allmänna prislista.  

Utländska värdepapper

(Förvarsarvode % p.a. av marknadsvärdet på aktier samt av det nominella värdet på mass- och andra lån)
Årliga förvarsarvoden av marknadsvärdet på aktier samt av det nominella värdet på mass- och andra lån  
Förvarsarvoden 0,15 %
Dock minst/mån. 7,00 €
Om skötsel av en tjänst specificerad i tariffen förutsätter en genomgång av omfattande dokument eller om en tjänst inte nämns särskilt i prislistan, debiteras de faktiska arbetskostnaderna enligt timtaxa för varje påbörjad timme enligt Aktia Banks allmänna prislista.

Bankfack

(I de skattbelagda tjänsternas avgifter ingår moms 24 %)
För ett bankfack uppbärs i förskott en månatlig hyra som bestäms på följande sätt:
Bankfackets inre höjd:
0–70 mm 7,00 €
71–100 mm 9,00 €
101–200 mm 12,00 €
201–350 mm 14,00 €
   
Faktureringstillägg för bankfackavgiften (uppbärs när betalning inte kunnat direktdebiteras på förfallodagen)  6,00 €
För byte av lås debiteras utöver faktiska kostnader för bytet 80,00 €
Katalogisering och protokollföring av innehållet i bankfack  25,00 €

Debitering av avgifter och faktureringsperiod

Värdepappersförvarets och värdeandelskontonas förvarsarvoden debiteras månatligen den 10:e från det skötselkonto i banken som överenskommits med kunden. Åtgärdsavgifterna debiteras omedelbart.

Bankfackshyran debiteras kundens konto i förskott månatligen den 10:e eller följande bankdag om denna dag inte är en bankdag. När hyresavtal ingås betalas månadshyran i samband med att bankfacket öppnas