Aktia Asset Allocation

Specialplaceringsfond som placerar brett i olika placeringsobjekt

Aktia Asset Allocation passar dig som:

  • vill investera i en brett diversifierad fond
  • vill ha en investering som undviker långa förlustperioder och är skyddad mot plötsliga negativa marknadshändelser
  • har en medellång till lång placeringshorisont

Basen för att investera långsiktigt och lönsamt är diversifiering såväl geografisk som mellan olika tillgångsslag (aktier, räntor, alternativa placeringar) och investeringsobjekt (fonder, värdepapper, derivat). Diversifiering av investeringarna möjliggör bästa tänkbara resultat på lång sikt eftersom investeringarna reagerar på olika sätt i olika marknadssituationer. Aktia Asset Allocation gör placeringar på internationella aktiemarknaden och i olika räntepapper. Utöver detta kan fonden placera i alternativa investeringar såsom valutor eller råvaror. Aktia Asset Allocation är en specialplaceringsfond.

Aktia Asset Allocation fusioneras med Aktia Secura 28.8.2017.

Läs mer om vår portföljförvaltning här.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens basfakta för investerare -dokument innan teckningen görs.

Fondens grunduppgifter


Fondtyp Specialplaceringsfond med bred diversifiering
Fondförvaltare Juuso Atrila, Andreas Bergman, Timo Leinonen, Juuso Rantala och Jetro Siekkinen / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Grundad 16.4.2004
Registreringsland Finland
Jämförelseindex Finns inte
Andelsslag Avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B)
Minimiteckning 50 euro/teckning eller 20 euro/månadsspar
Löpande kostnader p.a. 1,69 %
Prestationsbaserad avgift Ja
Teckningsprovision 1 %
Inlösenprovision 1 %
  1. De löpande kostnader som presenteras baserar sig på kostnader som uppburits ur fonden under år 2016

Teckningen utförs enligt gemensamma stadgar för fonderna och fondspecifika stadgar.

Översikter

Broschyrer och stadgar

Fondandelens värde och utvecklings-% (B)

riskklass
28.8.2017 1 mån 6 mån 12 mån 3 år 5 år Från start
1,682600 € -1,10% -2,99% 4,97% 2,49% 4,41% 3,97%
  1. Avkastningssiffrorna för över 12 mån. anges som årlig avkastning
Andelarnas värde A-andel B-andel
28.8.2017 1,490700 € 1,682600 €