Värdepapperstjänster

Värdepappershandel

Handel med offentligt noterade värdepapper.

På kontor

På Helsingfors Fondbörs noterade aktier, warranter (säljuppdrag), teckningsrätter, optionsbevis
Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per utfört uppdrag 1 %
Minimiavgift per utfört uppdrag 25,00 €
Om försäljningen sker från ett värdeandelskonto som är
pantsatt till förmån för tredje part uppbärs förutom förmedlings-
provisionen även en noteringsavgift (inkl. 24 % moms fr.o.m.
1.1.2013) per utfört uppdrag  
30,00 €
På marknadsplats i andra länder noterade värdepapper
Minimigräns per uppdrag (köp) 100 000 € (räknas enligt givet gränspris)
Av kunden uppbärs i provision per utfört uppdrag av handelssumman* 1 %
Minimiavgift per utfört uppdrag** 300,00 €

*ett uppdrag kan leda till flera affärer
**
eventuella marknadsplats- och handelskostnader samt skatter läggs till provisionen

I nätbanken

På Helsingfors Fondbörs noterade aktier, warranter (säljuppdrag), teckningsrätter och optionsbevis
Provision av handelssumman som uppbärs av kunden per utfört uppdrag 0,25 %
samt transaktionsavgift 10,00 €

Masslån

Masslån som emitterats av Aktia Bank Abp och som inte är föremål för offentlig handel
Teckning  
Debenturer avgiftsfritt
Indexlån
Provision av nominellt värde som uppbärs av kunden per uppdrag
1 %

Fonder

Transaktions- och förvaltningsprovisioner för fonder som förvaltas eller förmedlas av Aktia Fondbolag Ab.

Förvarstjänster

(I de skattbelagda tjänsternas avgifter ingår moms 24 %)
Inhemska värdepapper
(även utländska värdepapper noterade på Helsingfors Fondbörs, t.ex. TeliaSonera och Nordea FDR) 
Värdeandelskonto /mån
(Förvarsarvodet för förvar som överskrider 1 miljon euro överenskoms från fall till fall.)
3,00 €
Värdepapper i pappersform/slag och andra dokument/st./mån 1,50 €
Minimiarvode för förvar av inhemska värdepapper i pappersform
oberoende av antal slag /mån.
5,00 €
Uttag/inlämning av värdepapper eller dokument i pappersformfrån/till förvar/slag 15,00 €
Masslån emitterade av Aktiakoncernen samt
placeringsfonder förvaltade eller marknadsförda av Aktia Fondbolag Ab
0,00 €
   
Övriga tjänster  
Extra förmögenhetsförteckning 22,00 €
Extra kalkyl över värdepappershandel 16,00 €
Övriga extra rapporter angående värdepapper 22,00 €
Beställning av skattefrihetsintyg 100,00 €
Om skötsel av en tjänst specificerad i prislistan förutsätter en genomgång av omfattande dokument eller om en tjänst inte nämns särskilt i prislistan, debiteras de faktiska arbetskostnaderna enligt timtaxa för varje påbörjad timme enligt Aktia Banks allmänna prislista.  

Utländska värdepapper

(Förvarsarvode % p.a.  av marknadsvärdet på aktier samt av det nominella värdet på mass- och andra lån)

Årliga förvarsarvoden av marknadsvärdet på aktier samt av det nominella värdet på mass- och andra lån  
Förvarsarvode 0,15 %
Dock minst/ mån.  7,00 €
Om skötsel av en tjänst specificerad i tariffen förutsätter en genomgång av omfattande dokument eller om en tjänst inte nämns särskilt i prislistan, debiteras de faktiska arbetskostnaderna enligt timtaxa för varje påbörjad timme enligt Aktia Banks allmänna prislista.

Bankfack

(I de skattbelagda tjänsternas avgifter ingår moms 24 %)
För ett bankfack uppbärs en månatlig hyra som bestäms på följande sätt:
Bankfackets inre höjd: 
0–70 mm 7,00 €
71–100 mm 9,00 €
101–200 mm 12,00 €
201–350 mm 14,00 €
   
Faktureringstillägg för bankfackavgiften (uppbärs när betalning inte kunnat direktdebiteras på förfallodagen)  6,00 €
För byte av lås debiteras utöver faktiska kostnader för bytet 80,00 €
Katalogisering och protokollföring av innehållet i bankfack 25,00 €

 

Debitering av avgifter och faktureringsperiod

Värdepappersförvarets och värdeandelskontonas förvarsarvoden debiteras månatligen den 10:e från det skötselkonto i banken som överenskommits med kunden. Åtgärdsavgifterna debiteras omedelbart.
 
Bankfackshyran debiteras kundens konto i förskott månatligen den 10:e eller följande bankdag om denna dag inte är en bankdag. När hyresavtal ingås betalas månadshyran i samband med att bankfacket öppnas