Prislista

Priserna gäller tills vidare. 

Bolån, samt innan 1.9.2019 tagna konsumtionskrediter:

Expeditionsavgifter

Expeditionsavgifter (minst)
Dessutom uppbärs separata expeditionsavgift för varje tredjemanspant eller borgensman (minst)
300 €
100 €
Expeditionsavgifter studielån 34,00 €
För konsumtionskrediter som tas fr.o.m. 1.9.2019 debiteras enbart en månatlig upprätthållnings- och grundningsavgift 10,00 €/mån

Ränta

Byte av referensränta
På kontoret
I nätbanken
minst 170 €
minst 120 €
Lyfta ett lån i flera delar
För dellyft efter den första delen debiteras 20,00 €/dellyft

Återbetala ett lån

Lån som debiteras automatiskt
Bolån för anskaffning eller renovering av egen bostad
avtal som träder i kraft fr.o.m. 1.7.2016
1,70 €
2,30 €
Studielån med statsborgen 1,70 €
Konsumtionslån som har lyfts 1.12.2010 eller senare
Med konsumtionslån avses ett lån vars användningsändamål är annat än anskaffning eller renovering av egen bostad
3,00 €
Konsumtionslån som har lyfts före 1.12.2010 1,70 €
Betalningsavi för betalning av lån
Betalningsavi för amortering, räntebetalning eller för att lånet förfaller 5,00 €
Studielån, meddelande om kapitalisering av räntan 0,00 €

Övriga lånekostnader

Ändring av förfallodag för återkommande betalning eller debiteringskonto
På kontoret 40,00 €
I nätbanken avgiftsfritt
Ändring av betalningsplan
På kontoret
I nätbanken

minst 170 €
minst 120 €
Skuldebrev, betalningsplan eller dokument om ändring av lånevillkoren skickas till annat kontor eller annan bank för att undertecknas av gäldenär eller delaktig. Därtill debiteras kostnaderna som den andra banken eller det andra kontoret fakturerat. 100 €

Säkerheter

Byte av säkerhet eller borgensman, på gäldenärens begäran 200,00 €
Beställ intyg
T.ex. brandförsäkringsintyg, disponentintyg, lagfart, gravationsbevis, fastighetsregisterutdrag.
Därtill uppbärs den avgift som intygets utfärdare debiterat.
10 €
Kostnader och provisioner för förvar och skötsel av panten  

Överlåtelse av säkerheten när den frigörs för krediten/krediterna enligt
överenskommen betalningsplan

  • serieändring i fastighetsregistret för elektroniskt pantbrev

Överlåtelse av säkerheten i andra situationer än ovan nämnda

  • åtgärdsprovision till banken inkl. förbindelse om förvar/överlåtelse
  • åtgärdsprovision till banken exkl. förbindelse om förvar/överlåtelse
  • serieändring i fastighetsregistret för elektroniskt pantbrev
verkliga myndighetsavgifter uppbärs

 

enligt gällande timdebitering, dock minst 150 €
enligt gällande timdebitering, dock minst 100 €
verkliga myndighetsavgifter uppbärs

Elektroniskt pantbrev ändring av mottagare i fastighetsregistret verkligen myndighetsavgifter uppbärs
Registering av fång (t.ex. aktielägenhet) 100 €
Avtal om efterpant (efterpant ges) 200 €
Registrering av äganderätten till aktielägenhetsregistret 100 €
Registrering av pantsättningen till aktielägenhetsregistret 100 €
Avlägsnande av pantsättningsanteckningen från aktielägenhetsregistret 50 €
Försändelse av säkerhetshandlingar per post eller kurir tjänsteleverantörens verkliga avgifter

Betalningsdröjsmål

För varje skriftlig påminnelse till gäldenär, garantitagare, annan ansvarig (t.ex. borgensman eller tredjemanspantsättare) uppbärs 5,00 €

Aktia Brukslån

Ränta
Referensränta
Marginal

Euribor 3 mån.
4,5%-11,5%
Uppläggningsavgift, debiteras i första fakturan 60,00 €
Kontoskötselavgift/faktura 3,90 €
Ändringar gällande lånet/st. 10,00 €
Påminnelse/st. 5,00 €
Kopia av faktura/st. 5,00 €