Allmänt

Avgifter för banktjänsterna debiteras enligt prislistan om annat inte separat överenskommits med kunden. Om en tjänst inte har ett specifikt pris används de faktiska kostnaderna, t.ex. enligt timdebitering.

Hur påverkar mervärdesskatt priset på tjänster

Mervärdesskatten gäller bara en del av tjänsterna i prislistan. När det gäller tjänster för vilka vid var tid gällande moms (för närvarande 24 %) uppbärs har detta antecknats separat och priset anges utan moms.

Kostnader som debiteras av andra parter

Utländska banker, andra inhemska banker, Finlands Bank eller annan tredje part (t.ex. myndighet) uppbär för sina uppdrag kostnader och provisioner enligt sina prislistor. Aktia Bank Abp debiterar dessa av kunderna om annat inte överenskommits.

Timdebitering (+ moms)

Om något specifikt pris inte definierats för en tjänst används timdebitering som pris för funktionärsarbete. 100,00 €

Postnings-, fakturerings-, telefon-, fax- och liknande kostnader

För postnings-, telefon-, fax-, fakturerings- och liknande kostnader som föranleds av banktjänster debiteras enligt faktiska kostnader, dock minst 10,00 €