Principer för identifiering

Tjänsteleverantör
 
Aktia Bank Abp, nedan Banken
PB 207
00101 HELSINGFORS
 

Tjänst som erbjuds

Banken erbjuder sina kunder en identifieringstjänst med hjälp av vilken ett företag eller en sammanslutning som tillhandahåller elektroniska tjänster kan identifiera sina privatkunder. Identifieringen görs med hjälp av bankens nätbankskoder, om privatkunden har kommit överens med banken om att nätbankskoderna kan användas för sådan stark elektronisk identifiering som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

För juridiska personer erbjuder banken sådana elektroniska tjänster som används med nätbankskoder och som tillhandahålls av banken eller av någon av banken godkänd tredje part, men banken erbjuder inte juridiska personer sådan stark elektronisk identifiering som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.
 
I sina identifieringstjänster efterlyder Banken de av Finansbranschens Centralförbund publicerade identifieringsprinciperna för bankernas Tupas-identifieringstjänst och tjänstebeskrivningen för bankernas Tupas-identifieringstjänst. Identifieringsprinciperna och tjänstebeskrivningen finns att läsa på Finansbranschens Centralförbunds webbplats www.fkl.fi

 

Tjänstens pris

Nättjänstens priser finns i bankens prislista på bankens webbplats. Avtalsvillkoren som vid var tid gäller för nätbanken och identifieringstjänsten finns tillgängliga på bankens webbplats www.aktia.fi.

Identifiering

Preliminär identifiering av en person som ansöker om nättjänstkoder sker personligen på Banken. Den sökande överenskommer om nättjänstkoder med Banken genom ett avtal om nättjänster. De första nättjänstkoderna överlämnas till kunden personligen. Följande uppsättning engångssäkerhetstal kan skickas till kunden per post. 
 
Vid verifiering av en person som ansöker om nättjänstkoder godkänner Banken bara sådana handlingar vars tillförlitlighet Banken kan uppskatta. Banken godkänner följande identitetshandlingar som är giltiga och beviljade av finska myndigheter för verifiering av identitet.
  • Pass
  • Identitetskort
  • Körkort som beviljats efter 1.10.1990. Om det i körkortets fält för specialvillkor finns kod 70 (körkortet är ett av finska polisen för en utlänning utbytt körkort), godkänns körkortet inte.
Av utländska handlingar kan godkännas ett av utländsk myndighet beviljat
  • Pass eller identitetskort som godkänns som resedokument som utfärdats av myndighet i medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino, om man i kontrollsituationen med skäliga metoder kan försäkra sig om dess riktighet. Om den sökande inte har ett godkännbart dokument för att verifiera sin identitet eller om sökandens identitet eller dokumentets riktighet inte kan verifieras på ett tillförligtligt sätt, utförs verifieringen av den sökandes identitet av polisen.

Principer för dataskydd

Vid tillhandahållande av identifieringstjänsten följer banken bestämmelser och praxis för hanteringen av personuppgifter som framgår av uppgifterna på bankens webbplats www.aktia.fi under Integritetsskydd och kundregistrets registerbeskrivning.

De viktigaste samarbetspartner och utomstående värderingar 

Oy Samlink Ab svarar för den tekniska administrationen av bankens identifieringstjänst. Datasekretessen hos identifieringstjänsten övervakas genom regelbundna utomstående auditeringar.
 

Kontaktinformation till spärrlisttjänsten 

Kunden ska meddela om försvunna nättjänstkoder. Meddelandet kan göras per telefon till spärrtjänsten på numret 020 333, som är tillgängligt 24h/dygn eller under Bankens öppettider till Bankens kontor.