Principer för identifiering

Tjänsteleverantör

Aktia Bank Abp, senare Banken
PB 207
00101 HELSINGFORS
 

Tjänst som erbjuds

Banken erbjuder sina kunder en identifieringstjänst med hjälp av vilken ett företag eller en sammanslutning som tillhandahåller elektroniska tjänster kan identifiera sina privatkunder. Identifieringen görs med hjälp av Bankens nätbankskoder, om privatkunden har kommit överens med Banken om att nätbankskoderna kan användas för sådan stark elektronisk identifiering som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster som övervakas av Kommunikationsverket.

För juridiska personer erbjuder Banken sådana elektroniska tjänster som används med nätbankskoder och som tillhandahålls av Banken eller av någon av Banken godkänd tredje part, men Banken erbjuder inte juridiska personer sådan stark elektronisk identifiering som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

Den tjänst för stark elektronisk identifiering som Banken erbjuder sina privatkunder omfattar personliga identifieringsverktyg (kundkod, lösenord och nyckeltal som byts) med vilka personen kan identifiera sig i ett sådant företags eller en sådan sammanslutnings elektroniska tjänster som utnyttjar Bankens identifieringstjänst antingen enligt direkt avtal med Banken eller via en leverantör av tjänster för identifieringsförmedling inom förtroendenätverket. Bankens identifieringstjänst har tillitsnivån väsentlig.

I sina identifieringstjänster följer Banken de av Finansbranschens Centralförbund publicerade identifieringsprinciperna för bankernas Tupas-identifieringstjänst och tjänstebeskrivningen för bankernas Tupas-identifieringstjänst. Identifieringsprinciperna och tjänstebeskrivningen finns att läsa på Finansbranschens Centralförbunds webbplats www.fkl.fi.

När en kund använder identifieringstjänsten i något annat företags eller någon annan sammanslutnings tjänster än de som Banken tillhandahåller har Banken rätt att överlåta kundens personuppgifter till den part som förlitar sig på en elektronisk identifiering och som enligt lag har rätt att hantera personuppgifter. Samtidigt kan sådana leverantörer av tjänster för identifieringsförmedling som ingår i förtroendenätverket ta del av kundens personuppgifter. På grund av bestämmelser i lag har Banken som medlem av förtroendenätverket inte möjlighet att kontrollera hur kundens personuppgifter används i tjänster som tillhandahålls eller förmedlas av andra tjänsteleverantörer inom förtroendenätverket. Kunden kan få information om tjänsteleverantörerna som hör till förtroendenätverket från Kommunikationsverket som övervakar företagen som hör till förtroendenätverket, www.kommunikationsverket.fi.

Tjänstens priser och avtalsvillkoren 

Identifieringstjänstens priser finns i Bankens prislista på Bankens webbplats. Avtalsvillkoren som vid var tid gäller för nätbanken och identifieringstjänsten finns tillgängliga på Bankens webbplats www.aktia.fi.
 

Genomförande av preliminär identifiering 

Inledande identifiering av en person som ansöker om identifieringsverktyg som lämpar sig för identifieringstjänsten görs alltid personligen. Den sökande överenskommer om identifieringsverktygen med Banken genom ett avtal om nättjänster. De första identifieringsverktygen överlämnas till kunden personligen. Följande uppsättning engångssäkerhetstal kan skickas till kunden per post. 
 
Vid verifiering av en person som ansöker om identifieringsverktyg godkänner Banken bara sådana handlingar vars tillförlitlighet Banken kan uppskatta. Banken kan anlita samarbetspartners i samband med verifieringen av en persons identitet. 
 
Banken godkänner följande identitetshandlingar som är giltiga och beviljade av finska myndigheter för verifiering av identitet.
  • pass (också diplomatpass och främlingspass) Om främlingspasset har en anteckning om att passinnehavarens identitet inte har kunnat verifieras på ett tillförlitligt sätt, godkänns handlingen inte.
  • identitetskort
Av utländska handlingar kan godkännas ett av utländsk myndighet beviljat
  • pass eller
  • identitetsbevis som godkänns som resedokument och som är utfärdat av myndighet i medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino, om man i kontrollsituationen med skäliga metoder kan försäkra sig om dess riktighet.
Om den sökande inte har ett godkännbart dokument för att verifiera sin identitet eller om sökandens identitet eller dokumentets riktighet inte kan verifieras på ett tillförlitligt sätt, utförs verifieringen av den sökandes identitet av polisen.
 

Principer för dataskydd

När det gäller identifieringstjänsten har Banken lagstadgad rätt att hantera kundens personuppgifter. Vid tillhandahållande av identifieringstjänsten följer Banken bestämmelser och praxis för hanteringen av personuppgifter som framgår av uppgifterna på Bankens webbplats www.aktia.fi under Integritetsskydd och Registerbeskrivning för kundregistret.
 

De viktigaste samarbetspartner och utomstående värderingar 

Oy Samlink Ab svarar för den tekniska administrationen av Bankens identifieringstjänst. Det att identifieringstjänsten uppfyller kraven övervakas genom regelbundna utomstående auditeringar enligt vad som förutsätts i lag och av myndigheterna.
 

Kontaktinformation till spärrlisttjänsten 

Kunden ska meddela om försvunna identifieringsverktyg snaras möjligt och utan obefogat dröjsmål. Meddelandet kan göras per telefon till spärrtjänsten på numret 020 333, som är tillgängligt 24h/dygn eller till Bankens kundservice 010 247 010 (kl. 8–20) eller ges personligen på Bankens kontor under dess öppettid.