Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Specialplaceringsfond för impact- dvs. påverkansinvesteringar

Aktia Impact lämpar sig för dig som

  • vill att dina placeringar ska medföra miljömässig och samhällelig nytta (t.ex. förnybar energi, energieffektiva fastigheter, koldioxidsnål trafik och mikrolån i tillväxtländerna)
  • vill placera i bolag som gynnas av megatrender inom klimatförändringen och ansvarsfullheten
  • vill placera endast i objekt som främjar de mål som finns på FN:s agenda för hållbar utveckling för 2030
  • vill veta om påverkan av dina placeringar
  • uppskattar diversifiering mellan placeringsklasser i en och samma lösning (ränte-, aktie och alternativa placeringar)
  • är medveten om att fondandelar kan lösas in fyra gånger om året och att fonden också placerar i alternativa placeringar såsom kapitalfonder, onoterade aktier samt mikrolånefonder
  • är medveten om att Impact-fonden placerar i färre branscher än traditionella fonder
  • vill placera på medellång eller lång sikt

Impact- dvs. påverkansinvesterande är ett nytt, starkt tilltagande sätt att placera där man utöver ekonomisk avkastning eftersträvar samhällelig och miljömässig nytta. Fonden eftersträvar en så konkret och transparent nytta som möjligt genom att bl.a. i mån av möjlighet placera med nyemissioner, varmed kapitalen finns tillgängliga för placeringsobjekten när de eftersträvar miljömässig och samhällelig nytta och rapporterar om sin påverkan. Impact-fonden diversifierar placeringarna i gröna obligationer, obligationer för social påverkan, noterade och onoterade aktier, kapitalfonder och mikrolånefonder. Specialplaceringsfonden Aktia Impact erbjuder dig en möjlighet att delta i alla dessa impact-placeringar med en och samma placering.

Målet med denna fond är att göra hållbara investeringar som främjar sociala mål. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -faktorer i investeringsprocessen. Mer detaljerad information om hur vi identifierar och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid investeringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvarsfullt investerande finns i fondprospektet.

Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens Faktablad-dokument innan teckningen görs.

Kursutveckling

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Fördelning enligt placeringsinstrument

Grunduppgifter

Rapporter och dokument

Allmänt om placerande

All vår placeringsverksamhet styrs av våra principer för ansvarsfullt investerande och vår klimatstrategi. Läs mer om ansvarsfullt investerande här.

Active Share

Aktiefonder publicerar ofta ett Active share –nyckeltal. Active share anges som ett procenttal mellan 0-100. Ju större talet är, desto mer avviker fonden från sitt jämförelseindex. 

Alpha

Alfa anger hur mycket placeringen har avkastat över eller alternativt under i förhållande till sin marknadsrisk och beskriver vilken inverkan portföljförvaltarens placeringsbeslut har på fondens avkastning. Alpha används allmänt som fonders lönsamhetsmätare. Ett positivt alphatal indikerar att fonden avkastat mer än jämförelseindexet.

Beta

Beta är en riskmätare, som mäter fondens marknadsrisk och hur känslig fondens värde är för ändringar på marknaden.  Fondens jämförelseindex används ofta för att framställa ändringar i marknadensvärden. Beta beskriver hur mycket fondens värde ändras procentuellt i medeltal, då marknaderna ändras med en procentenhet. Ifall beta är högre än ett, stiger fondandelens värde i en stigande marknad i medeltal mera än marknaden.

Till exempel om fondens beta är 1,2 och jämförelseindexets värde stiger med 1 %, stiger fondens värde i medeltal med 1,2 % och omvänt, ifall jämförelseidexet sjunker med 1 %, sjunker fondandelens värde i medeltal med 1,2 %.

Estimerad dividendavkastning

Anges i procent och visar hur mycket placeringarna i fonden antas ge utdelning. Talet baserar sig på aktieanalytikernas utsikter om fondernas placeringsmål.

Fondens NAV (Net Asset Value)

Värdet på en enskild fondandel, vilket anger värdet för den egendom som motsvarar en andel i fonden.

Hållbarhetsklassificering

Hållbarhetsklassificering beskriver hur Aktias fonder uppfyller SFRD-anmälningsskyldigheten i EU:s regler för hållbar finansiering.

Artikel 6. Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsrisker kan dock beaktas i dessa fonder.

Artikel 8. Finansieringsprodukter enligt artikel 8 främjar bland annat miljö eller samhällsrelaterade egenskaper eller kombinationer av dessa, och de företag som är föremål för placeringar följer god förvaltningssed.

Artikel 9. De fonder som avses i artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar, ska främja miljö- och samhälleliga mål och får inte orsaka betydande skada för övriga hållbarhetsindikatorer.

Informationskvot (Information Ratio)

Informationskvoten är fondens och indexets avkastningsdifferens, alltså alphas förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som tagits. En högre informationskvot indikerar en bättre effektivitet än genomsnittligt.

Kostnader för värdepappershandel

För fonden uppstår transaktionskostnader för värdepappersförmedling och valutaväxling, och de debiteras från fondens tillgångar.

Transaktionskostnaderna redovisas som procent per år och anger i vilken grad transaktionskostnaderna inverkar på fondens värde på årsbasis.

Fondens transaktionskostnader beräknas genom att de faktiska transaktionskostnaderna under de senaste 12 månaderna divideras med fondens högsta marknadsvärde under motsvarande tidsperiod.

Löpande kostnader 

Löpande kostnader anger fondens totala kostnader per år. Förvaltningsprovision och förvarsarvode ingår i de löpande kostnaderna. Löpande kostnader innehåller inte fondens handelskostnader eller eventuella avkastningsbundna provisioner.

Modifierad duration

Ett nyckeltal som mäter ränterisken. Ju större tal, desto känsligare är fonden för värdeförändringar. Om till exempel den modifierade durationen för fondens placeringar är fem, betyder en procentenhets ändring i ränteläget att ränteplaceringarnas värde i fonden ändras med fem procent.

Morningstar hållbarhetsrating

I Morningstars hållbarhetsrating beskriver globerna Morningstars bedömning av fondernas hållbarhetsrisker (ESG-risker) och hur väl ESG-riskerna har beaktats i fondernas placeringsobjekt. Ju fler glober, desto mindre är fondens ESG-risker i förhållande till fondens referensgrupp. ESG-riskerna kan bli ekonomiskt betydande risker. Hållbarhetsratingen, dvs. sustainability rating, bildas när Morningstars data täcker minst 67 % av portföljen.

Morningstar kolriskrating

The Morningstar® Low Carbon Designation™-märket ges till fonder med låg kolrisk och låg exponering mot icke-förnybara bränslen. Kolriskerna kan realiseras som förluster av ekonomiskt värde när samhället går mot en mer koldioxidsnål ekonomi och om placeringarnas affärsverksamhet är beroende av t.ex. fossila bränslen. Kolriskratingen bildas när Morningstars data täcker minst 67% av fondens placeringar.

Morningstar-stjärnklassificering

Morningstar är ledande företag som producerar oberoende placeringsforskning och bland annat månatligen publicerar rating av fonder. Morningstar klassificerar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt tillgångsslag, geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. Rangordningen baserar sig på fondens långsiktiga riskjusterade avkastning. I varje grupp ställs fonderna i rangordning och ges 1–5 stjärnor. Bästa 10 % får 5 stjärnor och svagaste 10 % får 1 stjärna. Fonden bör ha 3 års avkastningshistorik.

P/B (Price per Book value)

P/B-talet anger aktiekursens förhållande till eget kapital per aktie, dvs aktiens värde jämförs med företagets bokföringsvärde. Det vill säga, om P/B-talet är större än 1, är företagets marknadsvärde högre än dess bokföringsvärde.

P/E-tal (Price-to-Earnings

P/E- talet, dvs. vinstmultipeln, anger hur många år det tar att med vinsten betala aktiens pris. Talet räknas genom att en akties aktuella börskurs delas med den prognostiserade eller senast publicerade vinsten per aktie. En placeringsfonds P/E-tal är ett vägt medelvärde av P/E-talet för fondens placeringar.

Ett företag med ett högt P/E- tal förväntas allmänt ha kraftig tillväxt det kommande året, och då är man också redo att betala ett relativt högt pris för företagets aktier. Ett högt P/E-tal kan också indikera att aktien är övervärderad.

Portföljens omsättningshastighet

Anger den genomsnittliga omsättningen av värdepappren i portföljen per år. T.ex. talet 1,5 ggr/år betyder att värdepappren in fonden har bytts ut i genomsnitt 1,5 gånger under ett år. I beräkningen beaktas handelsaktiviteten som består av aktiv portföljförvaltning eller av penningflöden som förorsakats av teckningar och inlösen av fonden.

En låg omsättningshastighet indikerar att fondens handelsaktivitet huvudsakligen styrts av penningflödet. Om fondens penningflöde är större än det sammanräknade värdet av köp och försäljning är omsättningshastigheten negativ.

Portföljens omsättningshastighet räknas enligt följande:

Omsättningshastighet = ((Summa 1 - Summa 2)/M) x 100

X = Köp av värdepapper
Y = Försäljning av värdepapper
Summa 1 = X + Y


S = Teckning av fondandelar
T= Inlösen av fondandelar
Summa 2 = S + T

Siffrorna beaktar inte derivat.

Provisionsandel till närförmedlare

Nyckeltalet beskriver hur stor andel av värdepappershandeln utförs med en förmedlare inom samma koncern.

Running yield

Running yield eller löpande avkastning används för att värdera placeringarnas årliga avkastning. Running yield är placeringens årliga avkasting (räntor) dividerat med det rådande marknadsvärdet.

Sharpe (Sharpe Ratio)

Sharpe mäter den riskjusterade avkastningen och anger hur mycket tilläggsavkastning fonden har avkastat i relation till avkastningens volatilitet. Positivt sharpetal indikerar att fondens risktagning har varit lönsam och ju högre sharpetal, desto bättre har fonden avkastat i förhållande till sin egen risk.

Tracking error

Tracking Error anger hur noggrant fondens avkastning har följt jämförelseidexets avkastning.  Ett högt tracking error indikerar att fondens avkastning har varierat kraftigt i förhållande till jämförelseidexet. I aktivt förvaltade fonder är tracking error ofta högt medan indexfonders tracking error i regel är nära noll.

Volatilitet

Volatilitet är en riskmätare som beskriver hur mycket fondens avkastning varierat under ett år. Ju större volatilitet, desto större osäkerhet förknippas med avkastningen. Vanligen räknas volatiliteten från dagsavkastningens standardavvikelse och anges i procent på årsbasis.

Till exempel om fondens förväntade avkastning är 10 % och volatilitet 14 %, ligger årsavkastningen under två av tre år mellan - 4 % och + 24 %.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Placeringar kan ha både positiva och negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Genom att beakta de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i placeringsverksamheten strävar man efter att så väl som möjligt förstå placeringsobjektens negativa konsekvenser för miljön eller samhället. Redogörelsen för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beskriver hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i Aktias placeringsverksamhet. För detta används också termen PAI-statement. 

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Sammanfattning

Sammanfattning för finansiella produkter som har hållbar investering som mål (pdf)

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

I beslutsprocessen för den finansiella produkten beaktas hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling (PAI). Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande inom Aktia. För bedömningen av dessa som en del av investeringsprocessen använder Aktia data från externa tjänsteleverantörer.

Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Den finansiella produkten eftersträvar påverkan, dvs. mätbar social och miljömässig nytta. Positiv påverkan som den finansiella produkten har på samhället kan till exempel vara att främja jämlikhet mellan könen, stödja utbildning och inlärning, minska ojämlikheten, skapa ren och hållbar energi samt hållbara infrastrukturer. Positiv påverkan på miljön kan till exempel vara att bromsa och förebygga klimatförändringen och bidra till en hållbar användning av ekosystemen och jordekosystemen samt att skydda biodiversiteten, dvs. biologisk mångfald. Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande. Aktias metoder för ansvarsfullt investerande är uteslutning, beaktande av hållbarhetsfaktorer (ESG-integration), normbaserad screening samt aktivt ägarskap och påverkan. Vi strävar också efter att skapa en så god uppfattning om investeringsobjektens samhälleliga påverkan som möjligt. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande.

Investeringsstrategi

Den finansiella produkten följer Aktias principer för ansvarsfullt investerande och fondens investeringsstrategi. De huvudsakliga negativa konsekvenserna (PAI) och investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorerna beaktas som en del av investeringsprocessen. I investeringsprocessen för den finansiella produkten analyseras god förvaltningssed hos de företag som utgör investeringsobjekt innan investeringen görs och den övervakas även under investeringstiden. God förvaltningssed analyseras i enlighet med Aktias principer för ansvarsfullt investerande genom metoder för ESG-integration (beaktande av hållbarhetsfaktorer) och normbaserad screening. Skyddsåtgärder i anslutning till förvaltningspraxis ingår i den normbaserade screeningen. Den finansiella produkten utesluter vissa branscher och beaktandet av hållbarhetsfaktorer är en integrerad del av investeringsbesluten. En närmare beskrivning av Aktias metoder för ansvarsfullt investerande finns i Aktias principer för ansvarsfullt investerande samt en närmare beskrivning av fondens investeringsstrategi i basfaktadokumentet.

Andel av investeringar

Den finansiella produkten har följande mål för hållbar investering: miljömål minst 65 % av investeringarna i ekonomiska verksamheter som inte anses vara miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi, och socialt mål minst 10 % av investeringarna. Aktia har inga direkta åtaganden gentemot de sammanslutningar som utgör investeringsobjekt, eller några andra typer av åtaganden som hänför sig till dessa sammanslutningar.

Övervakning av mål för hållbar investering

Förverkligandet av målet för hållbar investering följs upp och rapporteras regelbundet. Hållbarhetsindikatorerna används som en del av investeringsbeslut, portföljförvaltning, rapportering och övervakning. För att mäta och övervaka hur egenskaperna förverkligas används kontrollmekanismer och metoder som är specifika för varje egenskap och som bygger på antingen Aktias egna eller en extern tjänsteleverantörs kontrollmekanismer, data och metoder.

Metoder

Förverkligandet av målet för hållbar investering, faktorer som gäller principen om ingen betydande skada samt de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas som en del av investeringsbesluten med hjälp av olika metoder som kan vara kvalitativa och kvantitativa samt basera sig både på Aktias egna metoder och på en extern tjänsteleverantörs data och metoder. Metoderna kan utnyttjas i den mån lämpliga data och information finns tillgängliga. Man rapporterar om förverkligandet av målet för hållbar investering samt metoderna årligen i fondens påverkansrapport.

Datakällor och databehandling

Aktia använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data och datakällor som en del av investeringsbesluten och portföljförvaltningen. Som källor används externa tjänsteleverantörers datakällor som Aktia valt ut för att genomföra metoderna för ansvarsfullt investerande och förverkliga målet för hållbar investering. I sin helhet mäts påverkan av den finansiella produktens investeringar på miljön och samhället genom en utomstående tjänsteleverantörs modellering av nettopåverkan. Den finansiella produktens övriga hållbarhetsindikatorer beskriver både miljörelaterad och social påverkan. Datakällorna används som en del av portföljförvaltningen, rapporteringen och övervakningen. Externa tjänsteleverantörer utvärderas för att fastställa vilka metoder som ska tillämpas och för att säkerställa uppgifternas kvalitet. Datakällor utnyttjas i den utsträckning data finns tillgängliga och i den mån det är möjligt. Vi behov försöker man komplettera bristfälliga data med andra kvalitativa och kvantitativa metoder och datakällor.

Begränsningar för metoder och data

Datakällorna varierar beroende på tillgångsslag och enligt de vid var tid gällande definitionerna i regleringen. På beaktandet av miljörelaterade och sociala egenskaper samt hållbarhetsrisker inverkar även den ifrågavarande investeringsportföljens investeringshorisont, målsättningar samt övrig reglering som gäller portföljens investeringsuniversum.

Due diligence

Skälig aktsamhet, due diligence, ska tillämpas i fråga om de tillgångar som ligger till grund för den finansiella produkten, som en del av interna och externa kontroller. Centrala internationella konventioner och normer, såsom FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och övriga FN-konventioner, FN:s mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals), ILO:s konventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag skapar värdebasen för ansvarsfullt investerande inom Aktia.

Strategier för engagemang

Aktia använder sig av bolagspåverkan, ägarstyrning och aktivt ägarskap för att främja god förvaltning i de bolag som utgör investeringsobjekt samt förutsättningarna för god avkastningsutveckling på lång sikt i investeringsobjekten eller investeringsportföljerna. Aktivt ägarskap och påverkan hör till Aktias metoder för ansvarsfullt investerande. Aktia för en mångsidig dialog som syftar till att uppmuntra de företag och stater som utgör investeringsobjekt att förbättra sin praxis i fråga om miljö, samhälle och god förvaltningssed och att arbeta för ett långsiktigt perspektiv i beslutsfattandet. Vi deltar i bolagsstämmor via en röstningstjänst. Via en tjänsteleverantör deltar vi även i påverkanskampanjer. Aktias ESG-kommitté vidtar på basis av regelbunden normbaserad screening behövliga åtgärder i fråga om sådana bolag som misstänks ha brutit mot internationella lagar och normer. Om dialogen med ett bolag misslyckas eller anses vara lönlös, kan innehavet säljas om marknadsläget tillåter det, tilläggsinvesteringar kan upphöra och bolaget kan läggas till på listan över uteslutna bolag. Aktia rapporterar regelbundet om sina metoder och resultat när det gäller aktivt ägarskap och påverkan. Aktias principer för ansvarsfullt investerande, principer för ägarstyrning, förverkligande av principerna för ägarstyrning, översikt över ansvarsfullt investerande samt vår Pooled engagement-rapport och Proxy voting-rapport finns på Aktias webbplats.

På sidan presenteras information om fondens A-andelsserie. Information om övriga andelsserier finns i fondprospektet och information om deras senaste värde får du från Aktia Fondbolag.

Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.

Hållbarhetsbetyg från och med datum för hämtning av data. Hållbarhetspoäng för företag och stater och investeringsstil från och med datum för hämtning av data. Morningstars hållbarhetsbetyg innehåller Sustainalytics analys på företags- och landsnivå. Information om datum för hämtning av data finns tillgänglig på begäran.

Koldioxidmätning från och med datum för hämtning av data. Information om datum för hämtning av data och den procentandel av förvaltat kapital som täcks finns tillgänglig på begäran. Uppgifterna baseras endast på långa positioner.

Nyckeltal producerade av Morningstar © 2024 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Denna information: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster till följd av användning av denna information. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.