Konton och betalningar

Priserna gäller tills vidare. En komplett servicetariff finns att tillgå på våra kontor.

Prislista

Helhet för dagliga ärenden, ungdomar under 27 år/mån
Brukskonto, nätbank, Visa Debit Online, Visa Debit Offline eller Visa Gold Credit/Debit-kort eller parallellkort 0,00 €
Helhet för dagliga ärenden, Preferenskunder/mån.
Förutsättningen för att bli Preferenskund är att kundens regelbundna inkomst (t.ex. lön, pension eller företagarinkomst) till ett belopp av minst 500 euro/mån. betalas in på brukskonto eller Prime-konto för privatkunder i Aktia.
Brukskonto, nätbank, Visa-betalkort (Visa Gold Credit/Debit, Visa Debit Offline, Visa Debit Online-kort eller Visa Gold Credit/Debit-parallellkort) 4,00 €
Brukskonto, nätbank, Visa Platinum-kort 20,00 €
Brukskonto, nätbank, Visa Platinum-parallellkort 12,00 €

Helhet för dagliga ärenden, Premium-kunder/mån.
Premium-tjänsten förutsätter att kundens regelbundna inkomst (t.ex. lön, pension eller företagarinkomst), minst 500 euro/mån., betalas in på brukskonto eller Primekonto för privatkunder i Aktia, och dessutom ska någon av nedanstående helheter uppfyllas:

  • Sammanlagt minst 30 000 euro placerat i fonder, sparförsäkringar och/eller på BSP-konto eller avtal om månatligt sparande på minst 400 euro.  
  • Sammanlagt minst 15 000 euro placerat i fonder, sparförsäkringar och/eller på BSP-konto eller avtal om månatligt sparande på minst 200 euro. Utöver dessa Låneskydd, livförsäkring och eller försäkrings gällande arbetsoförmåga för sammanlagt minst 100 000 euro.
  • Sammanlagt minst 10 000 euro placerat i fonder, sparförsäkringar och/eller på BSP-konto eller avtal om månatligt sparande på minst 100 euro. Utöver dessa ska någon familjemedlem eller närstående vara Premiumkund.

När förutsättningarna för Premium-tjänsten inte längre uppfylls har Aktia rätt att debitera månadsavgifter enligt prislistan.

Brukskonto, nätbank, Visa-betalkort (Visa Gold Credit/Debit, Visa Debit Offline, Visa Debit Online-kort eller Visa Gold Credit/Debit-parallellkort) 0,00 €
Brukskonto, nätbank, Visa Platinum-kort 10,00 €
Brukskonto, nätbank, Visa Platinum-parallellkort 10,00 €

 

Att köpa extra tjänster är inte obligatoriskt för att få grundläggande banktjänster.

Förmåner

Ung kund under 27 år
Brukskonto/mån. 0,00 €
Nätbank/mån 0,00 €
Visa Debit Offline, Visa Debit Online eller Visa Gold Credit/Debit-kort eller parallelkort/mån (1 kort utan avgift) 0,00 €
65 år fyllda kunder
Brukskonto/mån 0,00 €
Kund med besparingar, placeringar och/eller förvar för totalt minst 5 000 € i Aktia
Brukskonto/mån 0,00 €

Konton

Brukskonto/mån, ränta 0,00 %.
Beräkningsgrund för kreditränta: månadens lägsta saldo.
2,00 €
Brukskonto/mån, från och med 1.1.2018 2,50 €
Prime-konto/mån 2,00 €
Prime-konto/mån från och med 1.1.2018 2,50
Spardeposition/mån, ränta 0,10 %. 
Beräkningsgrund för kreditränta: månadens lägsta saldo.
0,00 €
Spardeposition/mån, från och med 1.1.2018
Månadens lägsta saldo > 10.000 €
0,00 €
Spardeposition/mån, från och med 1.1.2018
Månadens lägsta saldo < 10.000 €
2,50 €
Valutakonto/mån, ränta 0,00 %
Beräkningsgrund för kreditränta: månadens lägsta saldo.
0,00 €
Valutakonto/mån,  från och med 1.1.2018 2,50 €
   
   

Kontoinformation

Papperskontoutdrag en gång i månaden (ej nätbanskund)  0,00 €
Papperskontoutdrag oftare än en gång i månaden 1,50 €
Papperskontoutdrag oftare än en gång i månaden,  från och med 1.1.2018 2,00 €
Kopia av papperskontoutdrag 1,50 €
Kopia av papperskontoutdrag från och med 1.1.2018 2,00 €
Nätbankskundens papperskontoutdrag/st 1,50 €
Nätkontoutdrag en gång i månaden 0,00 €
Nätkontoutdrag oftare än en gång i månaden/st 0,10 €
Nätkontoutdrag oftare än en gång i månaden/st. från och med 1.1.2018 0,50 €
Kopia av nätkontoutdrag/st. 0,10 €
Nät- och papperskontoutdrag (debitering för papperskontoutdrag)/st 1,50 €
Saldo- eller transaktionsförfrågan i kontoret som kassatjänst/st 2,00 €
Skild saldoförfrågan i Otto.-automat/st 0,75 €
Transaktionsförfrågan i Otto.-automat för varje påbörjad sats av 10 transaktioner 0,75 €
Kontoövertrasseringsavgift 5,00 €
Meddelande om kontoövertrassering/st 5,00 €
Beställning av kontoutdrag på nytt via kontoret/st 17,00 €

Nätbank

Nätbank (inkl. mobilnätbanken)/mån 2,00 €
Förfrågan om konto-transaktioner som textmeddelande/sänt meddelande 0,40 €
Förnyelse av nyckelkodskort om beställs på kundens begäran 5,00 €
Upplåsning av nätbankskoder vid korsbetjäning (ej Aktias kund) 15,00 €

Betalningsrörelse

Insättning på eget konto 0,00 €
Räkning av pengar i sparbössor då pengarna sätts in på eget konto eller ett konto till vilket deponenten har dispositionsrätt i Aktia, sparbank eller POP Bank tidigast följande bankdag. 0,00 €
Kontantuttag i kontoret 0,00 €
Girering mellan egna konton i Aktia 0,00 €
Girering i kontoret som kassatjänst/st 5,00 €
Kontantbetalning i kontoret som kassatjänst/st
(Kund i Aktia)
6,00 €
Betalningstjänst*/st 1,90 €
Betalningstjänst/st.  från och med 1.1.2018  2,50 €
Returnerat felaktigt eller bristfälligt betaltjänstuppdrag till kunden/st. från och med 1.1.2018 2,50 €
E-faktura 0,00 €
Direktbetalning 0,00 €
Ilgiro 15,00 €
Ilgiro från och med 1.1.2018 18,00 €
Ifyllande av gireringsblankett/st 4,00 €
Kvitto som beställts på kundens begäran via betalningstjänst eller i nätbanken/st 5,00 €
Meddelande om saknad täckning eller avvisade satser  
Per post/st 5,00 €
Till nätbanken/st 1,00 €
Meddelande om inkommen e-faktura som textmeddelande eller per e-post/st 0,30 €
* Enligt villkoren för betalningsförmedling ska betalningstjänstuppdragen vara Aktia tillhanda senast fem (5) bankdagar före förfallodagen. Om det till förfallodagen kvarstår mindre än fem (5) bankdagar utförs betalningsuppdraget 5 hela bankdagar efter att det kommit till Aktia.

Utlandsbetalningar och tjänster för utrikeshandel

Serviceavgifter i anslutning till valutakontotransaktioner  
Insättning på eget valutakonto i EUR 0,00 €
Uttag från valutakonto i EUR 0,00 €
   

Avgående utländska betalningaruppdrag

 
Utländskt betalningsuppdrag från vilket mottagarbanken får avdra sina kostnader  

Betalningsorder eller SWIFT-check gjort i kontor

15,00 €

Betalningsuppdrag gjort i nätbanken

7,00 €
Utländskt betalningsuppdrag från vilket mottagarbanken inte får avdra sina kostnader
Om mottagabankens kostnader överstiger det belopp som uppburits av kunden på förhand, uppbärs den överstigande delen i efterskott.
 

Betalningsorder gjort i kontor

40,00 €
Betalningsuppdrag gjort i nätbanken 32,00 €
Utländskt iluppdrag från vilket mottagarbanken får avdra sina kostnader  

Till annan finländsk bank i Finland

35,00 €
Till övriga länder 35,00 €
Iluppdrag gjort i nätbanken 30,00 €
Utländskt iluppdrag från vilket mottagarbanken inte får avdra sina kostnader  
Till annan finländsk bank i Finland 60,00 €
Till övriga länder 60,00 €
Iluppdrag gjort i nätbanken 55,00 €
   

Ankommande utländska betalningsuppdrag

 
Ankommande utländska betalningsuppdrag, där avsändaren inte står för den mottagande bankens kostnader  
Ankommande utländskt betalningsuppdrag vars motvärde överstiger 10 € 8,00 €
Ankommande utländskt betalningsuppdrag som är bristfälliga eller felaktiga 25,00 €
Ankommande iluppdrag  
Iluppdrag i euro 15,00 €
Iluppdrag i andra valutor 15,00 €

 

Kort

Kortpriser t.o.m. 31.1.2018

Visa Debit Offline/mån 4,00 €
Visa Debit Online/mån 4,00 €
Visa Gold Credit/Debit/mån
-Parallellkort/mån
4,00 €
2,00 €
Visa Platinum/mån
-Parallellkort/mån
20,00 €
10,00 €
Aktia World Elite MasterCard/mån. 20,00 €

Kortpriser fr.o.m. 1.2.2018

Aktia Debit/mån. 5,00 €
Aktia Gold Credit/Debit/mån.
-Parallellkort/kk
4,00 €
2,00 €
Aktia Platinum Credit/Debit/mån.
-Parallellkort/kk
15,00 €
10,00 €
Aktia World Elite Credit/mån. 25,00 €
Aktia Gold Credit/mån. 4,00 €

Kort- och serviceavgifter

Beställning av ny PIN-kod/debiteras på Visa-räkningen 10,00 €
Visning av PIN-kod i nätbanken/gång 10,00 €
Expressbeställning av ett kort/debiteras på Visa-räkningen 20,00 €
Kurirleverans av kortet utomlands / Debiteras på Visa-räkningen 60,00 €
Assurerad försändelse / Debiteras på Visa-räkningen 11,50 €
E-faktura 0,00 €
Kreditkortsfaktura på papper/st. (kortinnehavaren har nätbanksavtal) fr.o.m. 1.6.2017 3,00 €
Kopia av faktura/debiteras på Visa-räkningen 5,00 €
Eftersändning av faktura/debiteras på Visa-räkningen 5,00 €
Inhemsk verifikatkopia/debiteras på Visa-räkningen 10,00 €
Utländsk verifikatkopia/debiteras på Visa-räkningen 10,00 €
Försändelse av kort till annan bank 10,00 €
Överlåtelse av kort åt annan banks kund 10,00 €
Betalningspåminnelse/debiteras på Visa-räkningen 5,00 €
Kreditövervakningsbrev/debiteras på Visa-räkningen 10,00 €
Ingående av betalningsavtal/debiteras på Visa-räkningen 10,00 €
Hittelön åt kortets upphittare/debiteras på Visa-räkningen 10,00 €
Borttagningsprovision p.g.a. användning som strider mot bruksvillkoren / Visa Credit-kort / debiteras på Visa-räkningen 120,00 €
Borttagningsprovision p.g.a. användning som strider mot bruksvillkoren / Visa Electron, Visa Debit 120,00 €
Nytt kort i stället för förkommet kort
- Kort med bild
10,00 €
20,00 €
Byte eller förnyelse av kort under giltighetstiden/debiteras på Visa-räkningen 10,00 €
Förändring i kreditgränsen/debiteras på Visa-räkningen 10,00 €
Skriftliga utredningar av transaktioner på kreditkontot / per påbörjad timme 20,00 €
Egen bild eller galleribild till kortet, ny bild eller förnyelse av bild (gäller ej standard kortbild)
- Avgiften debiteras också i samband med årsförnyelse
10,00 €

Mastercard Prepaid

Öppningsavgift (gäller inte laddbara kort fr.o.m. 1.6.2017) 5,00 €
Laddning av värde på kortet 0,00 €
Byte eller förnyelse av kort under giltighetstiden 10,00 €
Beställning av ny PIN-kod 5,00 €
Inlösning av värde på kortet i kontoret 5,00 €
Skötselavgift/mån., ifall kortet oanvänt i över 6 månaders tid (gäller inte laddbara kort fr.o.m. 1.6.2017) 1,00 €.
Kontantuttag på Otto.-automat 0,00 €
Kontantuttag i andra än Otto.-automater 2,00 € +2,5%
Avgifter gällande endast laddbara kortet
Månadsavgift/mån. fr.o.m. 1.6.2017   2,00 €
Hittelön till kortets upphittare 10,00 €
Borttagningsprovision p.g.a. användning som strider mot bruksvillkoren 150,00 €

Kontantautomatstjänster i Finland

Kontantuttag från bankkonto i Otto.-automater, Visa Debit Offline 0,00 €
Kontantuttag från bankkonto i Otto.-automater, Visa Debit Online, Visa Electron
(2 kontantuttag/kalendermånad)
Ytterligare kontantuttag, €/uttag (gäller inte kortinnehavare under 21 år)

0,00 €
0,50 €
Kontantuttag från bankkonto i andra än Otto.-automater 1,00 € + 2 %
Kontantuttag inom det gemensamma eurobetalningsområdet  fr.o.m. 1.6.2017:
Kontantuttag med betalkort från bankkonto:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag


0,00 €
1,00 €
Kontantuttag från kreditkonto 2,00 € + 3 %
Bankkontots transaktionsförfrågan från Otto.-automat för varje påbörjad sats av 10 transaktioner 0,75 €
Separat saldoförfrågan för bankkontot, från Otto.-automat 0,75 €

Avgifter som debiteras för användning av kort utomlands

Kontouttag inom det gemensamma eurobetalningsområdet
Kontantuttag från kreditkonto (fr.o.m. 1.6.2017  2,00 € + 3 %) 2,00 € + 2,5 %
Kontantuttag med betalkort från bankkonto 1,00 € + 2 %
Kontantuttag med betalkort från bankkonto fr.o.m. 1.6.2017:
3 kontantuttag/ kalendermånad
Ytterligare kontantuttag, €/uttag

0,00 €
1,00 €
Kontantuttag utanför det gemensamma eurobetalningsområdet
Kontantuttag från kreditkonto 2,00 € + 3 %
Kontantuttag med betalkort från bankkonto  2,00 € + 3 %
Inköp i annan valuta än euro  (€)
Inköp i andra valutor än euro konverteras till euro enligt Visa Internationals eller Mastercard europe valutakurs, till vilken läggs till högst 2,75%

Avgifter som debiteras för användning av kreditegenskapen

Referensränta

Information om den vid var tid gällande referensräntan finns på bankens verksamhetsställen och bankens webbplats

3 mån Euribor
Marginal 8,5%
Visa Platinum 5%
Kontoskötselavgift / räkning 3,90 €
Visa-girering (fr.o.m. 1.6.2017: 2,00 €+ 3 %) 2,00 € +2,5%
Kortets bildmotiv
Egen bild eller galleribild till kortet, ny bild eller förnyelse av bild (gäller ej standard kortbild)
- Avgiften debiteras också i samband med årsförnyelse
10,00 €

Övrigt

I händelse av att kortet förkommer eller missbrukar är numret till spärrtjänsten (24 h) 0800 0 2477 (från utlandet +358 800 0 2477).  
Kortinnehavarens och kontohavarens ansvar för obehörig användning (om de inte handlat avsiktligt eller av grov vårdlöshet) är 150 €.  
Kortet möjliggör kontaktlös betalning av kortinköp på högst 25 €.  

Faktureringsperioden för Visa Credit-kort avslutas i regel den 13:e dagen i månaden om månadens sista dag valts som förfallodag och månadens tredje sista dag om den 15:e dagen i månaden valts som förfallodag. Du får i genomsnitt 32 dagar räntefria betalningsdagar på din Visa kredit.