Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

 

Livet kan överraska. Hur har du förberett dig ekonomiskt?

Livet kan överraska. Hur har du förberett dig ekonomiskt?

Den 4 maj 2021 Bloggar och artiklar

Den senaste tiden har finländarna uppenbarligen insett att livet kan förändras mycket överraskande. Efterfrågan och intresset för personförsäkringar har under detta och föregående år ökat kraftigt. Traditionellt är vi noga med att försäkra hem och fordon men vad gäller stora livsförändrande saker har situationen varit en annan.

Finlands förhållandevis goda socialskydd har fått många att förlita sig på att man automatiskt får tillräckligt med stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker egentligen socialskyddet? Hur påverkas ekonomin om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder?

Aktia Livförsäkrings enhetschef Ulrika Lundqvist och försäljnings- och utvecklingsdirektör Sam Olin betonar vikten av personförsäkringar och att var och en i tid borde fundera över det egna och familjens behov av skydd. Aktia vill hjälpa sina kunder att se på ekonomin som en helhet och här ingår också att man tryggar den inför oväntade situationer.

– Man kan se på personskydd ur två olika vinklar. Den stora bilden är att vi har ett rätt så bra social­skydd och pensionssystem i Finland. Men vad hän­der nu när det till exempel föds färre barn? Finlän­darna måste själva börja ta ansvar för att trygga sin ekonomiska situation, menar Sam Olin.

Finlän­darna måste själva börja ta ansvar för att trygga sin ekonomiska situation.

Statistiskt sett halveras inkomstnivån i en fa­milj om den ena föräldern insjuknar allvarligt eller dör. Hela 40 procent måste flytta från sina hem på grund av inkomstbortfallet det orsakar.

– Vi på Aktia känner ett ansvar gentemot vå­ra kunder. Vi hjälper dem att öka sin förmögenhet och placera sina pengar men vi vill också stöda dem i hur man skyddar sig mot svåra situationer. Det här är saker som man helst inte vill prata om eller alls tänka på. Men det går att förbereda sig också in­för sådana lägen och det vill vi gärna göra våra kun­der medvetna om, förklarar Ulrika Lundqvist.

Ett typiskt scenario som Lundqvist och Olin (på bilden) vill lyfta fram är lägen där dödsbon, till följd av plötsli­ga dödsfall, tampas med ekonomin utan buffertar och i värsta fall förlorar hem och gård.


– Vi vill förstås lyfta fram sådana risker men framför allt vill vi göra våra kunder uppmärksam­ma på att dessa situationer går att undvika, poäng­terar Ulrika Lundqvist.

På samma sätt som man försäkrar bil, hus­djur och hemlösöre borde man se till att också man själv och den egna familjen är försäkrad.

– Den finska förmögenhetsstrukturen är sådan att man äger ”väggar” såsom hus och sommarstäl­le. Om allt är låst i fast egendom, är det bra att ha en plan för hur arvingar kan ta hand om t.ex. arvs­skatten, säger Sam Olin. Vi har också ett ansvar gentemot våra barn och våra föräldrar som kanske t.ex. gått i borgen för våra bostadslån.

– På samma sätt som man försäkrar bil, hus­djur och hemlösöre borde man se till att också man själv och den egna familjen är försäkrad, tillägger han.

Olika typer av försäkringar

Livförsäkringen är den viktigaste försäkring­en men många förstår inte nyttan med den. Det finns idag många olika typer av familjer och för­säkringsbehovet beror på hur familjen ser ut, men det finns vissa gemensamma nämnare.

– Vid ett dödsfall faller en lön bort, men utgif­terna minskar sällan, konstaterar Sam Olin.

Varför är det viktigt att ha en försäkring gäl­lande arbetsoförmåga?

– Arbetsgivaren betalar lön bara för en viss tid då man är sjukledig. När arbetsgivaren in­te längre betalar lön, är man berättigad till FPA:s sjukdagpenning, som är märkbart mindre än den vanliga lönen. Om man sedan inte kan åter­gå till jobbet efter sjukledigheten, utan konstate­ras vara bestående arbetsoförmögen, är man be­rättigad till invalidpension från ett pensionsbo­lag. De egna besparingarna kanske inte räcker till för att kompensera inkomstbortfallet och för det kan man teckna en försäkring gällande ar­betsoförmåga, förklarar Ulrika Lundqvist.

Livförsäkringen är den viktigaste försäkring­en men många förstår inte nyttan med den. 

– Var tredje finländare insjuknar i cancer nå­gon gång under sin livstid, tillägger Sam Olin.

Försäkringen omfattar sjukdomar såsom can­cer, hjärninfarkt eller hjärnblödning och hjärtin­farkt samt ingrepp såsom öppen hjärtoperation, stor organtransplantation och bestående njur­svikt som förutsätter dialysvård.

– Förmögna personer blir också sjuka – alla har nytta av att ha en försäkring gällande allvar­lig sjukdom, säger Sam Olin.

–Också som företagare är det viktigt att fun­dera på detta, både med tanke på sig själv och si­na arbetstagare, tillägger Ulrika Lundqvist.

Finländarna är underförsäkrade

Finländare är klart underförsäkrade då det kommer till personförsäkringar. Varför är det så?

– Folk räknar helt enkelt med att systemet tar hand om dem. Det är också mänskligt att tro att saker inte kommer att hända just en själv, menar Sam Olin.

Finländare är klart underförsäkrade då det kommer till personförsäkringar. 

– Statistiskt sett dör folk i sjukdomar, inte i olycksfall. Och folk har helt enkelt inte tänkt på hur länge arbetsgivaren betalar lön om man blir sjuk. Det viktiga är att trygga den inkomst­nivå man är van vid, säger Ulrika Lundqvist.

Sam Olin använder sig själv som exempel.

– För några år sedan hade jag själv ingen liv­försäkring trots att jag har tre barn - men vår hund var nog försäkrad både för sjukvårdskost­nader och dödsfall. Det här är ganska typiskt. Lyckligtvis är de här sakerna nu i ordning tack vare mina kollegor, säger han med ett skratt.

– Jag har jobbat i livförsäkringsbranschen i 20 år så man kan nog säga att jag är lite yrkes­skadad, men jag skulle aldrig säga upp min liv­försäkring. Jag betalar gladeligen mina per­sonliga premier eftersom jag får sinnesro på köpet. Det känns jätteviktigt, avrundar Ulrika Lundqvist.

Har du koll på dessa?

  1. Hur påverkas er ekonomi om du eller din partner dör? Kan den andra parten bo kvar i er nuvarande bostad?
  2. Hur länge betalar din arbetsgivare ut lön om du blir sjuk?
  3. Hur stor är FPA:s sjukdagpenning i ditt fall?
  4. Visste du att var tredje finländare drabbas av cancer någon gång under sin livstid?

Personförsäkringar

Livförsäkring ger dina nära och kära ekonomiskt stöd vid dödsfall.

Försäkring gällande arbetsoförmåga kompenserar det inkomstbortfall som orsakas av en längre sjukledighet eller bestående arbetsoförmåga.

Försäkring gällande allvarlig sjukdom ger dig ekonomiskt stöd om du insjuknar i en allvarlig sjukdom.

Läs mer om livförsäkringen och de andra personskydden