Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Delägarskyddet tryggar företagsverksamheten i oväntade lägen

Delägarskyddet tryggar företagsverksamheten i oväntade lägen

Den 10 september 2021

Om ett företag har två eller fler delägare kan hela verksamheten lamslås om en av delägarna blir arbetsoförmögen eller dör och man inte är förberedd inför en sådan situation. Tuomo Suomalainen, direktör på Aktia och Teemu Lillrank, verkställande direktör för Finlands Företagarskydd understryker båda vikten av planering för att trygga både företaget och företagaren själv.

–  Vi vill vara en så omfattande partner som möjligt för våra företagskunder, poängterar Tuomo Suomalainen. Vi stöder företaget och företagaren i alla skeden och erbjuder lösningar för olika sorters behov, huruvida det är frågan om tillväxt och investeringar eller tryggande av företagsverksamheten och företagaren själv. 

– Som bank ser vi det, både ur ett ansvarsfullt perspektiv och enligt våra värderingar, som en viktig sak att alltid hjälpa våra kunder att tänka lite framåt.

Enligt Tuomo är företagarens eller företagarnas personliga roll av speciellt stor betydelse i små och medelstora företag. Därför är det av största vikt att man redan från början funderar på saker som berör företagaren och tryggandet av företagsverksamheten ifall allt inte skulle gå som planerat. 

Teemu Lillrank (till vänster)  och Tuomo Suomalainen (till höger) uppmuntrar företagare att förbereda sig för oväntade lägen i god tid. Delägarskyddet ger enligt dem företaget en stor trygghet för en liten försäkringsavgift.

–  Att låta göra ett delägaravtal är det första steget för att försäkra att företagsverksamheten kan fortsätta om något oväntat händer. I delägaravtalet bestäms hur man går till väga om till exempel en av företagets delägare dör. 

Om det inte finns ett avtal, blir den avlidne delägarens aktier automatisk hos dennes arvingar och plötsligt kan besluten i företaget fattas av till exempel ett minderårigt barns intressebevakare eller rentav ett dödsbo där man sinsemellan är osams.
–  Om det inte finns ett avtal, blir den avlidne delägarens aktier automatisk hos dennes arvingar och plötsligt kan besluten i företaget fattas av till exempel ett minderårigt barns intressebevakare eller rentav ett dödsbo där man sinsemellan är osams. I en situation där delägarskapet är jämt delat mellan två delägare kan detta lätt leda till att hela företagsverksamheten stannar upp.

Enligt Tuomos erfarenhet är detta ändå något som de flesta företagen, särskilt småföretag, inte alls tänkt på. Man slås av det först när något tråkigt händer och man inser att företaget vuxit och dess ekonomiska värde stigit.

Delägarskyddet gynnar alla parter

Teemu Lillrank från Finlands Företagarskydd, som fungerar som ombud för Aktia Livförsäkring, ser delägarskyddet som en helhet där man bör ta tre saker i beaktande: tryggande av företagsverksamheten, tryggande av företagaren själv samt tryggande av företagarens familj.

Tryggandet av företagsverksamhetens fortsättning utgår enligt Teemu från delägaravtalet där man till exempel bestämmer att företaget har förköpsrätt på sina egna aktier. I samband med detta tecknas livförsäkringar för företagets delägare, vars förmånstagare är företaget. På så sätt kan företaget lösa ut den avlidne delägarens aktier av dödsboet.

–  På det här sättet kan man trygga de andra delägarnas egendom och att verksamheten kan fortsätta men också arvingarnas ekonomiska situation, betonar Teemu Lillrank. Ofta är ju arvingarna minderåriga barn som inte nödvändigtvis har resurser att till exempel betala arvsskatt. 

Fördelar för företaget

  • Säkerställer att företagsverksamheten kan fortsätta
  • En stor trygghet med en liten försäkringsavgift
  • Företaget får kontantmedel för att lösa ut aktierna

Fördelar för delägarna

  • Ekonomisk trygghet
  • Inga tråkiga överraskningar
  • Tryggande av företagets fortsatta ägarskap

Aktia Webinar: Delägarskyddet är företagets livförsäkring – så försäkrar du dig om att verksamheten kan fortsätta om det värsta sker

Välkommen på vårt webinarium 23.9 för att höra hur man på bästa sätt kan trygga både företagsverksamheten och delägarnas situation. Webinariet är på finska, men vi besvarar gärna frågor också på svenska.

Anmäl dig via länken nedan. I samband med anmälningen finns möjlighet att ställa frågor på förhand. Frågor kan ställas också under hela livesändningen. Efteråt skickar vi en inspelning av tillställningen till alla deltagare.

Anmäl dig här