Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Ändringar i Aktias fonder

Den 15 oktober 2021 Kundmeddelanden

Till andelsägarna i Placeringsfonderna och Specialplaceringsfonderna Aktia Nordic Value, Aktia Finland Value, Aktia Micro Kruunu, Aktia Nya Europa, Aktia Nordic, Aktia Capital, Aktia Nordic Micro Cap och Aktia Europe Small Cap

Styrelserna för Aktia Fondbolag Ab och AV Fondbolag Ab (tidigare Taaleri Fondbolag Ab) har 16.8.2021 fattat beslut om att fusionera av bolaget förvaltade fonder. Ytterligare har Aktia Fondbolag Ab beslutat om stadgeförändring i de mottagande fonderna. Fusionerna är en del av sammanslagningen av Aktias och Taaleris kapitalförvaltningsverksamheter, där fonder med liknande investeringsaktiviteter och riskprofiler sammanslås. Finansinspektionen har godkänt fusionsplanerna 7.10.2021.  Förändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna.

Fusionerna verkställs 24.11.2021 enligt följande:

  • Placeringsfonden Aktia Nordic Value fusioneras med Placeringsfonden Aktia Nordic
  • Placeringsfonden Aktia Finland Value fusioneras med Placeringsfonden Aktia Capital
  • Specialplaceringsfonden Aktia Micro Kruunu fusioneras med Placeringsfonden Aktia Nordic Micro Cap
  • Specialplaceringsfonden Aktia Nya Europa fusioneras med Placeringsfonden Aktia Europe Small Cap

Fusionerna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och orsakar inga kostnader eller skattepåföljder för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

I fusionerna övergår de fusionerade fondernas medel och ansvar till de mottagande fonderna enligt ovan, varefter de fusionerade fonderna upplöses. Andelsägarna får fondandelar som fusionsvederlag i den mottagande fonden för det belopp i euro som motsvarar marknadsvärdet på andelsägarens innehav i fonden på fusionsdagen.

Andelsägarna kan, om de så önskar, utan inlösen- eller bytesprovision lösa in eller byta sina andelar i de fusionerade eller mottagande fonderna till någon annan placerings- eller specialplaceringsfond som förvaltas av samma fondbolag. Uppdragen som gäller de fusionerade fonderna ska vara Fondbolaget tillhanda senast 17.11.2021 kl. 13.00. Uppdrag som lämnats efter ovannämnda tidsfrist utförs ur den mottagande fonden. Ingen provision uppbärs på inlösen eller byte av fondandelar av andelsägare i de fusionerande eller mottagande fonderna under tiden 24.10.2021 – 24.11.2021. För Placeringsfonden Aktia Nordic Micro Cap kan dock möjliga uppkomna handelskostnader i C och D andelsserierna debiteras enligt fondprospektet. På inlösen och byte av fonder tillämpas normala skatteregler som gäller fondandelar.

 

De nya stadgarna för Placeringsfonderna Aktia Nordic, Aktia Capital, Aktia Nordic Micro Cap och Aktia Europe Small Cap träder ikraft 24.11.2021.

Nya andelsserier med prestationsavgift kommer att inrättas i de mottagande fonderna. Fusionerna förverkligas till dessa nya andelsserier. Därav har de fondspecifika reglernas 6 § modifierats att inkludera uppbärande av prestationsavgift, prestationsavgiftens uppbyggnad och beräkningssätt. Ytterligare har det i reglernas 2 § 1 kap tillsatts en hänvisning till klassificeringen av fonderna som en investeringsprodukt enligt Artikel 8 i EU: s förordning om hållbar finansiering (SFDR) som främjar miljörelaterade och sociala särdrag.

Basfakta för investerare, fondprospekt och fondernas stadgar finns tillgängliga på webbplatsen www.aktia.fi och varainhoito.aktia.fi. Mera information om förändringarna ger vår kundservice på nummer 010 247 010*. Revisorernas utlåtanden om fusionen finns tillgänglig på fondbolagen efter fusionen.

 

Aktia Fondbolag Ab och AV Fondbolag Ab Styrelserna