Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten

Ändringar i Aktias fonder

Den 17 december 2021 Kundmeddelanden

Till andelsägarna i Placeringsfonderna Aktia A25, Aktia A50, Aktia A100, Aktia Förvaltningsportfölj 25, Aktia Förvaltningsportfölj 50, Aktia Aktieportfölj

Styrelserna för AV Fondbolag Ab och Aktia Fondbolag Ab har 11.10.2021 samt 15.10.2021 fattat beslut om att fusionera av bolagen förvaltade fonder. Fusionerna är ett led i förenhetligande av Aktias kapitalförvaltningsverksamhet, där fonder med liknande investeringsaktiviteter och riskprofiler sammanslås. Finansinspektionen har godkänt fusionsplanerna 25.11.2021.  Förändringarna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna.

Fusionerna verkställs 18.1.2022 enligt följande:

• Placeringsfonden Aktia A25 fusioneras med Placeringsfonden Aktia Förvaltningsportfölj 25
• Placeringsfonden Aktia A50 fusioneras med Placeringsfonden Aktia Förvaltningsportfölj 50
• Placeringsfonden Aktia A100 fusioneras med Placeringsfonden Aktia Aktieportfölj

Fusionerna förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och orsakar inga kostnader eller skattepåföljder för andelsägare som är allmänt skattskyldiga i Finland.

I fusionerna övergår de fusionerade fondernas medel och ansvar till de mottagande fonderna enligt ovan, varefter de fusionerade fonderna upplöses. Andelsägarna får fondandelar som fusionsvederlag i den mottagande fonden på fusionsdagen för det belopp i euro som motsvarar marknadsvärdet på andelsägarens innehav i fonden.

Andelsägarna kan, om de så önskar, utan inlösen- eller bytesprovision lösa in eller byta sina andelar i de fusionerade eller mottagande fonderna till någon annan placeringsfond som förvaltas av samma fondbolag. Uppdragen som gäller de fusionerade fonderna ska vara Fondbolaget tillhanda senast 11.1.2022 kl. 13.00. Uppdrag som lämnats efter ovannämnda tidsfrist utförs ur den mottagande fonden. Ingen provision uppbärs på inlösen eller byte av fondandelar av andelsägare i de fusionerande eller mottagande fonderna under tiden 17.12.2021 – 18.1.2022. 

Basfakta för investerare, fondprospekt och fondernas stadgar finns tillgängliga på webbplatsen www.aktia.fi och varainhoito.aktia.fi. Mera information om förändringarna ger vår kundservice på numret 010 247 010. Revisorernas utlåtanden om fusionen finns tillgänglig på fondbolagen efter fusionen.

Aktia Fondbolag Ab och AV Fondbolag Ab Styrelserna