Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Ränteuppgången stannade av medan centralbankerna går balansgång mellan att dämpa inflationen och stimulera tillväxt

Ränteuppgången stannade av medan centralbankerna går balansgång mellan att dämpa inflationen och stimulera tillväxt

Den 16 maj 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Både de korta och de långa räntorna vände nedåt för första gången i maj, men inflationen och de osäkra tillväxtutsikterna väcker fortfarande oro. ECB väntas avsluta nettoköpen inom APP-programmet och höja styrräntan under det tredje kvartalet. 

Ränteuppgången som pågått sedan årets början stannade av, åtminstone tills vidare, och räntorna vände nedåt över hela linjen både bland europeiska statslån och bland företagen. Avkastningsnivån på tyska 10-åriga statsobligationer hann stiga till nästan 1,2 procent, medan avkastningsnivån för motsvarande 2-åriga obligationer överskred 0,35 procent innan den långvariga uppgången bröts. Vissa företag tog genast vara på det något lugnare marknadsläget, vilket resulterade i den aktivaste dagen på marknaden för Investment Grade-obligationer sett till antalet emissioner sedan november 2020. 

Inflationstalet för USA som publicerades i torsdags var högre än väntat, vilket fick räntenivåerna att vända uppåt tillfälligt, men dagen avslutades på lägre nivåer än på morgonen. Inflationstrycket ser särskilt i USA ut att vara brett och sektorsöverskridande, och går inte att förklara med enskilda faktorer, till exempel energipriserna. Förutom energipriserna drivs inflationen bland annat av stigande mat och boendekostnader. I eurozonen har inflationen hittills främst drivits av energipriserna och utmaningar i produktionskedjorna, men även stigande lönekostnader väntas bli en allt större faktor framöver. 

Förväntningar om räntehöjningar har prissatts rentav för starkt i marknadsräntorna under våren och en korrigering mot en mer sansad riktning är därför inget att oroa sig för. Sjunkande räntenivåer avspeglar dock samtidigt marknadens ovisshet kring tillväxtutsikterna, och fokuset ligger i nuläget inte enbart på inflationen. Europeiska centralbanken konstaterade efter sitt senaste möte att tillväxt- och inflationsriskerna har ökat och en räntehöjning ser ut att dröja åtminstone fram till juli. Centralbanken meddelade att en höjning av styrräntan är möjlig redan några veckor efter att APP-programmets nettoköp har avslutats, vilket enligt planerna kommer att ske under det tredje kvartalet. För ECB:s del skulle detta bli den första räntehöjningen på över ett årtionde. Att dämpa inflationen med en höjning av styrräntan medför dock inget särskilt stöd för ekonomisk tillväxt och det återstår att se hur centralbankerna lyckas hitta en balans mellan dessa utmaningar.  

Trots korrigeringsrörelsen och en viss osäkerhet finns det nu fler möjligheter för ränteplacerare på rimligare nivåer än i början av året, med god ersättning för både ränte- och kreditrisker. Avkastningsnivåerna för företagsobligationer av Investment Grade är högre än på flera år, vilket beror på både höjda räntenivåer och riskpremier, och avkastningsnivåerna för statsobligationer i eurozonen har utvecklats på motsvarande sätt. På kort sikt är volatilitet i räntenivåerna möjlig, men motsvarande ränterörelser som under våren är inte att vänta. 

Marknadsöversikten är skriven av portföljförvaltare Nicklas Nortamo.