Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Nervositet kring avmattade tillväxtutsikter och stramare penningpolitik

Nervositet kring avmattade tillväxtutsikter och stramare penningpolitik

Den 6 juni 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Maj präglades av kraftig volatilitet på placeringsmarknaden. Det var nedgång på aktiemarknaden så gott som hela månaden, tills kurserna vände under månadens sista vecka. Avkastningen på den globala aktiemarknaden i maj landade slutligen kring noll i lokala valutor och ungefär på minus 1,5 procent i euro. På räntemarknaden var månaden rätt likartad då företagsobligationer med högre risk och tillväxtekonomiernas statsobligationer följde utvecklingen på aktiemarknaden. Avkastningen på euroländernas statsobligationer och företagsobligationer med hög kreditvärdighet blev däremot negativ till följd av de stigande räntorna. 

På det stora hela gäller samma teman som tidigare fortfarande på marknaden. De ekonomiska siffrorna är fortsatt svaga och tillväxten mattas av. Inflationen har däremot envist stannat kvar på en hög nivå och återigen överskridit experternas förväntningar. Det ekonomiska klimatet präglas alltså alltmer av stagflation. Detta försätter centralbankerna i en tuff situation. En alltför aggressiv åtstramning av penningpolitiken i ett läge där ekonomin redan bromsar in kan öka risken för en recession. En alltför slapp penningpolitik innebär å andra sidan en risk för skenande inflation. Än så länge verkar centralbankerna vara mer oroade för inflationen än för tillväxten och är redo för en åtstramning trots riskerna det innebär för den ekonomiska tillväxten. Förutom farhågorna kring inflationen och penningpolitiken skapar kriget mellan Ryssland och Ukraina även fortsättningsvis osäkerhet, särskilt vad gäller tillväxten i Europa, medan tillväxten i Kina bromsas upp av landets coronarestriktioner.

De senaste kommentarerna från den amerikanska centralbanken Fed har minskat nervositeten något eftersom de indikerar en mindre aggressiv räntehöjningsbana än befarat. Styrräntan kommer med stor sannolikhet att höjas med 50 punkter på mötena i både juni och juli, men därefter är situationen oklar för återstoden av året. Om det ekonomiska läget blir sämre än väntat kan Fed avstå från ytterligare höjningar. Samtidigt tyder de senaste nyheterna från Kina på att man fått spridningen av corona under kontroll och gradvis kommer att kunna avveckla restriktionerna. 

Det förändrade läget är till stor del redan prissatt i marknaden. På aktiemarknaden börjar värderingsnivåerna redan se förmånliga ut jämfört med historiska nivåer. Resultatprognoserna har däremot inte förändrats nämnvärt och kan rentav vara överoptimistiska med tanke på pressen från dels den avmattade tillväxten, dels stigande kostnadsnivåer. På räntemarknaden ligger räntenivåerna efter uppgången på rätt attraktiva nivåer över hela linjen.

Allokeringen behåller vi i sin helhet utan förändringar. Aktierna har undervikt, de långa räntorna neutralvikt och de korta räntorna övervikt. Vi vill inte öka aktierisken eftersom det fortfarande råder betydande osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och resultatutvecklingen, även om de värsta farhågorna kring Fed och coronaläget i Kina har lättat något. För de långa räntorna lär den största uppgången vara passerad, men för räntorna i eurozonen råder fortfarande press uppåt eftersom inflationen ständigt ökar mer än väntat och förväntningarna på en stramare penningpolitik från ECB växer. Det är enligt oss ännu inte heller rätt tidpunkt att öka vikten för de långa räntorna. 

Inom aktieallokeringen överviktar vi Europa medan Norden har undervikt. USA, Japan och tillväxtmarknaderna har neutralvikt. I ränteallokeringen överviktar vi High Yield-företagsobligationer med högre räntenivå och tillväxtmarknadernas statsobligationer, särskilt i lokal valuta. Statsobligationerna i euroområdet har stor undervikt och Investment Grade-företagsobligationerna med hög kreditvärdighet har undervikt.

Marknadsöversikten är skriven av allokeringsdirektör Tommi Tähtinen.