Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Åtstramad penningpolitik trots recessionshot

Åtstramad penningpolitik trots recessionshot

Den 8 augusti 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Stämningen på placeringsmarknaden var mycket positiv i juli, då marknaden tog tillbaka en del av förlusterna efter det synnerligen svaga första halvåret. Avkastningen på de globala aktiemarknaderna var i juli slutligen ca 7 % i egna valutor och upp till 10 % i euro på grund av den försvagade euron. Den uppåtgående trenden för räntor, som pågått på räntemarknaden under hela början av året, vände i slutet av juni och i juli var också avkastningen på alla räntemarknader på plussidan.

Marknaden har fortsatt att fokusera på inflations- och tillväxtfarhågorna. Inflationen är fortsättningsvis överraskande hög. Både i USA och inom euroområdet är inflationen för närvarande cirka 9 % på årsnivå. Den ekonomiska tillväxten håller på att avta t.o.m. förvånansvärt snabbt, och det är redan ett realistiskt scenario att ekonomin går in i en recession, även om det ännu är för tidigt att förkunna att recessionen har börjat. Konsensusförväntningen på den globala ekonomiska tillväxten för innevarande år är fortfarande ca 3 %, men vi menar att detta verkar vara för högt. Det finns många olika faktorer som bromsar in den ekonomiska tillväxten. Det är ett globalt problem att inflationen tilltar och envist hålls kvar på en hög nivå. USA: s ekonomi lider mest av ränteuppgången. I Europa är det största problemet energi – såväl dess pris som tillgång och tillräcklighet. Kina brottas för sin del fortfarande med coronanedstängningar och problem inom fastighetssektorn. Många recessionsindikatorer blinkar redan rött. Inköpchefsindexen, som baserar sig på företagens framtidsutsikter, har sjunkit både inom industri och tjänster till nivåer som indikerar att den ekonomiska tillväxten har avtagit och att ekonomin till och med redan minskar till vissa delar. I USA är räntekurvan inverterad, dvs. de korta marknadsräntorna är högre än de långa räntorna.

Trots svaga ekonomiska data verkar centralbankerna för närvarande vara mer oroade för inflationen än för avtagande ekonomisk tillväxt. Fed har redan i år höjt styrräntan med 225 räntepunkter och även ECB höjde styrräntan med 50 räntepunkter i juli. Centralbankernas budskap har varit att räntehöjningarna kommer att fortsätta tills inflationen börjar sjunka permanent. Det kan till och med vara så att centralbankerna är beredda att medvetet driva in ekonomin i en svag recession för att få kontroll över inflationen. En god nyhet är att när den ekonomiska tillväxten avtar borde också inflationen börja minska i takt med att efterfrågan minskar, vilket i sin tur minskar trycket på centralbankerna att höja räntorna. Marknaden verkar redan prissätta detta. I och med svaga ekonomiska data har särskilt de långa räntorna sjunkit betydligt från med toppnivåerna i juni och aktiemarknaden har stöttats av de måttligare förväntningarna på framtida räntehöjningar. För närvarande prissätter marknaden räntehöjningar på omkring 100 räntepunkter under slutet av året från både Fed och ECB.

Avmattningen i den ekonomiska tillväxten syns också i de resultat för det andra kvartalet som företagen rapporterat. Även om resultaten har varit något bättre än väntat och antalet företag som överträffat förväntningarna fortfarande är större än antalet resultatbesvikelser, är relationstalet svagare än för föregående resultatperioder. Resultatutvecklingen i sig är också anspråkslös. Resultaten för de företag som redan rapporterat ligger nätt och jämnt på plussidan jämfört med resultatet året innan, och om energisektorns effekt elimineras, ligger resultattillväxten nära noll. Under årets två sista kvartal kommer jämförelsepunkten att bli allt tuffare, och följaktligen kommer det i fortsättningen att vara svårare att nå resultatförväntningarna. 

Den avtagande ekonomiska tillväxten och resultattillväxten har redan prissatts på marknaden under hela början av året. Enligt vår uppskattning är en avmattning i den ekonomiska tillväxten och till och med en lindrig recession redan i stor utsträckning prissatta. Det finns dock en mängd olika osäkerhetsfaktorer och risken för en djupare konjunkturnedgång och en tillbakagång i företagens resultat är förhöjd. Även om marknaden har varit stark under den senaste månaden, vill vi inte gå med i detta rally och öka risken. Vi håller fortfarande aktierna i undervikt, de långa räntorna i neutralvikt och de korta räntorna i övervikt.

Inom aktieallokeringen överviktar vi Europa och är i undervikt i Norden. USA, Japan och tillväxtmarknaderna är i neutral vikt. Inom ränteallokeringen har vi under sommaren sänkt High Yield-företagsobligationerna och tillväxtmarknadernas statsobligationer i dollar från övervikt till neutral vikt och höjt Investment Grade-företagsobligationerna inom euroområdet från undervikt till neutral vikt. Statsobligationerna inom euroområdet är i stor undervikt och tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta är i stor övervikt.


Marknadsöversikten är skriven av allokeringsdirektör Tommi Tähtinen.