Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.

Meddelande om ändringar i fondernas stadgar

Den 15 augusti 2022 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolags styrelse har 3.6.2022 beslutat om ändringar i stadgarna i de fonder som fondbolaget förvaltar. Finansinspektionen har godkänt ändringarna i placeringsfondernas stadgar och namn 28.6.2022. 

Ändringarna förutsätter inga åtgärder från andelsägarnas sida.


De gemensamma stadgarna för placeringsfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab ändras enligt följande:

• Meddelanden till andelsägarna publiceras i regel på Aktias webbplats. Kallelsen till andelsägarstämman sänds dock fortfarande med en tidningsannons.
• Möjligheten att grunda till teckningsvillkor på olika sätt avvikande andelsserier har utvidgats.
• Värderingssättet för tidsbundna depositioner vid värdeberäkningen av fonderna har lagts till.
• De kostnader som debiteras direkt från fonder har förtydligats genom att precisera de kostnader som debiteras för bankkonton i listan över exempel. 
• En bestämmelse om belöning har lagts till.
• Det tekniska genomförandet av mottagande av en teckning har preciserats och rätten att avslå ett teckningsuppdrag eller en teckning i fonden i en exceptionell situation som berättigar Fondbolaget att avbryta teckningar i Fonden på grund av oönskat placeringsbeteende eller misstanke om missbruk från kundens sida har lagts till.

Stadgeändringarna träder i kraft 19.9.2022.


Stadgarna i placeringsfonderna Aktia Rhein Value, Aktia Europa Dividend och Aktia Nordic High Yield samt specialplaceringsfonderna Aktia Bostäder+, Aktia Family Fund One, Aktia Impact, Aktia Micro Markka, Aktia Micro Rhein, Aktia Private, Aktia Alternativa Investeringar, Aktia Stabil Ränta, Aktia Förvaltning+ Måttlig, Aktia Förvaltning+ Balanserad och Aktia Förvaltning+ Avkastningsinriktad ändras enligt följande:

• Förvaringsinstitutet har ändrats till Danske Bank A/S, filial i Finland.
• Grunderna för värdeberäkningen och värderingstidpunkterna har förenhetligats med stadgarna i Aktias övriga fonder.
• Bryttiden för uppdrag i fonder som dagligen är öppna för teckningar och/eller inlösen har senarelagts från kl. 13 till kl. 15. Om det för tecknings- eller inlösenuppdraget krävs ett visst antal dagar eller månader före tecknings- eller inlösendagen, finns inget särskilt fastställt klockslag. 
• Möjligheterna och begränsningarna för att använda derivat har preciserats.
• Beräkningssättet för fast förvaltningsavgift har preciserats.
• Specificeringen av de kostnader som tas ut direkt ur fonden har preciserats.
• Maximibeloppet av tecknings- och inlösenprovisioner har sänkts.
• Punkten om avbrytande av teckningar och inlösen har preciserats.
• Det förutsätts att andelsägarstämman sammankallas genom en tidningsannons.
• Förutsättningarna för teckning av olika typer av andelsserier har preciserats.
• Tekniska ändringar har gjorts i syfte att förtydliga och förenhetliga formuleringarna i de olika fondernas stadgar.

Dessutom har maximibeloppet av den fasta förvaltningsprovisionen för Aktia Alternativa Investeringar höjts och en avkastningsbunden provision har införts i fonden. *

Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.

*Information lagts till 25.8.2022Stadgarna i specialplaceringsfonden Aktia Bostäder+ ändras dessutom enligt följande:
• Värderingssättet för tidsbundna depositioner vid värdeberäkningen av fonderna har lagts till.
• Fondens totala tillgångar har fastställts och placeringsbegränsningarna har antecknats på basis av de totala tillgångarna.
• Revisionskostnaderna definieras som kostnader som kan debiteras fonden direkt.
• I de tillåtna fondplaceringsobjekten ingår fonder som förvaltas av Aktiakoncernen.
• Stora (över 500 000 euro) inlösenuppdrag ska lämnas in 6 månader före inlösendagen.
• Bryttiden för inlösenuppdrag har ändrats från 3 månader till 1 månad före.
• Vid värderingen har periodiseringen av anskaffningskostnaderna för objekten samt möjligheten att använda inköpspriset för ett nytt objekt vid värderingen, om mindre än 3 månader förflutit från köpet preciserats.
• Utdelningsdagen i mars har preciserats till dagen för den ordinarie bolagsstämman och utdelningen av avkastningen har redigerats så att den grundar sig på räkenskapsperioder.
• Beräkningssättet för den avkastningsbundna provisionen har preciserats.

 

Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.

Stadgarna i specialplaceringsfonden Aktia Impact ändras dessutom så att fonden kategoriseras som en investeringsprodukt enligt artikel 9 i EU:s reglering om hållbar finansiering, vars syfte är att göra hållbara investeringar som ska främja miljömål och sociala mål, och som inte får orsaka betydande skada för andra hållbarhetsindikatorer. Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.

Utöver detta har gating lagts till i stadgarna för specialplaceringsfonderna Aktia Micro Markka och Aktia Micro Rhein. Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.

Stadgarna i specialplaceringsfonden Aktia Private och Aktia Family Fund One har dessutom ändrats så att basräntenivån för avkastningsmålet är €STR i stället för EONIA, och utdelningen av fondens avkastning har ändrats så att den i enlighet med beslutet av fondbolagets bolagsstämma sker inom en månad från den ordinarie bolagsstämman. Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.


Stadgarna i specialplaceringsfonden Aktia Affärsfastigheter ändras enligt följande:
• Förutsättningarna för teckning av olika typer av andelsserier har preciserats.
• Värderingssättet för tidsbundna depositioner vid värdeberäkningen av fonderna har lagts till.
• Fondens totala tillgångar har fastställts och placeringsbegränsningarna har antecknats på basis av de totala tillgångarna.
• Revisionskostnaderna definieras som kostnader som kan debiteras fonden direkt.
• Till tillåtna investeringsobjekt har också andra alternativa investeringsfonder än specialplaceringsfonder samt penningmarknadsinstrument och värdepapper i bolag som bedriver fastighetsinvesteringsverksamhet och som ska börsnoteras inom ett år lagts till.
• I de tillåtna fondplaceringsobjekten ingår fonder som förvaltas av Aktiakoncernen.
• Inlösenuppdrag på över 500 000 euro (tidigare ”minst”) ska lämnas in 6 månader före inlösendagen.
• Ändringar i stadgarna meddelas i fortsättningen på Aktias webbplats.

Stadgeändringarna träder i kraft 19.9.2022.


Stadgarna i specialplaceringsfonden Aktia Alternativa Investeringar ändras dessutom enligt följande:
• Swing pricing har tagits bort.
• Bryttiden för inlösenuppdrag har ändrats från att tidigare ha varit 2 månader före till att framöver vara den sista bankdagen den månad som är 3 månader före inlösendagen.
• Krav på placeringsobjekt för månadsvis eller daglig likviditet har slopats.
• Det har preciserats att minst 30 % av fondens mottagarfonder ska vara öppna minst kvartalsvis.
• En handelsprovision som ska betalas till fonden har lagts till.
• Den särskilda limiten för placering i fonder som förvaltas av fondbolaget har slopats.

Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.


Stadgarna i specialplaceringsfonden Aktia Stabil Ränta ändras dessutom enligt följande:
• Fondens huvudsakliga placeringsobjekt är depositioner, ränteinstrument och penningmarknadsinstrument.
• De tillåtna investeringsobjekten har utökats med depositioner i kreditinstitut inom EES-området i stället för bara i Finland.
• Fondens värdeberäkning sker i fortsättningen endast för varje tecknings- och inlösendag.
• De fonder som förvaltas av Aktiakoncernen har för att undvika eventuella oklarheter bifogats som tillåtna fondplaceringsobjekt.

Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.


Stadgarna i specialplaceringsfonderna Aktia Förvaltning+ Måttlig, Aktia Förvaltning+ Balanserad och Aktia Förvaltning+ Avkastningsinriktad ändras dessutom så att Aktia Förvaltning+ Måttlig, Aktia Förvaltning+ Balanserad och Aktia Förvaltning+ Avkastningsinriktad byter namn till Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig, Aktia Förvaltningsportfölj+ Balanserad och Aktia Förvaltningsportfölj+ Avkastningsinriktad. Orsaken till namnbytet är att fondernas namn förenhetligas med Aktias övriga produktutbud. Från ovan nämnda fonder tas även avkastningsbundna provisioner bort. 

De uppdaterade fondstadgarna träder i kraft 16.9.2022 och 5.10.2022. De stadgar som träder i kraft i september innehåller en felaktig anmärkning om SFDR-artikel – denna anmärkning har tagits bort i de stadgar som träder i kraft i oktober.*

*Information lagts till 5.9.2022


Stadgarna i specialplaceringsfonden Aktia Rhein Value ändras dessutom enligt följande:
• Till fondens stadgar fogas de gemensamma stadgarna för placeringsfonder som förvaltas av Aktia Fondbolag Ab och motsvarande bestämmelser tas bort från de fondspecifika stadgarna.
• Beräkningssättet för den avkastningsbundna provisionen har preciserats.

Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.


Stadgarna i placeringsfonden Aktia Emerging Market Equity Select ändras så att fonden kategoriseras som en investeringsprodukt enligt artikel 8 i EU:s reglering om hållbar finansiering, vars syfte är att främja miljömål och sociala mål. Till fondens stadgar fogas även de gemensamma stadgarna för placeringsfonder som förvaltas av Aktia Fondbolag Ab och motsvarande bestämmelser tas bort från de fondvisa stadgarna. Stadgeändringarna träder i kraft 19.9.2022.


Stadgarna i specialplaceringsfonden Aktia Europa Dividend ändras dessutom enligt följande:
• Till fondens stadgar fogas de gemensamma stadgarna för placeringsfonder som förvaltas av Aktia Fondbolag Ab och motsvarande bestämmelser tas bort från de fondspecifika stadgarna.
• Bestämningsgrunden för avkastningsutdelning har preciserats.

Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.


Stadgarna i placeringsfonderna Aktia Ränteportfölj, Aktia Förvaltningsportfölj 25, Aktia Förvaltningsportfölj 50, Aktia Förvaltningsportfölj 75 och Aktia Aktieportfölj ändras dessutom så att dessa fonder kategoriseras som investeringsprodukter enligt artikel 8 i EU:s reglering om hållbar finansiering, vars syfte är att främja miljömål och sociala mål. Stadgeändringarna träder i kraft 19.9.2022.


Stadgarna i specialplaceringsfonden Aktia Nordic High Yield ändras dessutom enligt följande:

• Till fondens stadgar fogas de gemensamma stadgarna för placeringsfonder som förvaltas av Aktia Fondbolag Ab och motsvarande bestämmelser tas bort från de fondspecifika stadgarna.
• Den avkastningsbundna provisionen har tagits bort.

Stadgeändringarna träder i kraft 16.9.2022.


Fondernas uppdaterade stadgar återfinns på de produktspecifika sidorna dagen då stadgarna träder i kraft.


Aktia Fondbolag Ab:s styrelse

 

Meddelandet redigerat 16.8 och gjorts ändringar i när stadgeändringarna träder i kraft.
Meddelandet redigerat 5.9 och lagts till information om en stadgeändring i fonderna Aktia Förvaltningsportfölj+ Måttlig, Aktia Förvaltningsportfölj+ Balanserad och Aktia Förvaltningsportfölj+ Avkastningsinriktad som träder i kraft 5.10.