Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
Vad berättar förtroendeindikatorerna om den europeiska ekonomin?

Vad berättar förtroendeindikatorerna om den europeiska ekonomin?

Den 29 augusti 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Som man kan föreställa sig har den ekonomiska osäkerheten och den snabbare prisstegringen påverkat hushållens och företagens förtroende. Riktningen är densamma i båda, dvs. nedåt. Det som är anmärkningsvärt är dock skillnaden i omfattningen av försämringen: konsumentförtroendet har sjunkit som en sten, medan företagsförtroendet har försvagats tydligt, om än inte dramatiskt. Konsumentförtroendet pekar på en djup depression, medan företagens förtroende snarare förutspår en lindrig recession.

Konsumentförtroendet nära alla tiders bottensiffror

Konsumenternas förtroende inom Europeiska unionen sjönk i juli till den lägsta nivån i mätningshistorien och återställdes något i augusti. Förtroendet är för närvarande klart lägre än under coronaåret 2020 eller finanskrisen 2008/2009. Det som gör detta anmärkningsvärt är det faktum att arbetslösheten, som påverkar hushållens ekonomiska välstånd, fortfarande är historiskt låg: arbetslöshetsgraden inom EU var 6,0 procent i juni, vilket var den bästa siffran i mätningshistorien. Konsumenternas förtroende har minskat klart mest på grund av deras förväntningar på hur det allmänna ekonomiska läget kommer att utvecklas.

Industrin har mycket större förtroende

Samtidigt som konsumenternas förtroende har rasat, har också industrins förtroende försämrats, men det ligger dock stadigt ovanför långtidsgenomsnittet. Industrins förtroende är inte i närheten av de nivåer som sågs under första coronaåret eller finanskrisen. Industriproduktionen har legat kvar på en god nivå i Europa, samtidigt som industriföretagens uppskattningar om orderingången ligger nära alla tiders topp. Utifrån en enkät gällande förtroendeindikatorer går det alltså ganska bra för industriföretagen inom EU, om än något sämre än för ungefär ett år sedan.

Detaljhandeln har försvagats, men inte på ett alarmerande sätt

Detaljhandelns förtroende har också försvagats, även om förändringen landar någonstans mellan konsument- och industriförtroendet. Detaljhandeln berättar mycket om konsumenternas konsumtionsvillighet, och konsumtionen är det klart största elementet i bruttonationalprodukten. Detaljhandelns försvagade förtroende är förenligt med det sjunkande konsumentförtroendet. Det rasande konsumentförtroendet beror i synnerhet på människors förväntningar på en klar nedgång i ländernas ekonomier snarare än på förväntningar på en försämrad privatekonomi. Privatekonomin korrelerar mer med det egna konsumtionsbeteendet.

Läget är fortfarande bättre än väntat

Företagens förtroende, i detta fall inom industrin och detaljhandeln, har en betydande inverkan på ekonomin. Företagen är stora sysselsättare och utvecklingen på arbetsmarknaden har en direkt inverkan på konsumenternas beteende. Jämfört med företagens situation verkar förändringen i konsumentförtroendet vara en överreaktion, och förhoppningsvis kommer företagens situation inte längre att försämras på ett alarmerande sätt.