Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Fed tog ner marknaden på jorden

Fed tog ner marknaden på jorden

Den 5 september 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

På placeringsmarknaden blev stämningen återigen dystrare i augusti. Den globala aktiemarknaden sjönk med ca 3 % i sina egna valutor och ca 2 % i euro.  På räntemarknaden började räntorna klart stiga och nu har vi nästan återvänt till de högsta nivåerna i början av sommaren. 

Orsaken bakom marknadsvändningen är framför allt det mycket tydliga budskapet från Powell, chefen för USA:s centralbank Fed, vid ekonomikonferensen i Jackson Hole i slutet av augusti om att Feds kamp mot inflationen fortfarande är långt ifrån slut. Detta klippte vingarna av marknadens förhoppningar om att åtstramningen av penningpolitiken i stort sett skulle vara förbi i och med de försämrade ekonomiska tillväxtutsikterna och att en vändning mot mer stimulerande åtgärder skulle finnas i sikte. Powell konstaterade att räntorna kommer att ligga kvar på en högre nivå längre än marknaden förväntade, även om det skulle innebära svåra tider för företag och konsumenter. På marknaden syntes detta omedelbart som en nedgång i aktiekurserna och en höjning av räntorna.

Situationen är svår för centralbankerna. Utsikterna för den ekonomiska tillväxten försvagas hela tiden, men inflationen är och förblir på en fortsatt hög nivå på cirka 9 % i både USA och Europa. I synnerhet i USA är även situationen på arbetsmarknaden exceptionellt svår. Inom ramen för sitt mandat har centralbankerna emellertid inget annat val än att försöka dämpa inflationen, även om det leder till en ekonomisk recession. Många recessionsindikatorer blinkar redan rött. Inköpschefsindexen, som baserar sig på företagens framtidsutsikter, har fortsatt sjunka både inom industrin och tjänster. Inom industrin har antalet nya order minskat och lagernivåerna ökat. Aktiviteten på bostadsmarknaden håller på att avta. I USA är räntekurvan inverterad, dvs. de korta marknadsräntorna är högre än de långa räntorna. I Europa, som plågas av energikrisen, ser en ekonomisk recession redan ut som det mest sannolika scenariot. I USA är situationen inte lika dålig som i Europa, men också där är risken för recession mycket påtaglig.

Trots att de ekonomiska indikatorerna har försämrats under hela året har företagen hittills klarat av kostnadstrycket förvånansvärt bra. Under början av året har både omsättningen och resultaten fortsatt att öka i de flesta företag, även om energisektorn har en stor positiv effekt på helheten. Under de kommande kvartalen blir jämförelsepunkten allt mer utmanande och i fortsättningen kommer det att vara allt svårare att upprätthålla tillväxten och överskrida resultatförväntningarna. 

Volatiliteten på marknaden har varit klart högre än genomsnittet på aktie-, ränte- och valutamarknaderna då placerarna prissatt de osäkra utsikterna. Avmattningen av den ekonomiska tillväxten och resultattillväxten syns redan delvis i priserna, men vi anser att marknaden ännu inte prissätter risken för en konjunkturnedgång och resultatrecession, trots att aktiernas värderingsnivå har sjunkit. Vi håller fortfarande aktierna i undervikt, de långa räntorna i neutralvikt och de korta räntorna i övervikt.

Inom aktieallokeringen överviktar vi Europa och är i undervikt i Norden. USA, Japan och tillväxtmarknaderna är i neutral vikt. I ränteallokeringen håller vi statsobligationerna inom euroområdet i stor undervikt och tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta i stor övervikt. Investment Grade-företagsobligationer, High Yield-företagsobligationer och tillväxtmarknadens statsobligationer i dollar är i neutralvikt.