Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Hur står det till med flaskhalsarna?

Hur står det till med flaskhalsarna?

Den 26 september 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Det är inte lång tid sedan det mest brännande ekonomiska samtalsämnet var flaskhalsar i produktionen. Stimulansåtgärderna och restriktionerna i anslutning till coronapandemin orsakade en skriande brist på många varor och komponenter. Situationen förvärrades av partihandlarnas reaktion på krisen: man lät lagren minska, eftersom recessionen förväntades minska efterfrågan kraftigt. Detta hade skett även under tidigare kriser. Så blev det inte nu.

Läget för leveranskedjorna har förbättrats

”Global Supply Chain Pressure Index” som utarbetats av Federal Reserves kontor i New York, fritt översatt till Globalt index för trycket på leveranskedjorna, har sjunkit kraftigt. I normala fall är indexets värde cirka 0 och det högsta värdet nåddes i slutet av förra året när indexet översteg 4. Det senaste värdet var 1,5. Vi går alltså mot det bättre i fråga om tillgången på varor.

Priset på containerfrakt har rasat

Prisutvecklingen för containerfrakt, som orsakat stora utmaningar, visar också tydliga tecken på att lugna sig. Som värst låg det globala priset på över 10 000 dollar per container, men under den allra senaste tiden har priset sjunkit till under 5 000 dollar. Visserligen låg priset före coronapandemin klart under 2 000 dollar. I samma andetag får man ändå konstatera att priset också är på stadig nedgång.

Priserna sjönk trots att fraktvolymerna ökade. Fjolårets juli var den livligaste julimånaden i mätningshistorien i fråga om den globala fraktvolymen för containerfrakt till sjöss. Prisnedgången berodde alltså inte på minskad efterfrågan, åtminstone inte helt. Det svaga ekonomiska läget kommer med stor sannolikhet att leda till att prisnedgången accelererar.

Företagens lagersituation lättar

Inom detaljhandeln i USA var lagren i relation till försäljningen cirka 1,4 % före coronapandemin. Som värst var relationstalet under 1,1 % och nu är det över 1,2 %. Likaså bedömer företagen i EU att läget för deras sällanköpsvarulager nu är bättre än det var före coronan. Före pandemin visade resultatet av en enkätundersökning ett relationstal på cirka 10 % (USA:s och EU:s siffror är inte jämförbara), och som värst sjönk det till -7,5 %. Den senaste siffran var över 13 %. Situationen i EU är alltså redan bättre än före coronan.

Efterfrågan på varor minskar då företagen inte behöver öka sina lager mer än normalt. Och detta minskar trycket på leveranskedjorna.

En faktor som lättar på inflationen

Tidigare var flaskhalsar en faktor som accelererade inflationen. I detta klimat är förbättrad rörlighet för och tillgång på varor inte någon betydande inflationsdämpande faktor, åtminstone inte ännu. Dessutom kommer den minskade efterfrågan när köpkraften försvagas och osäkerhet råder att för sin del dämpa prisökningen. Men avmattningen av inflationen kommer åtminstone inte att bero på flaskhalsar eller tillgången på varor.