Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Aktia Livförsäkrings kundtjänst är överbelastad.

Vi beklagar besväret.

Centralbankernas hökaktiga linje pressar marknaden

Centralbankernas hökaktiga linje pressar marknaden

Den 3 oktober 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

September var en dyster månad på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden sjönk med ca 8 % i sina egna valutor och ca 7 % i euro.  På räntemarknaden fortsatte räntorna stiga och avkastningen låg på minussidan över hela linjen. 

Bakgrunden till den svaga utvecklingen är rädslan för recession i kombination med en stramare penningpolitik än väntat från centralbankernas sida. Marknadsstämningen förbättras inte heller av att krigsläget utvecklas i en negativ riktning och att spänningarna ökar. Inflationen rusar fortfarande, i USA med över 8 % på årsnivå och inom euroområdet med över 9 %. Inflationen kommer visserligen att lugna ner sig när vi går vidare, men även nästa år kommer vi sannolikt att ligga mycket långt ifrån Feds och ECB: s tvåprocentsmål. Samtidigt ligger arbetslösheten på en rekordlåg nivå, vilket ökar centralbankernas oro för att löneinflationsspiralen ska få härja fritt och att de långsiktigare inflationsförväntningarna stiger permanent. Centralbankernas budskap är att penningpolitiken kommer att stramas åt ytterligare och att styrräntorna kommer att ligga kvar på en hög nivå tills centralbankerna har tillräcklig visshet om att inflationen är under kontroll. Man vill alltså med säkerhet få ner inflationen också vid äventyr att detta skulle innebära en recession och svåra tider för företag och konsumenter. För närvarande prissätter marknaden att Fed höjer styrräntan till högst 4,75 % från nuvarande 3,25 %. Mediansynen i Feds styrelse är att styrräntan som högst kommer att ligga på ca 4,6 %. När det gäller ECB prissätter marknaden en höjning av styrräntan från nuvarande 1,25 % till högst 3,75 %.

Samtidigt som centralbankerna globalt stramar åt sin penningpolitik fortsätter tillväxtutsikterna för den globala ekonomin sammantaget att försvagas och recessionsindikatorerna blinkar rött. 

Samtidigt som centralbankerna globalt stramar åt sin penningpolitik fortsätter tillväxtutsikterna för den globala ekonomin sammantaget att försvagas och recessionsindikatorerna blinkar rött. Dessutom bör man komma ihåg att ändringarna i penningpolitiken har en fördröjd effekt, dvs. den ekonomiska avmattning som redan setts har till stor del skett redan före den bromsande inverkan som åtstramningen av penningpolitiken har. Inköpchefsindexen, som baserar sig på företagens framtidsutsikter, har fortsatt försämrats både inom industrin och tjänsterna. Av huvudmarknaderna verkar endast USA:s ekonomi fortsätta stå på sig, stödd av en stark arbetsmarknad. Europa lever mitt i en energikris och Kina har stora problem med fastighetssektorn och de alltjämt pågående coronanedstängningarna.

Marknadsfokus kommer i oktober att ligga förutom på centralbankerna även på tredje kvartalets resultatperiod.

Marknadsfokus kommer i oktober att ligga förutom på centralbankerna även på tredje kvartalets resultatperiod. I början av året lyckades företagen klara av kostnadstrycket förvånansvärt bra. Jämförelsepunkten för det tredje kvartalet är dock mer krävande än tidigare, vilket gör det allt svårare att överträffa prognoserna i ett klimat med avtagande ekonomisk tillväxt. 

Vi anser att en lindrig recession och en långsammare resultattillväxt redan har prissatts på marknaden. Marknaden prissätter dock åtminstone ännu inte någon djupare recession eller större tillbakagång i resultaten. Det är svårt att se att aktierna på kort sikt skulle ha någon större avkastningspotential utan en positiv katalysator som minskar den stora osäkerheten, till exempel att centralbankernas mjukar upp sin linje eller att krigsläget mellan Ryssland och Ukraina lugnar ner sig. Vi håller fortfarande aktierna i undervikt, de långa räntorna i neutral vikt och de korta räntorna i övervikt.

Inom aktieallokeringen överviktar vi Europa och är i undervikt i Norden. USA, Japan och tillväxtmarknaderna är i neutral vikt. Inom ränteallokeringen har vi höjt Investment Grade-företagsobligationerna inom euroområdet från neutral till övervikt och sänkt tillväxtmarknadernas statsobligationer i US-dollar från neutral vikt till undervikt. IG-företagsobligationernas räntor har stigit till en mycket attraktiv nivå med beaktande av den låga kreditrisken. Statsobligationerna inom euroområdet är i stor undervikt och tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta i stor övervikt. High Yield-företagsobligationerna är i neutral vikt.