Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Senaste nytt om resultatperioden i Centraleuropa

Senaste nytt om resultatperioden i Centraleuropa

Den 10 oktober 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Hösten framskrider i snabb takt och det tredje kvartalets resultatperiod börjar inom kort. Bolagens verksamhetsmiljö har fortsättningsvis varit utmanande men intressant, och dialogen mellan företagen och vår portföljförvaltning har varit traditionsenligt livlig och fruktbar. Trots att många ekonomiska indikatorer visar att ekonomin i Europa fortsättningsvis håller på att försvagas, är bolagens egen syn åtminstone ännu inte på något sätt alltför pessimistisk. Våra portföljförvaltare träffade bolag i Frankfurt och München i Tyskland under tio dagar i september. Den allmänna stämningen vid mötena var god och positiv, trots att man hade kunnat förvänta sig motsatsen med tanke på inflationens, elprisets och börskursernas utveckling under året.

Under dessa dagar träffade vi närapå 60 mindre och större tyskspråkiga europeiska företag som är verksamma inom olika branscher och säljer till olika marknader. Gemensamt för nästintill alla var ändå att även om man tydligt har beaktat den världsekonomiska oron, anser man ändå den egna situationen vara exceptionellt bra. Orderböckerna är fulla, prissättningskraften har säkerställt goda marginaler, beroendet av gas har minimerats och bristen på komponenter håller så småningom på att lätta. En orsak till viss oro var dock tillgången på kunnig arbetskraft, och en handfull företag uppgav att de har kunnat notera en något avmattad efterfrågan. Samtidigt har bolagen ändå förberett sig på sämre tider genom att säkerställa en tillräcklig likviditet och omförhandla sina lån redan i våras.

Samtidigt har bolagen ändå förberett sig på sämre tider genom att säkerställa en tillräcklig likviditet och omförhandla sina lån redan i våras.

Nu när räntorna inte längre är negativa kan man till och med låta pengar ligga på bankkontot. I och med att bristen på komponenter lättar har man för avsikt att förbättra likviditeten genom att minska lagernivåerna under hösten. 

Det diskuterades mycket kring företagsförvärv och flera bolag är beredda att göra mindre förvärv om ett lämpligt objekt råkar dyka upp. Antalet transaktioner har klart minskat, eftersom köparnas och säljarnas prisbilder inte möts i ett osäkert läge. Också stora valutarörelser kan ge upphov till intressanta situationer på marknaden för företagsaffärer.

Fastighetssektorn väckte diskussion under båda veckorna och aktierna inom sektorn sjönk med flera tiotals procent under min tre veckor långa resa. Oron gäller naturligtvis dels graden av skuldsättning i balansräkningarna, dels hyresgraden och hyresnivån till följd av den försämrade makromiljön. Vi träffade Aroundtown (45 % kontor, 30 % hyresbostäder, 20 % hotell och 5 % lagerlokaler), Vonovia (huvudsakligen tyska hyresbostäder), Deutsche Konsum REIT (tyska stormarknader) och DIC Asset Management (3/4 kontorsbyggnader). Alla försäkrade att de förstår placerarnas oro, men samtidigt meddelade de att hyresgraden ligger på en god nivå och att skulderna är under kontroll. Antalet fastighetsaffärer minskade under sommaren, kanske något mer än under de föregående åren, men i september kan aktivitet återigen skönjas. Antalet transaktioner och prisnivån för dessa kommer att utgöra mycket viktiga datapunkter ur fastighetsplacerarnas synvinkel. Värderingsnivåerna för sektorn är mycket låga.

I samband med seminarierna i München fick vi också möjlighet att besöka bromssystemstillverkaren Knorr Bremses huvudkontor och bekanta oss med verksamheten vid deras avdelning för produktutveckling. Under bolagets över 110-åriga historia har det bland annat varit ägare i BMW i början av 1920-talet. Knorr Bremse är den ledande tillverkaren av bromssystem för tåg och tunga fordon och kvalitet genomsyrar bolagets hela verksamhet. Tyvärr har förändringar i den kinesiska marknadens dynamik genom statsmaktens försorg samt den ryska marknadens bortfall till följd av sanktionerna varit och kommer fortsättningsvis att vara en stor utmaning med tanke på bolagets tillväxt och lönsamhet. På andra håll i västvärlden har Knorr Bremse fortfarande en stark ställning.

Under de senaste veckorna har vissa bolag gett resultatvarningar, av vilka några också har lett till en mycket negativ kursreaktion. Det är dock positivt att antalet resultatvarningar har varit relativt litet. Trots den allmänna dysterheten har resultatprognoserna på marknadsnivå i Europa hållits stabila under början av hösten. Faktorer som stöder resultatutvecklingen är delvis inflationen samt till exempel priset på energi och olja, som stöder bolag inom energisektorn. Den höjda räntenivån stöder å sin sida bolag inom finanssektorn och den försvagade valutakursen för euron stöder europeiska exportbolag. Blickarna riktas mot den kommande resultatperioden som kommer igång ordentligt i Europa mot slutet av oktober. Trots utmaningarna och de olika orosmomenten i det ekonomiska klimatet förväntar sig marknaderna återigen en positiv resultattillväxt inom nästan alla sektorer, och dessa förväntningar stöddes också av stämningen vid konferenserna i Frankfurt och München.