Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
I Aktias namn rings det bluffsamtal där de varnas för att till exempel bankkoderna eller kontot är i fara Bedragaren försöker bestyrka sitt ärende genom att skicka ett textmeddelande, som syns i samma bekanta meddelandekedja som Aktias äkta meddelanden. Läs mer.
Inflationen pinar placerarna

Inflationen pinar placerarna

Den 24 oktober 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Inflation. Ett ord som ingen har lyckats undgå. De stigande konsumentpriserna har blivit det hetaste samtalsämnet inom ekonomin. Oavsett om prisstegringen beror på flaskhalsar i ekonomin, kriget, de massiva stimulanspaketen eller stjärnornas ställning har den på kort sikt en negativ inverkan på placeringarnas avkastning. 

Inflationen tär på avkastningen

Avkastningen på placeringar kan grovt taget delas upp i nominell och reell avkastning. Den nominella avkastningen beskriver den avkastning som en placering ger, till exempel en ränteplacering eller aktier. I den reella avkastningen beaktas dessutom förändringar i den allmänna prisnivån, dvs. det som placeraren faktiskt kan köpa med avkastningen. Om avkastningen på en aktie till exempel är 8 % per år och inflationen är 4 %, är den reella avkastningen 8 % - 4 % = 4 %. För en placering på hundra euro ramlar 8 euro in på kontot, men i och med att priserna stiger motsvarar avkastningen endast 4 euro.

Skydd mot inflation genom realegendom

På kort sikt är placerarnas möjligheter att skydda sig mot inflation mycket begränsade. Som vi har sett har inflationen och den osäkerhet som är förknippad med den bidragit till sjunkande aktiekurser och obligationspriser. Vi har alltså fått på pälsen. Precis som med allting i fråga om placering gäller samma gamla tumregel också inflationen: placering är en långsiktig verksamhet. Men realegendom, exempelvis bostäder och aktier, ger bättre skydd i en miljö med snabb inflation. 

Realegendomen skiljer sig genom möjligheten att höja priserna. När priserna på varor stiger innebär det också att omsättningen för de företag som tillverkar varorna ökar, och en högre omsättning möjliggör högre utdelning. När boendekostnaderna stiger ökar höjningen av hyrorna hyresvärdens intäkter. Denna möjlighet att höja priserna gynnar realegendomen.

Men det viktigaste att beakta är att företagens prishöjningar har en fördröjd effekt och att fördelarna med realegendom därför också kräver en lång placeringshorisont.

Inom ränteplaceringar finns i regel inte samma prishöjningsmekanism som vid realegendom. Oftast är ränteavkastningen fast, vilket innebär att en högre inflation än väntat tär på den ursprungliga förväntade avkastningen. Nu när räntorna har stigit ger också många ränteplaceringar mycket bättre avkastning, men bara om placeringen görs nu.

Finländarens tre viktiga inflationer

Finländarna lever i en global värld. Därför har finländarna inte ett, inte två, utan tre viktiga inflationssiffror. 1) den inhemska inflationen bestämmer finländarnas köpkraft. För tillfället tär den höga inflationen på köpkraften och försvagar våra möjligheter att spara. 2) inflationen i euroområdet bestämmer vår räntenivå. Vi är en del av euroområdet och Europeiska centralbanken höjer eller sänker räntorna i takt med prisutvecklingen i euroområdet. 3) inflationen i USA. Dollarn är den globala ekonomins ryggrad och dollarns räntenivå inverkar på värdet av alla finansieringsposter, också på Helsingforsbörsen.

På kort sikt är det svårt för placeraren att skydda sig mot inflationen. Placeringarnas värdeförändringar kan vara stora. Därför är det ytterst viktigt att diversifiera över tid.