Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Du kan för tillfället inte logga in i Aktias nätbank med de övriga bankernas bankkoder. Det går inte heller att identifiera sig i Aktias blanketter och ansökningar eller registrera applikationen Aktia Wallet. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar besväret som orsakas av störningen.
En ränteplacering med aktiemarknadens avkastningsmöjlighet – just nu kan du placera kapitalskyddat och dra nytta av det gröna skiftets pionjärföretags framgång

En ränteplacering med aktiemarknadens avkastningsmöjlighet – just nu kan du placera kapitalskyddat och dra nytta av det gröna skiftets pionjärföretags framgång

Den 14 november 2022 Bloggar och artiklar

Det på många sätt exceptionella marknadsläget erbjuder nu placeraren både utmaningar och möjligheter. Till det senare hör definitivt möjligheten att göra aktiebundna placeringar kapitalskyddat, vilket de stigande räntorna för med sig. Aktias Eeva Toivonen och Aki Lakkisto ser det aktuella läget som tämligen intressant med tanke på den 100 % kapitalskyddade placeringsmöjlighet bunden till utvecklingen av europeiska bolag med låga utsläpp, som nu finns att teckna. Aktia Aktieobligation Europa Klimat kan tecknas till och med 16.12.2022. 

Försäljningstiden för den här produkten har tagit slut. Vi tar regelbundet fram nya för marknadsläget skräddarsydda strukturerade placeringsprodukter. De placeringslösningar som just nu finns att teckna hittar du här.

Att räntorna stigit kraftigt har lett till att värdet på både aktie- och ränteplaceringar sjunkit och många placerare kanske tvekar att ge sig ut på marknaden i det exceptionellt osäkra marknadsläget. Men samtidigt har detta gjort det möjligt att igen göra kapitalskyddade placeringar. 

Med en kapitalskyddad placering får man tillgång till aktiemarknadens i teorin gränslösa avkastning utan att behöva ta aktiemarknadens risk om att förlora det placerade kapitalet.

– Med en kapitalskyddad placering får man tillgång till aktiemarknadens i teorin gränslösa avkastning utan att behöva ta aktiemarknadens risk om att förlora det placerade kapitalet. Man kan alltså på sätt och vis ta del av aktiemarknaden med en ränterisk, sammanfattar Aki Lakkisto, Aktias direktör för strukturerade produkter. 

– Situationen som helhet tycker jag är extremt intressant. Värderingsnivåerna som blivit måttligare innebär att det för den långsiktiga och tålmodiga placeraren kan öppnas en tämligen lockande möjlighet, då man kapitalskyddat kan få avkastning från aktiemarknaden som har potential att ge mycket bra avkastning.

Aktiernas avkastning utan en rädsla för att förlora kapitalet till följd av kursnedgång 

En kapitalskyddad aktieplacering är i sig en ränteplacering, även om dess avkastning i stället för ränteavkastning grundar sig på utvecklingen av de aktier som fungerar som underliggande tillgång. Komponenten som skyddar placeringens kapital skapas genom att placera en del av det nominella kapitalet i räntemarknaden, så att det under placeringstiden växer ränta, och man på så sätt får ihop en summa som motsvarar det ursprungliga nominella kapitalet. 

Med det kapital som blir över från ränteplaceringen köper man en option, som ger rätt att ta del av aktiernas eventuella uppgång under placeringstiden. Om aktierna sjunker, lämnas optionen oanvänd och placeringen får ingen avkastning. Det placerade kapitalet är ändå skyddat, eftersom kapitalet som returneras helt och hållet kommer från ränteplaceringen. 

Kapitalskyddat placerande möjliggörs alltså av en tillräckligt hög räntenivå. Lakkisto betonar också att det senaste årets ränteuppgång har varit betydande.

De stigande räntorna har hämtat tillbaka det kapitalskyddade placerandet.

– De stigande räntorna har hämtat tillbaka det kapitalskyddade placerandet. Vi har befunnit oss i ett läge med låga räntor i över tio år, men nu finns det tillgång till så bra ränteavkastning att man för den kan köpa aktiemarknadens avkastning på ett vettigt sätt.

Man kan alltså säga att ett fönster för kapitalskyddade placeringar just nu är öppet. Enligt Lakkisto är det fullt möjligt att det fönstret också stängs. 

– Det är förstås jättesvårt att förutse när räntorna når sin högsta höjd. Marknaderna värderar att vändpunkten i ränteuppgången kommer att ske på nästa års sida men ingen kan ju säkert veta hur det kommer att gå. Det kan gå snabbare, men likväl kan det hända att det tar längre tid.

Aktias Aki Lakkisto och Eeva Toivonen
Aki Lakkisto och Eeva Toivonen

Klimatvänliga pionjärföretag erbjuder placeraren en intressant avkastningspotential

För den mer erfarna placeraren som är intresserad av kapitalskyddat placerande, erbjuder Aktia just nu Aktia Aktieobligation Europa Klimat som finns att teckna fram till 16.12.2022. Den femåriga placeringen ger möjlighet till en fullständig deltagandegrad i det underliggande tillgångsindexets avkastning med ett hundraprocentigt kapitalskydd (teckningsprovisionen omfattas inte av kapitalskyddet).  

Indexet som fungerar som underliggande tillgång, Solactive Climate Change Europe BTI, består av europeiska företag, som är de ledande inom sin kontrollgrupp i övergången mot en utsläppssnålare ekonomi. Fokus vid valet av bolag är målsättningen att avstanna klimatuppvärmningen vid högst två grader celsius fram till år 2050.  

Det som gör Europa till ett intressant område är att aktiemarknaden här kanske rentav extramycket lidit den senaste tiden på grund av de händelser som skett på området, tillväxtproblem, inflation och problem med tillgången till energi. Allt detta syns också i aktiernas priser, vilket redan i sig skapar möjlighet till potentiella uppgångar på en längre placeringshorisont. Vad gäller klimattemat lyfter Aktias ESG-chef Eeva Toivonen också upp Europas ambitiösa målsättningar.

Om bolaget redan nu orsakar lite koldioxidutsläpp i förhållande till sin verksamhet är det klart att det har bättre förutsättningar att klara sig vid en övergång till en kolfattigare ekonomi.

– Europas målsättning är att vara den första kolneutrala världsdelen fram till år 2050, vilket kommer att ha stor inverkan också på marknaderna, på en mycket längre sikt än vad den här placeringen sträcker sig. Om bolaget redan nu orsakar lite koldioxidutsläpp i förhållande till sin verksamhet är det klart att det har bättre förutsättningar att klara sig vid en övergång till en kolfattigare ekonomi.

För placeraren innefattar detta också perspektivet på administrering av kolrisken då regleringen blir allt strängare och efterfrågan allt starkare riktas på produkter och tjänster som har en mindre påfrestning på miljön.  

– Det här kan också visa sig vara en helt giltig drivkraft för avkastning för en placerare som med sina egna handlingar vill följa klimatmålsättningarna och dra nytta av de möjligheter som det gröna skiftet medför. Det tycker jag är kärnan här, tillägger Lakkisto.

Bekanta dig mer med Aktieobligation Europa Klimat

Försäljningstiden för den här produkten har tagit slut. Vi tar regelbundet fram nya för marknadsläget skräddarsydda strukturerade placeringsprodukter. De placeringslösningar som just nu finns att teckna hittar du här.

Aktia Aktieobligation Europa Klimat är ett 5-årigt placeringsinstrument som emitterats av Barclays Bank PLC. Ingen säkerhet har ställts för aktieobligationen. Aktieobligationen omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Kapitalskyddet gäller endast på lånets förfallodag. Kapitalskyddet omfattar inte eventuell överkurs eller teckningsprovision. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet är tillgängliga på samtliga teckningsställen och Aktia Bank Abp:s webbplats på adressen www.aktia.fi.