Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Förhastade förhoppningar gällande centralbankerna

Förhastade förhoppningar gällande centralbankerna

Den 5 december 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

November var en mycket stark månad på placeringsmarknaden. Den globala aktiemarknaden avkastade över 6 procent i lokala valutor, men på grund av den våldsamma dollarförsvagningen stannade avkastningen mätt i euro på cirka 3,5 procent. Den europeiska aktiemarknaden presterade starkt med en ökning på nästan 7 procent. Dessutom sågs en kraftig uppgång på över 20 procent i Kina.

Även på räntemarknaden var avkastningen mycket stark då räntorna och risktilläggen sjönk. Företagsobligationernas avkastning följde i stort sett aktiemarknadens exempel. Inflationssiffrorna sjönk från toppnivåerna, vilket höjde marknadsstämningen. Detta förstärkte också förhoppningarna om att centralbankerna skulle dämpa räntehöjningstakten och avsluta räntehöjningscykeln redan i början av nästa år.

Tecken på avmattning i den ekonomiska tillväxten

Utsikterna för den ekonomiska tillväxten har försvagats ytterligare. Konsensusprognosen för den ekonomiska tillväxten i utvecklade länder nästa år ligger redan nära noll. Tillväxtekonomierna förutspås fortsätta att växa med cirka 4 procent nästa år, med Kina som drivkraft. I Europa och USA har prognoserna sjunkit till noll eller lite under. Inköpschefsindexen, som baserar sig på företagens framtidsutsikter, har fortsatt sjunka både inom industrin och tjänster. Nu har förtroendet rasat på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader till en nivå som indikerar en negativ ekonomisk tillväxt. Inflationen har vänt nedåt från toppnivåerna åtminstone i USA. Även i Europa är den senaste siffran redan lägre än nivån för cirka en månad sedan. Det bör emellertid noteras att inflationen fortsättningsvis härjar på en rekordhög nivå och att förväntningarna om en snabb nedgång till centralbankernas målnivå ännu inte är aktuell. 

Knivig situation för centralbankerna

I nuläget har centralbankerna ett starkt behov av att tygla inflationen och pressa ner den mot målnivån. Inflationen som tär på konsumtionskraften är ett gift för de ekonomiska utsikterna och om den förlängs blir den svår att bli av med. Därför kommer räntehöjningarna att fortsätta, men engångshöjningarna blir något mindre. Samtidigt är det sannolikt att räntorna kommer att landa på en högre nivå än vad som väntades för bara en tid sedan. En viss transparens och visshet om till vilken nivå styrräntorna kommer att stiga vore en god nyhet för marknaden, eftersom det skulle minska osäkerheten. Under den senaste tiden har marknaden redan tolkat att centralbankerna kommer att göra de första räntesänkningarna under nästa år. Det är svårt att tro, i synnerhet om den underliggande inflationen inte snart vänder nedåt. Om så ändå sker innebär det antagligen att tillväxtutsikterna har försämrats betydligt mer än de ekonomiska prognoserna beaktar i nuläget, vilket i sista hand inte vore gynnsamt för placeringsmarknaden. Centralbankerna vill inte äventyra sin trovärdighet genom att ge upp inflationskampen för tidigt och sänka räntorna innan inflationen ligger nära målnivån. Räntehöjningscykeln har emellertid redan fortskridit långt och det är sannolikt att vi får se de sista räntehöjningarna under nästa vår. För närvarande prissätter marknaden att Fed höjer styrräntan till högst 5,0 procent från nuvarande 4,0 procent. När det gäller ECB prissätter marknaden en höjning av styrräntan från nuvarande 2,0 procent till cirka 3,5 procent. 

Händelserna i Kina inger försiktigt hopp

Utöver inflationen och centralbankerna grubblar marknaden över få andra saker. I nuläget har fokus i nästan alla aktiviteter legat på de kommande ränterörelserna. Coronaläget i Kina har emellertid fått en del uppmärksamhet. Antalet infektioner har återigen ökat kraftigt och nu är myndigheterna i en svår situation. Vaccinationstäckningen är svag men medborgarna är missnöjda med restriktionerna i rörelsefriheten och har redan börjat orsaka oroligheter. Nu förväntar marknaden sig att Kina äntligen måste öppnas upp. De senaste mer riktade åtgärderna har indikerat att myndigheterna rör sig i denna riktning. Förhoppningarna om att landet öppnas har under den senaste månaden mötts av en kraftig uppgång i de kinesiska aktierna.

Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden under de två senaste månaderna gör läget ännu besvärligare för placerarna. De låga aktievärderingsnivåerna har klättrat uppåt igen. I USA har de redan överskridit de långsiktiga nivåerna. Vi anser att resultattillväxtprognoserna fortfarande är för höga med tanke på de försämrade omgivande tillväxtutsikterna. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring framtiden, men i vår mening är förhoppningarna om en snabb vändning bland centralbankerna förhastad. Därför förblir volatiliteten hög på både aktie- och räntemarknaden. Vi håller fortfarande aktierna i undervikt. Vi har höjt de långa räntorna till övervikt i november genom att öka vikten av High Yield-placeringar. Samtidigt sänkte vi de korta räntorna till neutralvikt.