Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Företagsobligationerna turboladdade inför 2023

Företagsobligationerna turboladdade inför 2023

Den 12 december 2022 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

År 2022 var föga smickrande för placeringsmarknaden, och särskilt räntefondernas avkastning var den svagaste på många år. Det positiva i situationen är dock att utgångsläget för placeringsåret 2023 är utmärkt för företagsobligationer, eftersom både räntor och riskpremier ligger på de högsta nivåerna på många år. Totalavkastningen på Investment Grade-företagsobligationer har inte varit på så här höga nivåer sedan eurokrisen år 2011. 

Under de senaste månaderna har många placerare tjuvstartat inför nästa år, när den accelererande konsumentinflationen har vänt nedåt i USA och äntligen också i euroområdet. Inflationsnivåerna ligger visserligen fortfarande långt över centralbankernas mål på 2 % i både USA och euroområdet, men trendvändningen har sänkt många placerares förväntningar på terminalräntan, dvs. toppnivån för styrräntan denna räntecykel. Men det finns krut så det räcker i företagsobligationerna också framöver, trots att marknadsräntorna har korrigerats något nedåt från toppnivåerna.

Utsikterna för företagsobligationer positiva trots riskerna

De löpande avkastningsnivåerna för våra Investment Grade-företagsobligationsfonder ligger på över fyra procent i skrivande stund. Den förväntade avkastningen för ett år framåt är alltså utmärkt för dessa företagsobligationer med högre rating. I fonderna har det byggts upp en buffert mot ränteuppgångar inför 2023, till skillnad från december 2021. Avkastningsförväntningarna är alltså klart positiva vid ingången av det nya året.

Risker finns visserligen också. Den ekonomiska recessionen medför sina egna utmaningar, och det inflationsdrivna hotet om ränteuppgångar spökar fortfarande. Den globala ekonomin håller på att gå in i en recession, men uppfattningen om recessionens djup och varaktighet är fortfarande oklar. Centralbankernas hökaktighet, energikrisen i Europa, de kinesiska produktionsproblemen under coronarestriktionernas tryck samt det inflationstryck som de ovannämnda faktorerna orsakar ger upphov till osäkerhet. Betalningsstörningarna förväntas öka till följd av recessionen, men detta har redan tydligt prissatts på marknaden, särskilt när det gäller high yield-obligationer. De flesta företag har också byggt upp sin finansiering på flera källor, och samtidigt spridit återbetalningen över flera år. Refinansiering av skulder torde således inte bli något marknadsomspännande problem.

Marknaden prissätter måttliga räntehöjningar

Penningpolitiken torde fortsätta att stramas åt både inom euroområdet och i USA. Marknaden förväntar sig att Fed kommer att höja styrräntan med 50 räntepunkter till 4,5 % före utgången av året och till knappt 5 % till sommaren 2023. ECB förväntas höja sin inlåningsränta med 50 räntepunkter till 2,0 % före utgången av året och till knappt 3 % under nästa år. Slutnivån för marknadsräntorna börjar ta form på marknaden. Prissättningen indikerar att marknadsräntorna kommer att stanna på knappt 3 %. Det lönar sig ändå för placerare att ha i åtanke att den mer duvaktiga räntebilden för slutet av 2022 är resultatet av en förändring som återspeglas i marknadens positionering, snarare än av en tydlig vändning i centralbankernas retorik. Det kan därför hända att marknaden förhastat sig en aning när det gäller förväntningarna på lägre räntor. Kärninflationen, dvs. inflationen exklusive energi- och livsmedelspriser, är fortfarande hög både inom euroområdet och i USA, och åtskilliga prisökningar och löneförhöjningar är att vänta nästa år. Inflationen kommer alltså sannolikt att förbli förhöjd en längre tid än man förväntar sig i nuläget. Detta innebär att även om marknaden skulle ha rätt om slutnivåerna för styrräntorna, kan besvikelser vara att vänta åtminstone för dem som förväntar sig att styrräntorna sjunker redan nästa år.

Räntorna kommer dock knappast att stiga i samma takt som hittills, och följaktligen torde företagsobligationerna även i en miljö med stigande räntor ge positiv avkastning nästa år. Fluktuationen i räntorna och riskpremierna för företagsobligationer orsakar volatilitet i fondernas avkastning, men i ljuset av de nuvarande räntenivåerna anser vi att fondernas avkastningsnivåer är attraktiva.