Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Aktia Aktiecertifikat Gröna Skiftets Råvaror får en uppföljare – förföll med vinst trots ett utmanande placeringsklimat med 8,8 % vinst redan efter det första året

Aktia Aktiecertifikat Gröna Skiftets Råvaror får en uppföljare – förföll med vinst trots ett utmanande placeringsklimat med 8,8 % vinst redan efter det första året

Den 16 januari 2023

Aktia Aktiecertifikat Gröna Skiftets Råvaror förföll med vinst vid första möjliga tillfälle ett år efter emissionsdagen. Vi tror på att råvaruindustrin fortfarande erbjuder placeraren en intressant möjlighet just till följd av den ökade efterfrågan som det gröna skiftet för med sig. Därför lanserar vi nu en ny placeringsmöjlighet med en ännu attraktivare kupongavkastning. Aktia Autocall Gröna Skiftets Råvaror II kan tecknas fram till 17.2.2023.

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Det senaste året har på många sett varit svårt för den finländska aktieplaceraren. En av det annars rätt så dystra årets få ljuspunkter är ändå Aktia Aktiecertifikat Gröna Skiftets Råvaror, som förföll redan vid första möjliga observationstidpunkt och erbjöd enligt villkoren placerarna hela 8,8 % fast avkastning för placeringstiden med beaktande av teckningspriset. 

– Som jämförelse kan vi kan ta Helsingforsbörsens avkastning för samma tidsperiod som med beaktande av dividender låg ungefär 5 % på minus. Placeringen gav alltså över 13 % överavkastning i förhållande till Helsingforsbörsen, konstaterar Thomas Lindholm, direktör med ansvar för privatkunders placeringar på Aktia.

– Man kan alltså säga att det gick tämligen bra med tanke på förra året i övrigt.

Placeringen gav alltså över 13 % överavkastning i förhållande till Helsingforsbörsen

Aktia Autocall Gröna Skiftets Råvaror II är en högst femårig placering skräddarsydd för en måttlig marknadssyn. Placeringens preliminära kupongavkastning på 11 % är bunden till kursutvecklingen för bolag som producerar råvaror. Den slutliga kupongavkastningen bekräftas på emissionsdagen, 9 % är satt som minimivillkor. Indexet STOXX Europe 600 Basic Resources som fungerar som underliggande tillgång är ett branschindex där Europas största listade råvarubolag är representerade. 

Autocallformatet möjliggör att produkten kan förfalla med vinst i förtid också utan att aktiemarknaden stiger

Med en autocallplacering avses en skuldebrevsplacering som vanligen är bunden till ett för marknadsläget intressant aktiemarknadsindex. Beroende på indexets utveckling kan placeringen då vissa bestämda kriterier uppfylls automatiskt förfalla vid de årliga observationstidpunkterna redan före den egentliga förfallodagen. 

Aktiekursen behöver inte stiga för att placeringen ska kunna förfalla i förtid eller avkastning ska kunna betalas ut.

För den här produktens del behöver aktiekursen inte stiga för att placeringen ska kunna förfalla i förtid eller avkastning ska kunna betalas ut. Avkastnings- och förfallovillkoret uppfylls då STOXX Europe 600 Basic Resources-indexet som fungerar som underliggande tillgång är minst på utgångsnivån på den årliga observationsdagen. Då villkoret uppfylls betalas alltid en fast årlig kupongavkastning. Avkastningen betalas i efterskott också för de år då avkastningsvillkoret inte uppfyllts.

Om indexet som fungerar som underliggande tillgång inte under något av de fem åren på observationsdagen är minst på sin utgångsnivå, återbetalas hela det ursprungligen placerade nominella kapitalet (exklusive teckningsavgiften), om indexet inte sjunkit över 50 % i jämförelse med utgångsnivån. Om indexet på den sista observationsdagen sjunkit över 50 % i förhållande till utgångsnivån, dras det belopp som motsvarar indexets nedgång av från det nominella kapitalet som återbetalas till placeraren.

Thomas Lindholm direktör för privatkunders sparande och placerande på Aktia
Thomas Lindholm, direktör med ansvar för privatkunders placeringar på Aktia

Råvaror som tema fortfarande aktuellt

Råvaror är ett minst lika aktuellt tema nu som för ett år sedan. Rysslands anfall av Ukraina och den efterföljande energikrisen har försnabbat det gröna skiftet ytterligare. Övergången till ett kolneutralare samhälle sker dock inte ur tomma intet. Stål, aluminium, koppar och andra råvaror behövs i stora mängder. 

För till exempel vind- och solkraftverk behövs betydligt mer koppar och zink än vad som hade behövts för att producera samma energimängd med kärnkraft eller fossila bränslen. För att producera en elbil behövs sex gånger mer mineraler i förhållande till en traditionell bil om man inte ser till stål och aluminium, vilka behövs i ungefär lika stor mängd oavsett motortyp. Många mineraler såsom grafit, kobolt, nickel och litium är dessutom sådana som praktiskt taget inte alls behövs vid produktion av en traditionell bil.

Råvaruindustrins bolag är fortfarande förmånligt värderade i förhållande till sin historia

Efterfrågan på råvaror har också fortsatt att växa snabbare än vad man kunnat öka produktionskapaciteten. Trots detta är råvaruindustrins bolag fortfarande förmånligt värderade i förhållande till sin historia, då man som mätare t.ex. använder det traditionella P/E-talet dvs aktiens pris i förhållande till resultat per aktie. Då man uppskattar den kommande utvecklingen kan till exempel en eventuell recession, som även kan påverka råvarubolagens resultat, betraktas som en risk.

Det gröna skiftets gråa paradox

Råvarubolagen betraktas ofta i klimatsammanhang rentav som grå industri, vars kolavtryck är större än många andra branschers. Det är också lite av en paradox att de bolag som producerar råvaror spelar en så central roll i byggandet av en framtid med färre utsläpp.

Bolag som producerar råvaror spelar en så central roll i byggandet av en framtid med färre utsläpp

Då man beundrar elbilen utan avgasrör och vindkraftverket utan skorsten är det lätt att glömma de utsläpp som uppstått särskilt i början av deras produktionskedjor. Producenten av en slutprodukt som tycks vara utsläppsfri kan ofta tvätta händerna från externa effekter och risker som begravs djupare ner i värdekedjan. De företag som verkar i början av kedjan kan inte i samma utsträckning flytta över sitt ansvar annanstans.

Europeiska bolag visar vägen för branschens utveckling

För att som bolag överhuvudtaget kunna verka på marknaden för gruvindustrin eller andra råvaruproducerande branscher krävs en särskilt omfattande riskkontroll, till exempel vad gäller beaktande av ESG-faktorer. Särskilt i Europa har företagen i branschen insett de möjligheter och krav som det gröna skiftet för med sig och utvecklar aktivt sin verksamhet i en alltmer hållbar riktning. Innovationer för att minska koldioxid och möjliggörandet av en ökad produktion spelar en central roll. 

Europa siktar på att som första världsdel bli kolneutral fram till år 2050. Programmen för grön utveckling, såsom Europeiska unionens Green Deal-programs aktivitetspaket Fit for 55 sätter tidtabellen för skiftet och ger aktörerna ramar för att bygga en hållbarare framtid. Över 2/3 av bolagen i indexet som fungerar som underliggande tillgång har också som en av sina målsättningar att bli nettoutsläppsfria i framtiden.

Om du är Aktias kund, teckna i nätbanken Om du inte ännu är Aktias kund, boka en tid här

Den årliga avkastningen för placeringen Aktia Aktiecertifikat Gröna Skiftets Råvaror som förföll 27.12.2022 var 8,3 % med beaktande av förfallovärdet 109,9, teckningspriset 101 och placeringstiden 3.12.2021 (sista teckningsdagen) –27.12.2022. Under samma tidsperiod sjönk prisindex HEX25 8,22 % och med beaktande av dividender var avkastningen -4,59 %.

Aktia Autocall Gröna Skiftets Råvaror II är ett 1–5-årigt placeringsinstrument som emitterats av Barclays Bank PLC. Ingen säkerhet har ställts för aktiecertifikatet. Aktiecertifikatet omfattar en emittentrisk. Om risken realiseras kan emittenten på grund av insolvens inte återbetala lånet. Placeringar är alltid förknippade med en risk för att gå miste om kapitalet delvis eller i sin helhet. Slutsatser om framtida avkastning kan inte dras på basis av tidigare resultat. Det finansiella instrumentets värde kan stiga eller sjunka. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framgår av t.ex. basfakta för investerare, lånespecifika villkor och grundprospektet. Marknadsföringsbroschyren, basfakta för investerare, lånespecifika villkor, grundprospekt och andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga avgiftsfritt på Aktias serviceställen och på adressen www.aktia.fi.