Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

För mer information klicka här.

Handelsstatistiken talar ett dystert språk om den avtagande tillväxten

Handelsstatistiken talar ett dystert språk om den avtagande tillväxten

Den 27 februari 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Nyheterna om tillväxtläget för den globala ekonomin har varit någorlunda positiva under den senaste tiden. Handels- och fraktstatistiken visar dock att den ekonomiska aktiviteten avtar.

En positiv nyhet är att avmattningen i tillväxten förväntas bli mindre än tidigare. På vissa håll talas det redan om att recessionen blivit avstyrd. Men tillväxten avtar i varje fall. Att recessionen avstyrs är i princip positivt, men skillnaden mellan en lindrig recession och svag tillväxt är inte särskilt stor.

Den globala handeln vittnar om avtagande aktivitet

Den nederländska byrån för ekonomisk forskning CPB offentliggör varje månad ett index över världshandelns utveckling. Indexet mäter utvecklingen av exporten och importen i olika länder. Utifrån dessa beräknas ett index som mäter den globala handelns tillväxt. Handeln mellan olika länder är en viktig del av den globala ekonomin, vilket gör att läget för den internationella handeln på ett konkret sätt återspeglar läget för den globala ekonomin.

I slutet av fjolåret minskade världshandeln betydligt, nästan 4 procent på en tremånadsperiod. Siffran kan verka liten, men mer än så har den tidigare försvagats endast under den globala finanskrisen 2008 och under coronapandemin 2020. Det är värt att notera att handeln i november låg på samma nivå som i slutet av 2021. Något massivt ras kan man alltså lyckligtvis ändå inte tala om.

Också den ekonomiska tillväxten började avta betydligt redan i slutet av förra året. Till viss del är avmattningen ändå naturlig. Inflationen har minskat konsumenternas köpkraft på global nivå, och efterfrågan på varor bör därför också minska.

 

 

Den minskade efterfrågan tynger även priset på sjöfrakt

En klart mindre mängd varor rör sig alltså på världshaven än tidigare (den absolut största delen av exporten sker sjövägen). Samtidigt som förändringarna i efterfrågan syns i handelsstatistiken, syns de även i statistiken över priset för sjöfrakt. Prisindexet Baltic Dry Index, som följs i stor utsträckning, har sjunkit till en nivå som senast sågs under coronaåren. Då stängde restriktionerna ner hela ekonomier. Det sjunkande priset på sjöfrakt är ett tydligt tecken på att den ekonomiska aktiviteten håller på att avta.

Baltic Dry Index mäter de genomsnittliga dagshyrorna för torrlastfartyg. Med torrlast avses till exempel malm, kol, spannmål och byggmaterial. Dagshyrorna för fartyg återspeglar särskilt efterfrågan på fraktkapacitet. Att bygga ett nytt fartyg tar åtminstone ett år, så nya fartyg kommer inte ut på marknaden i en handvändning. Följaktligen påverkas hyrespriset för fartyg definitivt i högre grad av efterfrågan, eftersom fartygskapaciteten förändras långsamt.

Inflationen har minskat konsumenternas köpkraft på global nivå, och efterfrågan på varor bör därför också minska.

Råvaror är en viktig del av tillväxten i vilken ekonomi som helst, särskilt när det gäller investeringar. Nedgången i hyrespriserna för torrlastfartyg stöder därför bilden av en tydlig avmattning i den ekonomiska aktiviteten.

Den ekonomiska tillväxten avtar alltså, och det syns mycket tydligt i statistiken. Lyckligtvis medför läget också något positivt. Ur inflationssynpunkt är avmattningen i handeln positiv. När efterfrågan minskar, minskar även höjningstrycket på priserna.