Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

Aktia lanserade kapitalfonden Aktia Solvind III

Aktia lanserade kapitalfonden Aktia Solvind III

Den 1 mars 2023 Bloggar och artiklar

Aktia Solvind III erbjuder även privatplacerare en möjlighet att placera verkningsfullt i utbyggnaden av förnybar energi. Fondens placeringsobjekt är den internationella kapitalfonden Taaleri SolarWind III.

Klimatförändringen och den rådande energikrisen styr investeringar mot förnybar energi. De mest betydande tillväxtmöjligheterna finns inom vind- och solkraft, som uppskattningsvis kommer att stå för över 65 procent av världens elproduktion före 2050.

Aktia Solvind III är en sluten kapitalfond, vars enda placeringsobjekt är Taaleri SolarWind III. Mottagarfondens placeringsstrategi är att anskaffa, utveckla, bygga, driva och sälja landvind- och solkraftsparker i industriell skala samt energilagringsanläggningar på målmarknader i Norden och Baltikum, Polen, sydöstra Europa, Iberiska halvön och Texas.

– Solvind III är ett efterlängtat tillskott till Taaleris tidigare fonder för förnybar energi. Det finns betydande tillväxtmöjligheter för elproduktion med sol- och vindenergi på fondens målmarknader. Elprisutvecklingen beror inte på rörelserna på aktie- eller räntemarknaden, vilket gör att placeringar i energiinfrastruktur erbjuder både en lockande förväntad avkastning och diversifieringsnytta i placerarens portfölj, säger Jarkko Sirenius, direktör för Aktias kapitalfondsverksamhet.

Aktia Solvind III hör till den högsta hållbarhetsklassen

Aktia Solvind III har den högsta, ”mörkgröna”, hållbarhetsklassificeringen, eftersom även dess mottagarfond Taaleri SolarWind III är en finansiell produkt i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

– Hållbarhet och påverkan är allt viktigare för placerare. Fondens placeringar har betydande och hållbar positiv påverkan i de länder och lokala samhällen där projekten är belägna. Projekten minskar koldioxidutsläpp och luftföroreningar, stabiliserar elsystemen, skapar lokala arbetstillfällen, producerar skatteintäkter och ökar energisjälvförsörjningsgraden, säger Kai Rintala, direktör för Taaleris affärsverksamhet för förnybar energi.

Mottagarfonden kommer att basera sig på en projektutvecklingsportfölj med närmare 30 utvecklingsprojekt. Mottagarfonden väntas finansiera en produktionskapacitet för förnybar energi på upp till 1,9 gigawatt och minska koldioxidutsläppen med cirka 2,3 miljoner ton per år. Utsläppsminskningen motsvarar koldioxidavtrycket för cirka 225 000 genomsnittsfinländare.

Aktia erbjuder en sällsynt möjlighet att placera i marknaden för förnybar energi i omvälvning

Slutna kapitalfonder har traditionellt erbjudits huvudsakligen till professionella institutionella placerare. Aktia erbjuder nu icke-professionella kapitalförvaltningskunder en möjlighet att placera i utbyggnaden av förnybar energi, vid sidan av stora institutioner.

Mandatperioden för Aktia Solvind III är 10 år och den målsatta storleken är 200 miljoner euro. Fonden öppnades för placeringar 28.2.2023.

Minimiplaceringen i fonden Aktia solvind III är 25 000 euro. Fonden är avsedd för placerare med en nettoplaceringsförmögenhet på minst 500 000 euro. Placeringen är illikvid, vilket innebär att placerarna måste bereda sig på att behålla placeringen under hela dess livscykel.

 

Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Kunden ska alltid före placeringsbeslut fattas sig in i det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker som framkommer till exempel i den alternativa fondens fondavtal och väsentliga och tillräckliga uppgifter i enlighet med 12 kap. i AIFM-lagen. Fondavtalet, väsentliga och tillräckliga uppgifter i enlighet med 12 kap. i AIFM-lagen, villkor för vinstutdelningslån, basfakta, anbudsprospektet i enlighet med prospektförordningen och andra officiella dokument samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare är tillgängliga avgiftsfritt på finska på Aktias verksamhetsställen och på adressen www.aktia.fi

Aktia Solvind III Kb och dess matarfonder förvaltas av Aktia Fondbolag Ab, som hör till Aktiakoncernen. Aktia Bank Abp verkar som ombud för Aktia Fondbolag Ab. Aktia Solvind III Kbs:s mottagarfond Taaleri SolarWind III Kb förvaltas av Taaleri Energia Funds Management Oy, som hör till Taalerikoncernen.