Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Förväntansfull stämning på marknaden inför resultatperioden

Förväntansfull stämning på marknaden inför resultatperioden

Den 11 april 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Placeringsmarknaden präglades av stora fluktuationer i mars. Osäkerheten inom banksektorn orsakade ställvis kraftiga rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Marknadsrörelserna förblev ändå relativt små på månadsnivå. De globala aktiemarknaderna steg i lokala valutor med ca 2,5 % och mätt i euro med ca 0,5 %. Även på räntemarknaden landade avkastningen en aning på plus på alla huvudmarknader.

I ljuset av aktivitetsindikatorerna för ekonomin har den ekonomiska utvecklingen under den senaste tiden varit tudelad. Inom industrin är utvecklingen svag medan den är fortsatt positiv inom servicesektorerna. Vi anser att sannolikheten för en recession åter har ökat. Alla effekter av åtstramningen av penningpolitiken och finansieringsförhållandena har knappast ännu skådats, och flera otrevliga överraskningar är ännu möjliga. Även om farhågorna kring banksektorn har gett vika och marknadsfluktuationen har lugnat sig tydligt, har osäkerheten inte försvunnit någonstans. En stor fråga är hur mycket bankernas utlåning stramas åt när osäkerheten ökar och tilliten försvagas. Åtstramningen av finansieringsförhållandena gör ofrånkomligt den ekonomiska tillväxten långsammare.

Centralbankerna står inför svåra beslut

För centralbankerna är situationen svår. Den underliggande inflationen är ihållande, vilket talar för en fortsättning på räntehöjningarna. Om penningpolitiken stramas åt för mycket är risken att ekonomin drivs in i en ordentlig recession. Utöver inflationen är centralbankerna tvungna att fästa stor vikt vid banksystemets stabilitet. Sannolikt närmar sig räntehöjningscykeln nu sitt slut. Fed torde höja sin styrränta ytterligare en gång, varvid den övre gränsen skulle vara 5,25 %. Marknaderna prissätter inga fler räntehöjningar från Feds sida, utan väntar tvärtom redan på räntesänkningar under årets senare hälft. Feds eget budskap har dock varit mycket tydligt – inga räntesänkningar är att vänta i år. Om räntorna sänktes, skulle det enligt vår mening innebära en ekonomisk recession. I Europa är inflationen, och särskilt den underliggande inflationen, ett större problem än i USA, och marknaderna prissätter ännu räntehöjningar av ECB på 50–75 räntepunkter, varvid styrräntan skulle ligga på ca 4 %.

För närvarande kan marknadssentimentet beskrivas som förväntansfullt. Centralbankernas följande möten är först i maj och bankturbulensen verkar ha lugnat sig åtminstone tills vidare. Placeringsmarknadens utvecklingsriktning bestäms härnäst av den stundande resultatperioden för det första kvartalet. Placerarna fäster särskild vikt vid resultaten, men också vid vad företagen vågar säga om sina utsikter för helåret. Resultatprognoserna har under de senaste månaderna sänkts både för den begynnande resultatperioden och för helåret. För närvarande förutspår prognoserna en nolltillväxt för den globala aktiemarknaden i år. Detta skulle vara i linje med den dämpade, men dock positiva ekonomiska tillväxten. En recession eller en tillbakagång i resultaten har inte prissatts.

Osäkerheten på marknaden reflekteras i allokeringen

Vår allokering är defensiv av många orsaker. Risken för en recession har ökat, det råder stor osäkerhet i prognoserna för den ekonomiska tillväxten och räntenivån kommer sannolikt att förbli högre än vad marknaden förväntar sig, och denna nivå kommer att hålla i sig längre än väntat. På en övergripande nivå håller vi aktier i undervikt, långa räntor i neutral vikt och korta räntor i övervikt. Inom aktieallokeringen har vi under mars månad balanserat riskerna genom att sänka Europa från övervikt till neutral vikt och minskat undervikten i USA. Europa är en mer cyklisk marknad än USA och även banksektorns vikt är större. Ändringen i allokeringen är med beaktande av de ökade riskerna enligt vår mening välmotiverat. Vi är nu i undervikt i USA och Norden, i övervikt på tillväxtmarknaderna och i neutral vikt i Europa och Japan. Inom ränteallokeringen har vi ökat vikten av statsobligationer i euroområdet, eftersom de erbjuder skydd ifall marknadsfluktuationen ökar på nytt. Euroområdets statsobligationer är dock fortfarande i undervikt. Vi överviktar fortfarande tillväxtmarknadernas statsobligationer i lokal valuta samt Investment Grade- och High Yield-företagsobligationer, även om i mindre grad än tidigare. Tillväxtmarknadernas dollardenominerade statsobligationer är i neutral vikt.