Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Det skickas aktivt ut bluffmeddelanden i Aktias namn. Det finns också bluffnätfakturor i farten.

Det har skickats bluffmeddelanden i Aktias namn där det står att ”du har fått en uppdatering" och där du uppmanas att logga in via länken. Klicka inte på länken, den leder till en falsk webbplats. Läs mer om hur du sköter dina bankärenden tryggt.

Flera företag har fått bluffnätfakturor och i fakturorna uppmanas de att genast betala den obetalda fakturan.
Vi ber våra kunder uppmärksamma att fakturorna alltid ska öppnas och kontrolleras noggrant innan betalning, eftersom bluffakturorna har utvecklats de senaste åren och blir allt svårare att känna igen.

First Republic drevs in i JP Morgans armar i helgen

First Republic drevs in i JP Morgans armar i helgen

Den 2 maj 2023 Marknadsöversikter och placeringsutsikter

Under helgen drevs First Republic in i JP Morgans armar i kölvattnet av Silicon Valley Banks, Signature Bank of New Yorks och Silvergate Banks fall. Det är fråga om den näst största bankkollapsen i USA mätt i bankens balansräkning.

Precis som SVB klassificeras också First Republic som en regional bank med mindre sträng reglering än systematiskt viktiga banker (G-SIB, dvs. Global Systematically Important Banks) i USA:s bankreglering. SVB och First Republic har båda sin hemort i Kalifornien.

First Republic gick omkull efter förtroendekris bland placerare och insättare

First Republic hamnade i problem samtidigt som Silicon Valley Bank och utmaningarna var likartade. Kreditstocken var svagare än genomsnittet och banken hade en relativt stor mängd insättningar utan säkerhet. Till följd av den kraftiga höjningen av marknadsräntorna hamnade bankens värdepapper i balansräkningen med låg avkastning och lång maturitet klart på minus. Förlusterna ledde till att nyckeltalen som mäter solvensgraden försämrades betydligt. Placerarnas och insättarnas förtroende för First Republic sjönk, och aktiekursen kollapsade.

Under de senaste veckorna har man febrilt försökt att hitta en marknadslösning på First Republics problem. För några veckor sedan gjorde ett konsortium lett av JP Morgan en stor insättning i banken i hopp om att återställa förtroendet. Detta hade emellertid inte önskad effekt. Bankrusningen fortsatte stadigt i en situation där förtroendet för konkurrerande banker redan gradvis började återhämta sig. Under den senaste veckan bekräftades uppfattningen om att First Republic inte kommer att klara sig som en självständig bank.

Efter en auktion som myndigheterna ordnade tog JP Morgan på måndagen över hela First Republics insättningsstock. I utbyte ingick JPM ett avtal om överföring av förluster med de amerikanska myndigheterna som innebär att JPM inte drabbas av förluster på de mest problematiska lånen i First Republics balansräkning. Lösningen var mer marknadsmässig än arrangemanget med SVB, eftersom myndigheterna (FDIC) inte behövde betrakta banken som en systematisk risk, ta över den och skydda hela insättningsstocken med skattebetalarnas medel.

First Republics fall påverkar inte vår placeringssyn

Händelserna med First Republic ändrar inte vår uppfattning om banksektorns läge och dess inverkan på den ekonomiska tillväxten, som vi redan bildade efter SVB:s fall.

Utmaningarna inom banksektorn är ett resultat av den snabba åtstramningen av penningpolitiken och uppgången i marknadsräntorna från mycket låga nivåer. I viss mån är riskerna självförvållade och återspeglar det faktum att penningpolitikens inverkan är effektivare än väntat i den nuvarande omgivningen. Myndigheterna borde redan vara väl medvetna om den rådande dynamiken. Större multiplikatoreffekter på finanssystemet verkar osannolika och risken för en ny finanskris är mycket liten.

Osäkerheten kvarstår emellertid, kreditgivningen kommer att avta och kreditgivningskriterierna kommer att skärpas. Det förstnämnda kommer antagligen att bromsa den ekonomiska tillväxten och öka trycket på företagens resultatutveckling. Vi är fortsatt försiktiga när det gäller utvecklingen av aktieinnehaven i våra allokeringsportföljer.