Gå vidare till innehållet Gå vidare till chatten
Engångsbekräftelsekoden som används för aktivering i Finnair Visa-applikationen når inte kunderna för tillfället.

Felet åtgärdas för närvarande. Vi beklagar besväret som detta medför.

Meddelande om ändring i Aktia Impact-fondens stadgar

Den 12 juli 2023 Kundmeddelanden

Aktia Fondbolags styrelse har 19.6.2023 beslutat om ändring i Specialplaceringsfonden Aktia Impacts stadgar. Stadgeändringen träder i kraft 17.8.2023. Ändringarna förutsätter inga åtgärder från andelsägarnas sida.

Specialplaceringsfonden Aktia Impacts stadgar ändras enligt följande:

  • Inlösen ska i fortsättningen krävas av Fondbolaget senast den sista bankdagen i månaden före inlösendagen. Inlösenuppdrag som inkommer och registreras efter denna tidpunkt genomförs till fondandelsvärdet minus inlösenprovisionen för fondandelen på följande inlösendag. Fondbolagets styrelse kan också besluta om extra inlösningsdagar som ska tillkännages genom ett meddelande som publiceras på Aktias webbplats.
  • Fondens rätt att investera i andra placeringsobjekt än de som anges i 2.3 §:s punkt 1–7 i stadgarna höjs till 40 %. Sådana placeringsobjekt inkluderar till exempel stängda fonder och onoterade aktier. För att säkerställa fondens likviditet ska åtminstone 60 % av fondens tillgångar placeras i fonder som tar emot inlösen minst månatligen, finansiella instrument som är objekt för offentlig handel och depositioner.
  • Tilläggs omnämnande om att placeringsbegränsningar inte behöver iakttas när teckningsrätter som har samband med värdepapper eller penningmarknadsinstrument som ingår i Fondens tillgångar utnyttjas. Om begränsningarna har överskridits av skäl som är oberoende av Fondbolaget, såsom i samband med teckningar och inlösen av fondandelar, vid exceptionella marknadsförhållanden såsom störningar på finansmarknaden, eller på grund av att teckningsrätter har utnyttjats, ska Fondbolaget i sin fondverksamhet i första hand rätta till detta förhållande i överensstämmelse med fondandelsägarnas intressen.
  • Om medlen för inlösen måste skaffas genom försäljning av värdepapper från Fonden ska försäljningen ske utan obefogat dröjsmål, i fortsättningen dock senast inom en månad efter inlösningsdagen.
  • Tekniska ändringar görs i stadgarna.

Uppdaterade fondstadgar är tillgängliga på fondens nätsida.